กิจกรรม รอง ผบช.สพฐ.ตร.

วันที่ ๑๐ ม.ค.๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ต.ต.วรณัน สุขเจริญ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๔), พ.ต.อ.หญิง ชลีรัชช์ สระดี นวท.(สบ ๕) ศพฐ.๑ พร้อมคณะตรวจเยี่ยมฯ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการ และจุดให้บริการประชาชน พฐ.จว.พระนครศรีอยุธยา โดยมี พ.ต.อ.อนุราช จิตศีล นวท.(สบ ๕) ศพฐ.๑, พ.ต.อ.สมพิศ เสียงสวัสดิ์ นวท.(สบ ๔) พฐ.จว.พระนครศรีอยุธยา และข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ ทั้งนี้ พล.ต.ต.วรณัน สุขเจริญ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๔) ได้กำชับการปฏิบัติราชการให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดทุกนาย ถือปฏิบัติตามนโยบายของ ผบ.ตร. และ ผบช.สพฐ.ตร. โดยเคร่งครัด
วันที่ ๐๙ ม.ค.๖๕ เวลา ๐๙.๓๙ น. พล.ต.ต.ภาณุวิชญ์ ทองยิ้ม รอง ผบช.สพฐ.ตร. (๑) ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารที่ทำการ พฐ.จว.อุตรดิตถ์ โดยมี พล.ต.ต.สาธิต ก้อนแก้ว ผบก.ศพฐ.๖ พร้อมด้วย พ.ต.อ.อำนรรฆ ไตรกิตยานุกูล รอง ผบก.ศพฐ.๖ พ.ต.อ.นรพนธ์ อุสาใจ นวท.(สบ ๔) พฐ.จว.อุตรดิตถ์ และข้าราชการตำรวจ พฐ.จว.อุตรดิตถ์ ให้การต้อนรับ
วันที่ ๒๘ ธ.ค.๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ต.ภาณุวิชญ์ ทองยิ้ม รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๑) เป็นประธานการประชุมสัมมนาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙) ของ สพฐ.ตร. โดยมี พล.ต.ต.หญิง ชุติมา ชัยมุสิก ผบก.ศพฐ.๑ พร้อมข้าราชการตำรวจ ในสังกัด ศพฐ.๑ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร. และ ศพฐ.๒-๑๐ เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference ณ ที่ตั้ง
วันที่ ๒๗ ธ.ค.๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ต.ต.ภาณุวิชญ์ ทองยิ้ม รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๑) เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา เตรียมความพร้อมการตรวจราชการของจเรตำรวจ ประจำหน่วยงาน และคณะตรวจราชการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Video Conference)โดยมีข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ศปก.สพฐ.ตร. .
วันที่ ๒๒ ธ.ค.๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ต.ภาณุวิชญ์ ทองยิ้ม รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๑) เป็นประธานการประชุมสัมมนาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะ ๕ ปี สพฐ.ตร. (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙) ในส่วนข้าราชการตำรวจส่วนกลางโดยได้มีการแบ่งกลุ่มร่วมระดมสมองในการจัดทำแผนฯ ณ ห้องประชุมรพีพัฒนศักดิ์ อาคาร ๗ ชั้น ๑๓ ทว.
วันที่ ๒๑ ธ.ค.๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต.ต.วรณัน สุขเจริญ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๔) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ตร. (DCIO ตร.) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร. โดยมี พล.ต.ท.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธาน ณ ห้องประชุม พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ ชั้น ๒ อาคาร ๘ ตร.
วันที่ ๒๐ ธ.ค.๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ น. พล.ต.ต.สุรชาติ จึงดำรงกิจ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓) ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม พฐ.จว.อุตรดิตถ์ โดยมี พ.ต.อ.นรพนธ์ อุสาใจ นวท.(สบ ๔) พฐ.จว.อุตรดิตถ์ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ให้การต้อนรับ ได้ตรวจเยี่ยมงานต่างๆ จากนั้นได้ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม พฐ.จว.อุตรดิตถ์ รับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานด้านต่างๆ พร้อมทั้งปัญหา อุปสรรคและข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน กำชับการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารราชการ ของ ผบ.ตร. และ ผบช.สพฐ.ตร.
วันที่ ๑๙ ธ.ค.๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ต.สุรชาติ จึงดำรงกิจ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓) ได้มาตรวจเยี่ยมพิสูจน์หลักฐานจังหวัดน่าน โดยมี พ.ต.อ.หญิงประทุม พรมมี นวท.(สบ ๔) พฐ.จว.น่าน และข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ และได้บรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานในด้านด่าง ๆ พร้อมทั้งปัญหา อุปสรรคและข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน และได้มอบนโยบายการปฏิบัติราชการ และกำชับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ แนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
วันที่ ๑๘ ธ.ค.๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ต.สุรชาติ จึงดำรงกิจ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓) ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม พฐ.จว.พะเยา โดยมี พ.ต.อ.วิสิฐ อธิวาส นวท.(สบ ๔) พฐ.จว.พะเยา พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ให้การต้อนรับ พล.ต.ต.สุรชาติฯ ได้ตรวจเยี่ยมงานต่างๆ จากนั้นได้ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม พฐ.จว.พะเยา เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการตรวจพิสูจน์ พร้อมรับฟังปัญหาข้อขัดข้อง แนะนำในการปฏิบัติงาน กำชับการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารราชการ ของ ผบ.ตร. และ ผบช.สพฐ.ตร. จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
วันที่ ๑๗ ธ.ค.๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. พล.ต.ต.ภาณุวิชญ์ ทองยิ้ม รอง ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ต.ดิเรก ธนานนท์นิวาส ที่ปรึกษา (สบ ๗) ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม พฐ.จว.เชียงราย โดยมี พ.ต.อ.หญิง ณาตยา ตั้งโพธิ์ทอง นวท.(สบ ๔) พฐ.จว.เชียงราย พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัดฯ ให้การต้อนรับ พล.ต.ต.ภาณุวิชญ์ฯ ได้ตรวจเยี่ยมงานต่างๆ จากนั้นได้ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม พฐ.จว.เชียงราย เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการตรวจสถานที่เกิดเหตุ, การตรวจพิสูจน์, การตรวจสอบประวัติอาชญากร พร้อมรับฟังปัญหาข้อขัดข้อง รวมทั้งแนะนำการปฏิบัติงานรวมทั้งกำชับการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารราชการ ของ ผบ.ตร. และ ผบช.สพฐ.ตร.
