กิจกรรม ผบช.สพฐ.ตร.

วันที่ี้ ๒๓ ก.ย.๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ท.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข
ที่ปรึกษา สพฐ.ตร., พ.ต.อ.หญิง สุรางค์กุล โพธิ์ไทรย์ รอง ผบก.ศพฐ.๑, พ.ต.อ.หญิง สมบัติ จันทบาล
รอง ผบก.อก.สพฐ.ตร. ได้ขอบคุณและอำลาข้าราชการตำรวจ ในสังกัด ศพฐ.๓, ๕, ๗ - ๑๐ เนื่องในวาระที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ผ่านระบบ video conference และ พฐ.จว.ในสังกัด เฝ้าฟังผ่านระบบ Gin conference ณ ห้อง ศปก.สพฐ.ตร. โดย ผบช.สพฐ.ตร. ได้ขอบคุณข้าราชการตำรวจทุกนายที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ และเป็นไปตามแนวทางที่ ผบช.สพฐ.ตร. ได้มอบไว้ ทำให้หน่วยงานในสังกัด สพฐ.ตร.เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชาระดับ ตร. ประชาชนและกระบวนการยุติธรรม ในโอกาสนี้ ผบก.ศพฐ.๑๐ ได้มอบบทกลอนให้กับ ผบช.สพฐ.ตร. เพื่อขอบคุณ ผบช.สพฐ.ตร. และจะถือเป็นแบบอย่างในการทำงานในอนาคตต่อไป
วันที่ ๒๓ ก.ย.๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อม พล.ต.ท. ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข
ที่ปรึกษา สพฐ.ตร., พ.ต.อ.หญิง สุรางค์กุล โพธิ์ไทรย์ รอง ผบก.ศพฐ.๑, พ.ต.อ.หญิง สมบัติ จันทบาล
รอง ผบก.อก.สพฐ.ตร., และคณะได้มาขอบคุณและอำลาหน่วยงาน กสก.พฐก. เนื่องในวาระที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยมี พ.ต.อ.ฉัตรชัย นันทมงคล นวท.(สบ๕) พฐก., พ.ต.อ.นิรันดร์ ทองฤทธิ์ นวท.(สบ๕) พฐก. และ พ.ต.อ.หญิง ศิริประภา รัตตัญญู นวท.(สบ๔) กสก.พฐก. และข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ ทั้งนี้ ได้มีการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ผบช.สพฐ.ตร. ได้มอบเสื้อพร้อมหมวกสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสถานที่เกิดเหตุให้กับ ข้าราชการตำรวจในสังกัด กสก.พฐก. และขอบคุณข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการตรวจสถานที่เกิดเหตุทุกนายที่ได้ร่วมกันปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ ทุ่มเท และเสียสละ ทำให้ "นักรบเสื้อฟ้า" เป็นที่ยอมรับของ ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประชาชน สื่อมวลชน และกระบวนการยุติธรรม
วันที่ ๒๓ ก.ย.๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อม พล.ต.ท. ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข
ที่ปรึกษา สพฐ.ตร., พ.ต.อ.หญิง สุรางค์กุล โพธิ์ไทรย์ รอง ผบก.ศพฐ.1, พ.ต.อ.หญิง สมบัติ จันทบาล
รอง ผบก.อก.สพฐ.ตร., และคณะได้เดินทางมาขอบคุณและอำลาหน่วยงาน พฐก. เนื่องในวาระที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยมี พล.ต.ต.วิสูตร นาคจู ผบก.พฐก. และข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ ทั้งนี้ ได้มีการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ผบช.สพฐ.ตร. ได้มอบเงินเพื่อสมทบกองทุนสวัสดิการ หน้ากากอนามัยและหมวกสำหรับตรวจสถานที่เกิดเหตุระดับหัวหน้าหน่วย ให้แก่ ผบก.พฐก. และขอบคุณข้าราชการตำรวจในสังกัด พฐก. ทุกนายที่ได้ปฏิบัติงานตามแนวทางที่ ผบช.สพฐ.ตร.ได้มอบไว้ และขอให้ข้าราชการตำรวจในสังกัด พฐก. ทุกนายช่วยกันพัฒนาหน่วยให้มีศักยภาพและขีดความสามารถ เพื่อให้เป็นหน่วยงานที่เป็นมาตรฐานของกระบวนการยุติธรรมและเกิดความเชื่อมั่น ศรัทธาของประชาชนต่อไป
วันที่ ๒๑ ก.ย.๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อม พล.ต.ท. ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข
ที่ปรึกษา สพฐ.ตร., พ.ต.อ.หญิง สุรางค์กุล โพธิ์ไทรย์ รอง ผบก.ศพฐ.๑, พ.ต.อ.ฉัตรชัย นันทมงคล นวท.(สบ๕) พฐก., และคณะได้เดินทางมาขอบคุณและอำลาหน่วยงาน สฝจ. เนื่องในวาระที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยมี พ.ต.อ.หญิง สุเจตนา โสตถิพันธุ์ นวท.(สบ๕) และข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ ทั้งนี้ ได้มีการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
วันที่ ๒๑ ก.ย.๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อม พล.ต.ท. ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข
