วันที่ 15 ธ.ค.65 เวลา 09.00 น. พล.ต.ท.ดิเรก ธนานนท์นิวาส ที่ปรึกษา (สบ 8) สพฐ.ตร. ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกาชาดสากล (ICRC) สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และมูลนิธิร่วมกตัญญู เพื่อ เป็นแนวทางความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการจัดการเรื่องคนหายและศพนิรนาม ณ. โรงแรมโนโวเทล โดยมีข้าราชการสังกัด พฐก.และ กพอ. เข้าร่วมประชุม
วันที่ 14 ธ.ค.65 เวลา 09.30 น. พล.ต.ท.ดิเรก ธนานนท์นิวาส ที่ปรึกษา (สบ 8) สพฐ.ตร. และ พล.ต.ต. กัลป์ ทังสุพานิช ผบก.สฝจ. ต้อนรับ คุณเบร็ต เพตติท รอง ผอ.ฝ่ายความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฏหมายและยาเสพติด (INL) และคุณอาภา กิจกำแหง ผู้ประสานงานจาก INL เพื่อหารือการสนับสนุนหลักสูตรฝึกอบรมโดยวิทยากรจากต่างประเทศให้กับสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
วันที่ 13 ธ.ค.65 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.ดิเรก ธนานนท์นิวาส ที่ปรึกษา (สบ 8) สพฐ.ตร. เป็นประธานการประชุมหารือบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการจัดเก็บข้อมูลดีเอ็นเอของบุคคลพ้นโทษ พักโทษในเรือนจำ/ทัณฑสถาน เพื่อจัดทำฐานข้อมูลผู้กระทำความผิด ผู้ต้องขัง และใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์ ระหว่าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กับ กรมราชทัณฑ์ และ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม โดยมี คณะผู้แทนกรมราชทัณฑ์ และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม , พล.ต.ต.ไกรวิน วัฒนสิน ผบก.อก.สพฐ.ตร. , พล.ต.ต.วาที อัศวุตมางกุร ผบก.พฐก. , พล.ต.ต.หญิง สุเจตนา โสตถิพันธุ์ ผบก.ศพฐ.1 , พล.ต.ต.กัลป์ ทังสุพานิช ผบก.สฝจ. และข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร. ชั้น 1 อาคาร 15 ตร. พล.ต.ต.ทนงค์ ทองประดับเพชร ที่ปรึกษา(สบ 7) ฯ รรท.ผบก.ศพฐ.5 , ผบก.ศพฐ.2-4,6-10 เข้าร่วมประชุมผ่านระบบประชุมวีดิทัศน์ทางไกล สพฐ.ตร. ณ ที่ตั้ง
วันที่ 4 ธ.ค.65 เวลา 19.00 น. พล.ต.ท. ดิเรก ธนานนท์นิวาส ที่ปรึกษา (สบ 8) สพฐ.ตร. พร้อมข้าราชการ สพฐ.ตร. ร่วมงานสวดอภิธรรมศพ พ.ต.ท.หญิง วิไลรัตน์ ญาณุกูล นวท.(สบ3)กสก.ศพฐ.7 ณ ศาลา 5 วัดพระปฐมเจดีย์วรวิหาร
วันที่ 1 ธ.ค.65 เวลา 11.00 น. พล.ต.ท.ดิเรก ธนานนท์นิวาส ที่ปรึกษา (สบ 8) สพฐ.ตร. ได้เดินทางมาตรวจราชการ พบ พล.ต.ต.นพรุจ ศักดิ์ศิริ ผบก.ศพฐ.2 และข้าราชการตำรวจศพฐ.2 รอรับการตรวจ ได้ประชุมชี้แจง และมอบนโยบายให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์ ยึดมั่นระเบียบของทางราชการ และให้ร่วมกันพัฒนางานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพตามแบบมาตรฐานสากล และกำชับให้ข้าราชการในสังกัด ปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัย ตามระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทั้งนี้ได้มอบสมุดบันทึกการปฏิบัติงาน การตรวจสถานที่เกิดเหตุ ให้กับนวท.(สบ 1)ที่ฝึกปฏิบัติงานกสก.ศพฐ.2 ณ ห้องประชุม ศปก.ศพฐ.2