วันที่ ๑๗ ธ.ค.๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ต.สุรชาติ จึงดำรงกิจ รอง ผบช.สพฐ.ตร. ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม พฐ.จว.เชียงราย โดยมี พ.ต.อ.หญิง ณาตยา ตั้งโพธิ์ทอง นวท.(สบ ๔) พฐ.จว.เชียงราย พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ให้การต้อนรับ พล.ต.ต.สุรชาติฯ ได้ตรวจเยี่ยมงานต่างๆ จากนั้นได้ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม พฐ.จว.เชียงราย เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการตรวจพิสูจน์ พร้อมรับฟังปัญหาข้อขัดข้อง แนะนำในการปฏิบัติงาน กำชับการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารราชการ ของ ผบ.ตร. และ ผบช.สพฐ.ตร.
วันที่ ๑๗ ธ.ค.๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ต.วรณัน สุขเจริญ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๔) ตรวจเยี่ยม ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๓ จ.นครราชสีมา โดยมี พล.ต.ต.บุญชัย ฤาชัยสา ผบก.ศพฐ.๓ และข้าราชการตำรวจในสังกัด ให้การต้อนรับ โดยเยี่ยมชมจุดให้บริการประชาชน ( ONE STOP SERVICE ) พร้อมทั้งให้ข้อแนะนำ แนวทางในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ รวมถึง ระเบียบ ข้อกฏหมายในการปฏิบัติหน้าที่ และกำชับการให้การบริการประชาชน ( ONE STOP SERVICE ) เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งให้ขวัญและกำลังในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
วันที่ ๑๖ ธ.ค.๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ น. พล.ต.ต.ภาณุวิชญ์ ทองยิ้ม รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๑) พร้อมด้วย พล.ต.ต.ดิเรก ธนานนท์นิวาส ที่ปรึกษา (สบ ๗) สพฐ.ตร. และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ศพฐ.๕ โดยมี พล.ต.ต.กำธร อุ่ยเจริญ ผบก.ศพฐ.๕ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ศพฐ.๕ ให้การต้อนรับ โดยได้ตรวจเยี่ยมกลุ่มงานในสังกัดฯ จากนั้นได้ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศปก.ศพฐ.๕ เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการการก่อสร้างอาคารที่ทำการ ศพฐ.๕ แห่งใหม่ การแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการตำรวจฯ พร้อมรับฟังปัญหาข้อขัดข้อง ให้ข้อแนะนำในการปฏิบัติงาน และได้กำชับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารราชการของ ผบ.ตร. และ ผบช.สพฐ.ตร.
วันที่ ๑๖ ธ.ค.๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. พล.ต.ต.วรณัน สุขเจริญ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๔) พร้อมด้วย พล.ต.ต.บุญชัย ฤาชัยสา ผบก.ศพฐ.๓ และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม พฐ.จว.บุรีรัมย์ โดยมี พ.ต.อ.หญิง วรินทรทิพย์ ลี้ประเสริฐ นวท. (สบ ๔) พฐ.จว.บุรีรัมย์ และข้าราชการตำรวจ พฐ.จว.บุรีรัมย์ ให้การต้อนรับ โดยได้กำชับให้ข้าราชการตำรวจทุกนายให้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และถือปฏิบัติตามนโยบายของ ผบ.ตร. และ ผบช.สพฐ.ตร.โดยเคร่งครัด รักษาความสะอาดของหน่วยงาน และหมั่นดูแลรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน, การแต่งกาย ทรงผมถูกต้องตามระเบียบ, ห้ามข่มขู่ รีดไถ่ ข่มเหง หรือเข้าไปเกี่ยวข้องมีผลประโยชน์กับการกระทำผิดกฎหมาย พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน
วันที่ ๑๖ ธ.ค.๖๔ เวลา ๑๐.๔๐ น. พล.ต.ต.ภาณุวิชญ์ ทองยิ้ม รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๑) พร้อมด้วย พล.ต.ต.ดิเรก ธนานนท์ธิวาส ที่ปรึกษา (สบ ๗) สพฐ.ตร. ได้เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยงาน พฐ.จว.ลำพูน โดยมี พล.ต.ต.กำธร อุ่ยเจริญ ผบก.ศพฐ.๕ พร้อมด้วย พ.ต.อ.หญิง นลินรัตน์ สังวรสิงห์ นวท.(สบ ๔) พฐ.จว.ลำพูน และข้าราชการตำรวจในสังกัด พฐ.จว.ลำพูน ให้การต้อนรับ โดยได้ตรวจเยี่ยมอาคารที่ทำการ ห้องปฏิบัติงาน และส่วนการให้บริการประชาชน หลังจากนั้น รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๑) ได้เป็นประธานในการประชุม เพื่อรับฟังปัญหาข้อขัดข้องของหน่วย และให้คำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามนโยบาย สพฐ.ตร. และ ตร.
วันที่ ๑๖ ธ.ค.๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ต.ต.สุรชาติ จึงดำรงกิจ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓) ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ศพฐ.๖ มอบนโยบายแนวทางการปฎิบัติงานและรับฟังข้อคิดเห็น ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน โดยมี พล.ต.ต.สาธิต ก้อนแก้ว ผบก.ศพฐ.๖ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ศพฐ.๖ ให้การต้อนรับ ณ อาคารที่ทำการ ศพฐ.๖
วันที่ ๑๖ ธ.ค.๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ต.บุญชัย ฤาชัยสา ผบก.ศพฐ.๓ และ ว่าที่ พ.ต.อ.ปิยพงศ์ พรหมบุตร นวท.(สบ ๔) พฐ.จว.สุรินทร์ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด พฐ.จว.สุรินทร์ ร่วมให้การต้อนรับ พล.ต.ต.วรณัน สุขเจริญ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๔) ในโอกาส เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการและจุดให้บริการประชาชน โดยได้ให้คำแนะนำและกำชับการปฏิบัติงาน ของข้าราชการตำรวจ ให้ถือปฏิบัติตามนโยบายของ ผบ.ตร. และ ผบช.สพฐ.ตร. โดยเคร่งครัด ,ให้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ , มีระเบียบวินัย มีความรู้ด้านงานที่ปฏิบัติหน้าที่, ดูแลรักษาความสะอาดของอาคารสถานที่ เครื่องแต่งกาย ทรงผม ถูกต้องตามระเบียบ, ดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ของ ทางราชการให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ และกำชับข้าราชการตำรวจ ทุกนายให้บริการประชาชนด้วยความสุภาพ ห้ามมีพฤติกรรมข่มขู่ รีดไถ เรียกรับผลประโยชน์ และห้ามเข้าไปเกี่ยวข้องมีผลประโยชน์ ด้านการกระทำผิดกฏหมาย
วันที่ ๑๔ ธ.ค.๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต.ต.ดิเรก ธนานนท์นิวาส ที่ปรึกษา (สบ ๗) สพฐ.ตร. พร้อม พ.ต.อ.หญิง สุเจตนา โสตถิพันธุ์ นวท.(สบ ๕)สฝจ. พ.ต.อ.ณัฐ บุรณะศิริ นวท.(สบ ๔)กชว.พฐก. และ พ.ต.ท.สุรชัย เตรียมตา รอง ผกก.ฝกม.ฯ เป็นผู้แทน สพฐ.ตร. (ตร.)เข้าร่วมประชุมคณะที่ปรึกษาคณะทำงานพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ระบบนิติวิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. ... ณ ห้องประชุมเวชชาชีวะ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ชั้น ๘ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ โดยมี พ.ต.อ.ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผอ.สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นประธาน และมีคุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ สมาชิกวุฒิสภา ที่ปรึกษาคณะทำงานเข้าร่วมประชุม
วันที่ ๑๓ ธ.ค.๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. พล.ต.ต.สุรชาติ จึงดำรงกิจ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓)/CIO สพฐ.ตร. เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ตร. โดยมี ผบก.อก.สพฐ.ตร. และข้าราชการตำรวจผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ๓๐๒ ชั้น ๓ อาคาร ทว.
วันที่ ๑๑ ธ.ค.๖๔ พล.ต.ต.กิตติพันธุ์ จุนทการ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๒) ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมราชการ การปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจสังกัด พฐ.จว.ชุมพร พร้อมทั้งประชุมและมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ณ พฐ.จว.ชุมพร
วันที่ ๒๐ พ.ย.๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. พล.ต.ต.ภาณุวิชญ์ ทองยิ้ม รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๑) ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม พฐ.จว.สุโขทัย พบข้าราชการตำรวจ พฐ.จว.สุโขทัย ให้การต้อนรับ พร้อมได้ตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติงาน ณ ที่ทำการ และโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการพิสูจน์หลักฐานจังหวัดสุโขทัย รวมทั้งรับฟังปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานและมอบแนวทางในการปฏิบัติ ให้แก่ข้าราชการตำรวจ พฐ.จว.สุโขทัย
วันที่ ๑๙ พ.ย.๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต.ต.สุรชาติ จึงดำรงกิจ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓)/CIO สพฐ.ตร. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ตร. (DCIO ตร.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) โดยมี พล.ต.ท.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธาน ณ ห้องประชุม พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ ชั้น ๒ อาคาร ๘ ตร.
วันที่ ๑๙ พ.ย.๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต.ต.ภาณุวิชญ์ ทองยิ้ม รอง ผบช.สพฐ.ตร. ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ศพฐ.๖ พบ พ.ต.อ.อำนรรฆ ไตรกิตยานุกูล รอง ผบก.ฯ รรท.ผบก.ศพฐ.๖ และข้าราชการตำรวจ ศพฐ.๖ ให้การต้อนรับ
วันที่ ๑๘ พ.ย.๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ต.สุรชาติ จึงดำรงกิจ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓) ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ศพฐ.๑ (จว.ปทุมธานี) โดยมี พล.ต.ต.หญิง ชุติมา ชัยมุสิก ผบก.ศพฐ.๑ พร้อมด้วย พ.ต.อ.อนุราช จิตศีล นวท.(สบ ๕) ศพฐ.๑, ผกก.ฝอ.ศพฐ.๑ และนวท.(สบ ๔) กลุ่มงานฯ ในสังกัด ศพฐ.๑ และข้าราชการตำรวจในสังกัด ศพฐ.๑ จว.ปทุมธานี ให้การต้อนรับ
วันที่ ๑๗ พ.ย.๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ต.สุรชาติ จึงดำรงกิจ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓) ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม พฐ.จว.นนทบุรี โดยมี พล.ต.ต.หญิง ชุติมา ชัยมุสิก ผบก.ศพฐ.๑ พร้อมด้วย ว่าที่ พ.ต.อ.หญิง วิมลธรา พาลี นวท.(สบ ๔) พฐ.จว.นนทบุรี, พ.ต.อ.อุดมศักดิ์ พาลี นวท.(สบ ๔) กสก.ศพฐ.๑ และข้าราชการตำรวจในสังกัด พฐ.จว.นนทบุรี ให้การต้อนรับ
วันที่ ๑๖ พ.ย.๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ต.สุรชาติ จึงดำรงกิจ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓) ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม พฐ.จว.สมุทรปราการ โดยมี พล.ต.ต.หญิงชุติมา ชัยมุสิก ผบก.ศพฐ.๑ พ.ต.อ.พรณรงค์ เจริญวัฒนวิญญู นวท.(สบ ๔) พฐ.จว.สมุทรปราการ พ.ต.อ.อุดมศักดิ์ พาลี นวท.(สบ ๔) กสก.ศพฐ.๑ และข้าราชการตำรวจในสังกัด พฐ.จว.สมุทรปราการ ให้การต้อนรับ
วันที่ ๑๑ พ.ย.๖๔ เวลา ๑๓.๑๕ น. พล.ต.ต.กิตติพันธุ์ จุนทการ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๒) ผู้เเทน สพฐ.ตร. พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร. โดยมี พล.ต.ท.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธาน ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น ๒๐ อาคาร ๑ ตร.