วันที่ 24 พ.ย.65 เวลา 13.00 น. พล.ต.ท.ดิเรก ธนานนท์นิวาส ที่ปรึกษา (สบ 8) สพฐ.ตร. ได้เชิญคณะอนุกรรมการสอบสัมภาษณ์ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ฯ ซึ่งประกอบด้วย พล.ต.ต.ทนงค์ ทองประดับเพชร ที่ปรึกษา (สบ 7) สพฐ.ตร., พล.ต.ต.วาที อัศวุตมางกุร ผบก.พฐก., พล.ต.ต.กัลป์ ทังสุพานิช ผบก.สฝจ. และตัวแทนจาก หน่วยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ ดำเนินการคัดเลือก/สอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับการการตำรวจชั้นสัญญาบัตร และประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รวมจำนวน 200 อัตรา ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร. อาคาร 15
วันที่ 11 พ.ย.65 เวลา 09.00 น. พล.ต.ท.ดิเรก ธนานนท์นิวาส ที่ปรึกษา (สบ 8) สพฐ.ตร. เป็นประธานเปิดงานสัมมนา DNA หัวใจของกระบวนการยุติธรรม โดยมี ผศ.นพ.วรวีร์ ไวยวุฒิ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม พล.ต.ต.หญิง สุเจตนา โสตถิพันธุ์ ผบก.ศพฐ.1 และ พล.ต.ต.กัลป์ ทังสุพานิช ผบก.สฝจ. เข้าร่วมสัมมนาฯ ณ ห้องประชุมแจ้งยอดสุข อาคารศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร และสวัสดิการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ชั้น 3 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
วันที่ 7 พ.ย.65 เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ ผบช.สพฐ.ตร. ได้มอบหมายให้ พล.ต.ท.ดิเรก ธนานนท์นิวาส ที่ปรึกษา (สบ 8) สพฐ.ตร. เป็นประธานการประชุมพิจารณาความพร้อมและจัดลำดับความสำคัญคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของ สพฐ.ตร. ครั้งที่ 1 โดยมี พล.ต.ต.กิตติพันธุ์ จุนทการ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(2) , พล.ต.ต.วรณัน สุขเจริญ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(3) พล.ต.ต.ไกรวิน วัฒนสิน ผบก.อก.สพฐ.ตร. , พล.ต.ต.เจนเชิง ประทุมสุวรรณ ผบก.ทว. , พล.ต.ต.วาที อัศวุตมางกุร ผบก.พฐก. , พล.ต.ต.หญิง สุเจตนา โสตถิพันธุ์ ผบก.ศพฐ.1 , พล.ต.ต.กัลป์ ทังสุพานิช ผบก.สฝจ. และข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร. อาคาร 15 ชั้น 1 ตร. ศพฐ.1-10 เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล
วันที่ 1 พ.ย.65 เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ ผบช.สพฐ.ตร. ได้มอบหมายให้ พล.ต.ท.ดิเรก ธนานนท์นิวาส ที่ปรึกษา (สบ 8) สพฐ.ตร. เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการในสายงานสืบสวนสอบสวน(สส) โดยมี พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร. เป็นประธาน ที่ห้อง ประชุม บช.น.
วันที่ 26 ต.ค.65 เวลา 10.30 น. พล.ต.ท.ดิเรก ธนานนท์นิวาส ที่ปรึกษา (สบ 8) สพฐ.ตร., พล.ต.ต.ทินกร รังมาตย์ รอง ผบช.สพฐ.ตร., พล.ต.ต.วาที อัศวุตมางกุร ผบก.พฐก. และ พ.ต.อ.นิรันดร์ ทองฤทธิ์ นวท.(สบ 5) พฐก. ให้การต้อนรับ Mr.Alvaro Venegas ประธานบริษัท Ultra Electronic Forensic Technology Inc และคณะ ซึ่งเป็นบริษัทผลิตและจำหน่ายเครื่อง IBIS เนื่องในโอกาสเข้าพบปะผู้บังคับบัญชา สพฐ.ตร. และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ IBIS พฐก. โดยมี พ.ต.อ.ธนงศักดิ์ บุญมาก นวท.(สบ 4) กอป.พฐก. เป็นผู้บรรยายสรุปภาพรวมการพัฒนาระบบ IBIS ของ สพฐ.ตร. ณ ห้องประชุม พฐก. และนำชมห้องปฏิบัติการ IBIS ของ กอป.พฐก.


หน้า 1

 

เว็บไซต์เเนะนำ
รวมเว็บไซต์สื่อมวลชน

ค้นหา
ข่าวประชาสัมพันธ์