วันที่ ๑๐ พ.ย.๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. พล.ต.ต.วรณัน สุขเจริญ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๔) ได้เยี่ยมชมศูนย์บริการตรวจสอบประวัติบุคคล กองทะเบียนประวัติอาชญากร โดยมี พ.ต.อ.สมิง รอดรัตษะ รอง ผบก.ทว.(๓) และ พ.ต.ท.ประภาส หยงสตาร์ รอง ผกก.ฝทว.๕ ทว. ให้การต้อนรับ ได้ให้ข้อแนะนำแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ และกำชับการให้บริการประชาชน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งให้ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
วันที่ ๖ พ.ย.๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ต.ต.สุรชาติ จึงดำรงกิจ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓) เดินทางมาตรวจราชการ พฐ.จว.เพชรบุรีโดยได้มอบนโยบายและให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ รับฟังการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการตำรวจ ปัญหาอุปสรรคและข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งให้ขวัญกำลังใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป โดยมี พ.ต.อ.หญิง เอกจิตตรา มีไชยธร นวท.(สบ ๔) พฐ.จว.เพชรบุรี พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด พฐ.จว.เพชรบุรี ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม พฐ.จว.เพชรบุรี
วันที่ ๓ พ.ย.๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต.ต.กิตติพันธุ์ จุนทการ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๒) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณระดับ ตร. ประจำเดือน พ.ย.๖๔ โดย พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รอง ผบ.ตร. เป็นประธานในการประชุม ผ่านระบบการประชุมทางไกล ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.
วันที่ ๒๘ ต.ค.๖๔ เวลา ๑๕.๓๐ น. พล.ต.ต.วรณัน สุขเจริญ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๔) เป็นตัวแทนของ สพฐ.ตร. เข้าร่วมพิธีฌาปนกิจศพ มารดาของ พล.ต.ต. สัมฤทธิ์ เอมกมล ผบก.อก สพฐ.ตร. โดยมี ผบก.ศพฐ.๖ ข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.อก.สพฐ.ตร. ศพฐ.๖ ร่วมพิธีดังกล่าว
วันที่ ๗ ต.ค.๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. พล.ต.ต.วรณัน สุขเจริญ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๔) ได้รับมอบหมายจาก พล.ต.ท.วีระ จิรวีระ ผบช.สพฐ.ตร.ให้มาตรวจเยี่ยมกลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ ศพฐ.๗ ณ ศพฐ.๗ จว.นครปฐม โดยได้มาตรวจดูระบบแอพพลิเคชันการตรวจสถานที่เกิดเหตุ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงระบบการตรวจสถานที่เกิดเหตุของ สพฐ.ตร. ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
วันที่ ๒๔ ธ.ค.๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ต.สันติ์ สุขวัจน์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๑) เดินทางมาตรวจเยี่ยม พฐ.จว.ราชบุรี โดยมี พ.ต.อ.เชิดพงศ์ ชูกลิ่น นวท.(สบ ๔) พฐ.จว.ราชบุรี และข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ ได้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะด้านการตรวจพิสูจน์สถานที่เกิดเหตุและการตรวจพิสูจน์ยาเสพติด ให้ถูกต้องและมีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ได้กำชับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -๑๙) ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมาตรฐานและตามข้อสั่งการที่กำหนด
วันที่ ๒๓ ธ.ค.๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. พล.ต.ต.สันติ์ สุขวัจน์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๑) เดินทางมาตรวจเยี่ยม พฐ.จว.เพชรบุรี พบ พ.ต.ท.หญิง มาริษา ปักษาสวย นวท.(สบ ๓) พฐ.จว.เพชรบุรี และข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ ได้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ด้านการตรวจพิสูจน์ฯให้มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ได้กำชับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -๑๙) ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมาตรฐานและตามข้อสั่งการที่กำหนด
วันที่ ๒๓ ธ.ค.๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต.ต.กิตติพันธุ์ จุนทการ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๔) เป็นประธาน ในการประชุมตรวจสอบความถูกต้องของร่างคุณลักษณะเฉพาะฯ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ โดยมี พล.ต.ต.วินัย นุชชา ผบก.อก.สพฐ.ตร. และคณะกรรมการผู้เเทน ศพฐ.๑-๑๐ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video conference ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.
วันที่ ๒๓ ธ.ค.๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ต.ต.สันติ์ สุขวัจน์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๑) เดินทางมาตรวจเยี่ยม พฐ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมี พ.ต.อ.วิรัช ทองไทย นวท.(สบ ๔) พฐ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ ได้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ทั้งในส่วนของงานตรวจพิสูจน์และงานทะเบียนประวัติอาชญากร พร้อมทั้งได้เสนอแนวทางการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบและกำชับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -๑๙) ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมาตรฐานและตามข้อสั่งการที่กำหนด
วันที่ ๑๘ พ.ย.๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข รอง ผบช.สพฐ.ตร. ผู้เเทน สพฐ.ตร. ,พล.ต.ต.วินัย นุชชา ผบก.อก.สพฐ.ตร. นำข้าราชการตำรวจในสังกัด สพฐ.ตร. เข้าร่วมแสดงความยินดีในวันครบรอบ ๔๓ ปี วันก่อตั้งสำนักงาน ป.ป.ส. ณ สำนักงาน ป.ป.ส.(ดินแดง)
วันที่ ๑๘ พ.ย.๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ต.พงษ์เดช พรหมมิจิตร รอง ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีเกิดความเสียหายในการฟ้อง บริษัท ส.ตะวันวิศวกรรม จำกัด โดยมี พ.ต.อ.ฐิติณัฏฐ์ สิทธิชัย รอง ผบก.อก.สพฐ.ตร. ,ข้าราชการตำรวจ ฝกม.ฯ และ ศพฐ.1,ศพฐ.8 เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video conference ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.
วันที่ ๑๘ ต.ค.๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. พล.ต.ต.พงษ์เดช พรหมมิจิตร รอง ผบช.สพฐ.ตร.(1) ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม พฐ.จว.ร้อยเอ็ด พร้อมประชุมข้าราชการตำรวจ ได้มอบนโยบายการปฏิบัติราชการได้สอบถามปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติหน้าที่ และได้เดินทางเข้าตรวจดูสภาพความเสียหายของอาคารบ้านพักข้าราชการตำรวจ พฐ.จว.ร้อยเอ็ด
วันที่ ๑๘ ต.ค.๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.พล.ต.ต.ฐิติพงศ์ อาทิตยานนท์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๔) ได้รับมอบหมายจาก ผบช.สพฐ.ตร. ให้เข้าร่วมพิธีปิดการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ศูนย์ข้อมูลวัตถุระเบิด สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ครั้งที่ ๗ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๘ ต.ค.๖๒ ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท ต.บ้านพร้าว อ.บ้านนา จ.นครนายก
วันที่ ๑๓ ต.ค.๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ น. พล.ต.ต.มโนช ตันตระเธียร รอง ผบช.สพฐ.ตร.รรท.ผบช.สพฐ.ตร. และข้าราชการตำรวจในสังกัด เป็นผู้แทน สพฐ.ตร.เข้าร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๘๙ รูป ในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันที่ ๑๑ ส.ค.๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. พล.ต.ต.มโนช ตันตระเธียร รอง ผบช.ฯ รรท.ผบช.สพฐ.ตร. นำข้าราชการตำรวจในสังกัด สพฐ.ตร.เข้าร่วมโครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แสดงความจงรักภักดี อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้วยการทำความสะอาดบริเวณรอบที่ทำการ บริเวณถนนอังรีดูนังต์ และเกาะกลางถนนอังรีดูนังต์โดยรอบ
วันที่ ๑๐ มี.ค.๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.
พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข รอง ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการสอบข้อเขียน ณ ห้องประชุมรพีพัฒนศักดิ์ อาคาร ๗ ชั้น ๑๓ ทว.
วันที่ ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ต.ปรีดี พงศ์เศรษฐสันต์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓)ได้รับมอบหมายจาก ผบช.สพฐ.ตร. ในการเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและขอบเขตโดยละเอียดของงาน (โครรงการของ สฝจ.ตร.)โดย น.ส. สุธาสินี ศรีมานะศักดิ์ นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มงานระเบียบว่าด้วยการพัสดุ กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง เป็นผู้บรรยาย มีผู้เข้ารับการอบรมเป็น ข้าราชการสังกัด สพฐ.ตร.(ทั่วประเทศ) ณ ห้องประชุม รพีพัฒนศักดิ์ ชั้น ๑๓ ทว. อาคาร ๗ ตร.
วันที่ ๒๔ ม.ค.๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. พล.ต.ต.ปรีดี พงศ์เศรษฐสันต์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓) ได้รับมอบหมายจาก ผบช.สพฐ.ตร. เป็นผู้แทน สพฐ.ตร. ในการเข้าร่วมประชุม การขับเคลื่อนการปฏิบัติตามแผนป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ "พิทักษ์ภัยให้ประชาชน" โดยมี พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร.(ปป๑) เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น ๒๐ อาคาร ๑ วันที่ ๔ ธ.ค.๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ต.มโนช ตันตระเธียร รอง ผบช.รร.นรต.รรท.รอง ผบช.สพฐ.ตร. ประธานฯ พร้อมคณะกรรมการประชุมพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะพัสดุและขอบเขตโดยละเอียดของงาน(Terms of Reference) ยกเว้นเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ร่วมประชุมพิจารณาร่างคุณลักษณะเฉพาะฯ ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร. ชั้น ๑ อาคาร ๑๕
วันที่ ๒๓ พ.ย.๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ต.รัษฎากร ยิ่งยง รอง.ผบช.สพฐ.ตร. ได้เดินทางมา พฐ.จว.พิจิตร เพื่อตรวจเยี่ยม การปฏิบัติหน้าที่ของ ข้าราชการตำรวจสังกัด พฐ.จว.พิจิตรให้แนวทางการปฏิบัติงาน และให้แนวทางแก้ปัญหาข้อขัดข้อง แก่ข้าราชการตำรวจ พฐ.จว.พิจิตร
วันที่ ๒๒ พ.ย.๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๓๐ น. พล.ต.ต.รัษฎากร ยิ่งยง รอง.ผบช.สพฐ.ตร. ได้เดินทางมา ศพฐ.๖ เพื่อตรวจเยี่ยม การปฏิบัติหน้าที่ของ ข้าราชการตำรวจสังกัด ศพฐ.๖ ประชุมให้แนวทางการปฏิบัติงาน และรับฟังปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน จึงได้ให้ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงาน แก่ข้าราชการตำรวจ ศพฐ.๖ วันที่ ๒๒ พ.ย.๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๓๐ น. พล.ต.ต.มโนช ตันตระเธียร รรท. รอง ผบช.สพฐ.ตร. (๑) พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้าร่วมประชุมพิจารณาคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ ของ ตร. ณ ห้องประชุม๒ อาคาร ๑ ตร. โดยมี พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รรท. รอง ผบ.ตร.(บร ๑) เป็นประธานการประชุม
วันที่ ๒๒ พ.ย.๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต.ต.รัษฎากร ยิ่งยง รอง.ผบช.สพฐ.ตร.(๒) ได้เดินทางมา พฐ.จว.นครสวรรค์ เพื่อตรวจเยี่ยม การปฏิบัติหน้าที่ของ ข้าราชการตำรวจสังกัด พฐ.จว.นครสวรรค์ ให้แนวทางการปฏิบัติงาน และให้แนวทางแก้ปัญหาข้อขัดข้อง
วันที่ ๒๒ พ.ย.๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ต.ปรีดี พงศ์เศรษฐสันต์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓) ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ/สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ พร้อมด้วย พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก.,พ.ต.อ. โสภณ หอมรักษ์ ผกก.ฝ่าย กม.อก.สพฐ.ตร.และพ.ต.อ.หญิง สุเจตนา โสตถิพันธุ์ นวท.(สบ ๔)กชว.พฐก.ได้เดินทางไปร่วมประชุมวาระการประชุมคณะกรรมการกำกับการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์
วันที่ ๒๐ ต.ค.๕๙ เวลา ๐๙.๔๕ น. พล.ต.ต.วิสาร์ท สมปราชญ์ รอง ผบช.ภ.3 รรท.รอง ผบช.สพฐ.ตร.ได้มาตรวจเยี่ยม ศพฐ.3 ได้มี พ.ต.อ.ชัยรัตน์ ศรีเอี่ยม รอง ผบก.ภ.จว.สระแก้ว รรท.ผบก.ศพฐ.3 และเจ้าตำรวจ ศพฐ.3 ให้การต้อนรับ จึงได้กำชับให้ปฎิบัติตามนโยบายของ ตร.และนโยบาย ของ สพฐ.ตร.และได้ร่วมประชุม ศปก.สพฐ.ตร.ที่ห้องประชุม ศปก.ศพฐ.3
วันที่ ๒๖ เม.ย.๕๙ เวลา ๑๒.๐๐ น. พล.ต.ต.ปรีดี พงศ์เศรษฐสันต์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๔)เป็นประธานในพิธีปิด โครงการฝึกอบรมการตรวจสถานที่เกิดเหตุและการตรวจเก็บวัตถุพยานตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล ISO/IEC 17020:2012 รุ่นที่ 4 ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.
วันที่ ๒๔ เม.ย.๕๙ เวลา ๑๕.๓๐-๒๒.๓๐ น. พล.ต.ต.ปรีดี พงศ์เศรษฐสันต์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๔)
ควบคุมดูแลการฝึกภาคการเข้าตรวจสถานที่เกิดเหตุตามมาตรฐานสากล
วันที่ ๒๗ ก.ย.๕๙ พล.ต.ต.ปรีดี พงศ์เศรษฐสันต์ รอง ผบช.สพฐ.ตร. วันที่ ๒๖ เม.ย.๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ต.เสน่ห์ อรุณพันธุ์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.
เป็น ประธานฯ พร้อมด้วย ผู้บังคับการในสังกัด สพฐ.ตร. หัวหน้าศูนย์ฯ 1-10
 และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแบบมาตรฐานอาคารที่ทำการ
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน และพิสูจน์หลักฐานจังหวัด ครั้งที่ 3/2559 ณ ห้องประชุม 3 พฐก.

วันที่ ๒๖ เม.ย.๕๙ เวลา ๑๒.๐๐ น. พล.ต.ต.ปรีดี พงศ์เศรษฐสันต์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๔) เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมการตรวจสถานที่เกิดเหตุและการตรวจเก็บวัตถุพยานตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล ISO/IEC 17020:2012 รุ่นที่ 4 ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.
วันที่ ๒๔ เม.ย.๕๙ เวลา ๑๕.๓๐-๒๒.๓๐ น. 
พล.ต.ต.ปรีดี พงศ์เศรษฐสันต์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๔)
ควบคุมดูแลการฝึกภาคการเข้าตรวจสถานที่เกิดเหตุตามมาตรฐานสากล

วันที่ ๒๑ เม.ย.๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.
พล.ต.ต.ปรีดี พงศ์เศรษฐสันต์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๔) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมขั้นตอนการตรวจสถานที่เกิดเหตุและการตรวจเก็บวัตถุพยาน
ตามหลักมาตรฐานสากล ISO/IEC 17020:2012
วันที่ ๑๐ พ.ย. ๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ต.รัษฎากร ยิ่งยง รอง.ผบช.สพฐ.ตร วันที่ ๓ ธ.ค.๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. พล.ต.ต.เสน่ห์ อรุณพันธุ์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.ร่วมประชุมจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ๕๔ ล้าน ณ ห้องประชุม บก.อก.สพฐ.ตร.
วันที่ ๓๐ พ.ย.๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต.ต.เสน่ห์ อรุณพันธุ์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.ประชุมเร่งรัด
การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ของหน่วยงานในสังกัด สพฐ.ตร. ประธานการประชุมคณะทำงานบริหารโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์
เป็นประธานในการประชุมการพัฒนาระบบงานทะเบียนประวัติอาชญากร และ ศูนย์ one stop service
วันที่ ๑๐ ก.ย. ๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น.
พล.ต.ต.รัษฎากร ยิ่งยง รอง ผบช.สพฐ.ตร.พร้อมด้วย พล.ต.ต.เสถียร คูวิบูลย์ศิลป์ ผบก.อก.สพฐ.ตร. และข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้าร่วมรับฟังบรรยาย
วันที่ ๑๔ พ.ค.๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ต.รัษฎากร ยิ่งยง รอง ผบช.สพฐ.ตร เป็นตัวแทน สพฐ.ตร. ในการประชุมขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการของ ศปก.ตร. กับ ศปก.สพฐ.ตร.ที่ห้อง ประชุม ศปก.สพฐ.ตร.
วันที่ ๓๐ พ.ย.๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ต.ปรีดี พงษ์เศรษฐสันต์ รอง ผบช.สพฐ.ตร. ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมมชุดปฏิบัติการร่วมปฏิบัติสถานการณ์ฉุกเฉินของ สพฐ.ตร.
วันที่ ๑๐ พ.ย.๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ น. พล.ต.ต.ปรีดี พงษ์เศรษฐสันต์ รรท.รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๔) ตรวจเยี่ยม ศูนย์ข้อมูลวัตถุระเบิด สพฐ.ตร. เพื่อรับฟังการปฏิบัติงานและร่วมวางแผนการดำเนินงานตามนโยบาย ผบช.สพฐ.ตร.
  1. วันที่ ๔ พ.ย.๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ต.ต.ปรีดี พงษ์เศรษฐสันต์ รอง ผบก.สพฐ.ตร.(4) และ พ.ต.อ.คม อมรปิยะกฤษฐ์ ผบก.อก.สพฐ. ประชุมร่วมกับ สทส.ตร., ฝทส.บก.อก.ฯ ตัวแทนบริษัท CDG เพื่อวางแผนการจัดทำฐานข้อมูลนิติวิทยาศาสตร์ การบริหารจัดการและการเชื่อมโยงข้อมูล
วันที่ ๑๔ ก.ย.๕๘ เวลา ๑๑.๐๐ น.พล.ต.ต.เสน่ห์ อรุณพันธ์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และขอบเขตโดยละเอียดของงาน ยกเว้นเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
วันที่ ๑๐ ก.ย. ๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น.พล.ต.ต.รัษฎากร ยิ่งยง รอง ผบช.สพฐ.ตร.พร้อมด้วย พล.ต.ต.เสถียร คูวิบูลย์ศิลป์ ผบก.อก.สพฐ.ตร. และข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้าร่วมรับฟังบรรยายในหัวข้อ สภาพสังคมอันใกล้ที่มีผลกระทบต่อภารกิจตำรวจ และแนวโน้มของเทคโนโลยีการตรวจพิสูจน์หลักฐาน ได้รับเกียรติโดย ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ เป็นผู้บรรยาย ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.ในส่วนของ ศพฐ.1-10 เข้าร่วมรับฟังผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)
วันที่ ๑๐ ก.ย. ๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.พล.ต.ต.สมพล อัครเดโชชัย รอง ผบช.สพฐ.ตร.เป็นประธานในการประชุม ศปก.สพฐ.ตร.ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference
วันที่ ๑๕ พ.ค.๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. พล.ต.ต.สมพล อัครเดโชชัย รอง ผบช.สพฐ.ตร.เป็น
ประธานโครงการปิดอบรมสัมมนาเพื่มประสิทธิภาพข้าราชการตำรวจที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ ของ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ

วันที่ ๑๔ พ.ค.๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ต.รัษฎากร ยิ่งยง รอง ผบช.สพฐ.ตร เป็นตัวแทน
สพฐ.ตร. ในการประชุมขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการของ ศปก.ตร. กับ ศปก.สพฐ.ตร.ที่ห้อง
ประชุม ศปก.สพฐ.ตร.
วันที่ ๒๗ เม.ย.๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ต.เสน่ห์ อรุณพันธุ์ รอง.ผบช.สพฐ.ฯ พร้อม พ.ต.อ.โสฬส พินิจศักดิ์ รอง ผบก.ทว.และพ.ต.อ.อำนรรฆ ไตรกิติยานุกูล ผกก.ทว.พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้มาตรวจเยี่ยม ศพฐ.๒ และนำเจ้าหน้าที่ ของ บ.ซีดีจี ซิสเต็มส์ฯ เพื่อมาทำการตรวจสอบและติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์ในระบบ AFIS ๔ และตรวจสอบระบบการทำงาน พร้อมแนะนำการปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏบัติโดยใกล้ชิด และสอบถามปัญหาข้อขัดข้องต่างๆในการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในระบบ AFIS ๔  
วันที่ ๒๐ เม.ย.๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ต.รัษฎากร ยิ่งยง รอง ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานพิธีเปิดหลักสูตรนักวิทยาศาสตร์ (สบ 4) รุ่นที่ 9 ที่ ศูนย์ฝึกอบรมสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ปึกเตียน จ.เพชรบุรี  
วันที่ ๓๑ มี.ค.๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. พล.ต.ต.รัษฎากร ยิ่งยง รอง ผบช.สพฐ.ตร.ประธาน พร้อมด้วย พล.ต.ต.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบก.อก.สพฐ.ตร., พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก. , พล.ต.ต.สันติ์ สุขวัจน์ ผบก.สฝจ. และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพกับ ศพฐ.1-10 เรื่องการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.  
วันที่ ๒๖ มี.ค.๕๘ เวลา ๑๕.๔๕ น. พล.ต.ต.ประสิทธิ์ ทำดี รอง ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานปิดพิธีโครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านการจัดซื้อพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ  
วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา 08.00 น. พล.ต.ท.เสน่ห์ อรุณพันธ์ รอง ผบช.สพฐ.ตร. รองประธานคณะกรรมการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิ วท.บ.สาขาต่างๆ ตรวจดูความเรียบร้อนการรายงานตัวของผู้มีวุฒิ วท.บ. สาขาต่างๆ ที่ผ่านสอบข้อเขียน จำนวน 50 นาย ณ ห้องประชุมรพีพัฒนศักดิ์ อาคาร 25 ชั้น13 ทว.
วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ต.เสน่ห์ อรุณพันธุ์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.
เป็นประธานในการประชุม เตรียมความพร้อมและซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานของ
อนุกรรมการและเจ้าหน้าที่อำนวยการสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์
สาขาต่างๆ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.๒๕๕๗
วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ต.ประสิทธิ์ ทำดี รอง ผบช.สพฐ.ตร.เป็น
ประธานในการประชุม ศปก.สพฐ.ตร.ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video conference โดยมี
หัวหน้าศูนย์ ๑-๑๐ เข้า่ร่วมประชุม
วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. พล.ต.ต.รัษฎากร ยิ่งยง รอง ผบช.สพฐ.ตร.เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตร นวท.(สบ ๒) รุ่นที่ ๑๐ และมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จหลักสูตร ณ ศูนย์ฝึกอบรมสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ปึกเตียน จ.เพชรบุรี
วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. พล.ต.ต.รัษฎากร ยิ่งยง รอง ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบจัดการองค์ความรู้ด้านนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อความมีมาตรฐานรองรับประชาคมอาเซียน โดยมีข้าราชการตำรวจ (นวท สบ 4)กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญในสังกัด สพฐ.ร่วมประชุม ณ ห้อง ประชุม ศปก.สพฐ.ตร.ี
วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. พล.ต.ต.รัษฎากร ยิ่งยง รอง ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานประชุมคณะอนุทำงานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายกิจกรรมและประสานงาน เพื่อเตรียมโครงการ ตำรวจพิสูจน์หลักฐานสัญจร สู่สถาบันการศึกษา(Road Show) ณ ห้องประชุม ศปก.ตร.สพฐ.ตร.
วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ต.เสน่ห์ อรุณพันธุ์ รอง ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานด้านอำนวยการ ของ สพฐ.ตร. ให้แก่ ข้าราชการตำรวจในสังกัด สพฐ.ตร.โดยมีอาจารย์ ทองสุข มันตาทร เป็นวิทยากร ณ กองทะเบียนประวัติอาชญากร
วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ต.รัษฎากร ยิ่งยง รอง ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักวิทยาศาสตร์ (สบ2) รุ่นที่ 10 ณ ศูนย์ฝึกอบรมสำนักงานพิสูจน์หลักฐาน อาคารปึกเตียนรีโซเทล จว.เพชรบุรี
วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. พล.ต.ต.สมพล อัครเดโชชัย รองผบช.สพฐ.ตร. ปฏิบัติหน้าที่เวรอำนวยการตร. นำข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าร่วมแถวเคารพธงชาติ และ
ทำกิจกรรมทำบุญตักบาตร
วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ พล.ต.ต.รัษฎากร ยิ่งยง รอง ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานใน
การประชุมประชาสัมพันธ์เพื่อยกระดับภาพลักษณ์ สพฐ.ตร.ที่หองประชุม ศปก.สพฐ.ตร.โดย
มีหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมประชุม
 วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ต.เสน่ห์ อรุณพันธุ์ รอง ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบ ศปก.สพฐ.ตร.ผ่านระบบ Video Conference กับหน่วยงานในสังกัด ที่ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.
วันที่ ๒๗ พ.ย. ๒๕๕๗เวลา ๙.๐๐น.พล.ต.ต.สมพล อัครเดโชชัย รองผบช.สพฐ.ตร.
ปรท.ผบช.สพฐ.ตร.และคณะทีมงานทีมงานบก.อก.สพฐ.ตร.ร่วมประชุมคณะกรรมการ
และติดตามจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2558ของตร.
วันที่ ๖ พ.ย. ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ต.เสน่ห์ อรุณพันธุ์ รอง ผบช.ฯ ปรท.ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานการประชุม ศปก.สพฐ.ตร. ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) กับหน่วยงานในสังกัด สพฐ.ตร. โดยมีหัวหน้าศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๑-๑๐ และผู้เเทนเข้าร่วมประชุม ที่ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.
วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ พล.ต.ต.วิเชียร ตันตะวิริยะ รอง ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานในการประชุมศปก.สพฐ.ตร.กับ
หน่วยงานในสังกัด สพฐ.ตร. ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference ที่ห้องประชุม๑ พฐก.
วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. พล.ต.ต.ประสิทธิ์ ทำดี รอง ผบช.สพฐ.ตร., พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก., พล.ต.ต.ยงยุทธ กิจรักษา ผบก.อก.สพฐ.ตร. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานศึกษาแนวทางการบริหารเงินค่าตอบแทนผู้ตรวจพิสูจน์ยาเสพติด ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.
วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. พล.ต.ต.ประสิทธิ์ ทำดี รอง ผบช.สพฐ.ตร. ,พล.ต.ต.เสน่ห์ อรุณพันธุ์ รอง ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโครงการคัดเลือกหน่วยงานดีเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ณ ห้องปรุะชุม ศปก.สพฐ.ตร.
วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๔๕ น.พล.ต.ต.ประสิทธิ์ ทำดี รอง ผบช.สพฐ.ตร. เข้าร่วมพิธีทำลายอาวุธปืน
ของกลาง ที่คดีถึงที่สุดแล้ว ณ โรงหลอมบริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด (มหาชน) อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
โดยมี พล.ต.อ.วัชระ ประสารราชกิจ รรท.ผบ.ตร. เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับ ตร. เข้าร่วม
พิธี
วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ต.เสน่ห์ อรุณพันธุ์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.เป็นประธานในการประชุม
ศปก.สพฐ.ตร. ที่ห้องปรุะชุม ศปก.สพฐ.
ตร.
วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๗ พล.ต.ต.เสน่ห์ อรุณพันธุ์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.เป็นประธานการประชุม ศปก.สพฐ.ตร.ประจำวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๗
วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๗ พล.ต.ต.วิเชียร ตันตะวิริยะ รอง ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานพิธีเปิด การฝึกอบรมหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ด้านการตรวจสถานที่เกิดเหตุและพิสูจน์หลักฐาน สำหรับข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ ๘ ณ รร.นายร้อยตำรวจ อ.สามพราน จ.นครปฐม
วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ต.เสน่ห์ อรุณพันธุ์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๒) เป็นประธานการประชุม
ศปก.สพฐ.ตร.ประจำวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๗
วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ต.เสน่ห์ อรุณพันธุ์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๒) เป็นประธานการประชุม
ศปก.สพฐ.ตร.ประจำวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๗
วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐น.พล.ต.ต.ประสิทธิ์ ทำดี รอง ผบช.สพฐ.ต.(๑) เป็นประธานการประชุม
ศปก.สพฐ.ตร.ประจำวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖
วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.พล.ต.ต.พล.ต.ต.วิเชียร รอง ผบช.สพฐ.ตร. .เป็นประธานการประชุม ศปก.สพฐ.ตร.ประจำวันที่ ๒๕ ธ.ค. ๒๕๕๖
วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.พล.ต.ต.เสน่ห์ อรุณพันธุ์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๒) เป็นประธานในการประชุม
ศปก.สพฐ.ตร.ประจำวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖
วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ต.วิเชียร ตันตะวิริยะ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓) เป็นประธานในการประชุม ศปก.สพฐ.ตร.ประจำวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖
วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. พล.ต.ต.ประสิทธิ์ ทำดี รอง ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการขยายฐานข้อมูล ระบบตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ (AFIS) วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๒ ชั้น ๓ อาคาร ๒๕ (กองทะเบียนประวัติอาชญากร) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ต.ประสิทธิ์ ทำดี รอง ผบช.สพฐ.ตร. .เป็นประธานการประชุม ศปก.สพฐ.ตร.ประจำวันที่ ๑๘ ธ.ค. ๒๕๕๖
วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต.ต.ประสิทธิ์ ทำดี รองผบช.สพฐ.ตร.(๑)หัวหน้าคณะทำงานเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนา ศปก.สพฐ.ตร. ณ ห้องประชุม๑ ศปก.สพฐ.ตร.


หน้า 1

 

เว็บไซต์เเนะนำ
รวมเว็บไซต์สื่อมวลชน

ค้นหา
ข่าวประชาสัมพันธ์