ที่ปรึกษา สพฐ.ตร., พ.ต.อ.หญิง สุรางค์กุล โพธิ์ไทรย์ รอง ผบก.ศพฐ.๑, พ.ต.อ.ฉัตรชัย นันทมงคล นวท.(สบ๕) พฐก., และคณะได้เดินทางมาขอบคุณและอำลาหน่วยงาน บก.อก.สพฐ.ตร. เนื่องในวาระที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยมี พล.ต.ต.วินัย นุชชา ผบก.อก.สพฐ.ตร. และข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ ทั้งนี้ ได้มีการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ผบช.สพฐ.ตร. ได้มอบเงินเพื่อสมทบกองทุนสวัสดิการ ให้แก่ ผบก.อก.สพฐ.ตร. และขอบคุณข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.อก.สพฐ.ตร. ทุกนายที่ได้ปฏิบัติงานตามแนวทางที่ ผบช.สพฐ.ตร. ได้มอบไว้ โดย ผบช.สพฐ.ตร. ขอให้ข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.อก.สพฐ.ตร. ทุกนายยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติต่อไป หลังจากนั้น ผบช.สพฐ.ตร. ได้ไปขอบคุณและอำลาข้าราชการตำรวจระดับเจ้าหน้าที่ที่ บก.อก.สพฐ.ตร. อาคาร ๑๖ โดยมีข้าราชการตำรวจในสังกัดมอบดอกไม้ให้ ผบช.สพฐ.ตร. ก่อนเดินทางกลับ
วันที่ ๑๖ ก.ย.๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ต.สันติ์ สุขวัจน์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๑), พล.ต.ต. ภาณุวิชญ์ ทองยิ้ม รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๒) และข้าราชการตำรวจในสังกัด ให้การต้อนรับการตรวจเยี่ยมและอำลาหน่วยงาน สพฐ.ตร. ของ พล.ต.อ. พงษ์วุฒิ พงษ์ศรี ที่ปรึกษาพิเศษ ตร.อดีต ผบช.สพฐ.ตร. (ปี ๒๕๖๑) ในโอกาสที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ พฐก. และลานสรัลนุช
วันที่ ๑๖ ก.ย.๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. ได้เข้าร่วมพิธีรับมอบ ประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึก ในวาระข้าราชการตำรวจ ระดับ พล.ต.ท.ขึ้นไป เกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๖๔ โดยมี พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธี ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น ๒ อาคาร ๑ ตร.
วันที่ ๑๔ ก.ย.๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อม พล.ต.ท.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ที่ปรึกษา สพฐ.ตร. พล.ต.ต.หญิงชุติมา ชัยมุกสิก ผบก.ศพฐ.๑, พ.ต.อ.หญิง สุรางค์กุล โพธิ์ไทรย์ รอง ผบก.ศพฐ.๑, พ.ต.อ.ฉัตรชัย นันทมงคล นวท.(สบ๕) พฐก., พ.ต.อ.หญิง สมบัติ จันทบาล รอง ผบก.อก.สพฐ.ตร. และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ขอบคุณผู้ใต้บังคับบัญชา และอำลาหน่วยงาน ศพฐ.๔ เนื่องในวาระที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยมี พล.ต.ต.ธีทัต อิ่มทั่ว ผบก.ศพฐ.๔ และข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ ทั้งนี้ ได้มีการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ผบช.สพฐ.ตร. ได้ให้โอวาทแก่กำลังพลและกล่าวอำลา พร้อมมอบเงินเพื่อสมทบกองทุนสวัสดิการและหน้ากาดอนามัย ให้แก่ ศพฐ.๔ และ พฐ.จว.ในสังกัด จำนวน ๑๑ แห่ง (พฐ.จว.หนองบัวลำภู กาฬสินธุ์ เลย มหาสารคาม อุดรธานี มุกดาหาร ร้อยเอ็ด หนองคาย สกลนคร นครพนม และ บึงกาฬ) โดยขอบคุณข้าราชการตำรวจในสังกัด ศพฐ.๔ ทุกนายที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบด้วยความมุ่งมั่น และเป็นไปตามแนวทางที่ ผบช.สพฐ.ตร. ได้มอบแนวทางการปฏิบัติราชการไว้ให้ ซึ่งตลอดระยะเวลา ๒ ปีที่ผ่านมา ผบช.สพฐ.ตร.ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้นำหน่วย สพฐ.ตร. ได้มอบหลักคิด วิธีคิดและแนวทางในการบริหารจัดการหน่วย และแนวทางการปฏิบัติงานให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัดไว้ทุกด้าน ทั้งการบริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ พัฒนาระบบงาน พัฒนาอาคารสถานที่ทำการ บ้านพัก ห้องปฏิบัติการ รวมทั้งการจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ วัสดุที่จำเป็นต้องใช้ในการตรวจสถานที่เกิดเหตุ การตรวจพิสูจน์หลักฐาน งานทะเบียนประวัติอาชญากร ตลอดจนยานพาหนะ ฯลฯ เพื่อให้ทุกหน่วยมีความพร้อมในการปฏิบัติงานและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวน รวมทั้งมีความพร้อมในการให้บริการประชาชนในงานตรวจสอบประวัติบุคคล สุดท้ายนี้ ผบช.สพฐ.ตร. ขอให้ข้าราชการตำรวจในสังกัด ศพฐ.๔ ทุกนายช่วยกันพัฒนาหน่วยให้มีศักยภาพและขีดความสามารถ เพื่อให้เป็นหน่วยงานที่เป็นมาตรฐานของกระบวนการยุติธรรมและเกิดความเชื่อมั่น ศรัทธาของประชาชน
วันที่ ๑๓ ก.ย.๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อม พ.ต.อ.ฉัตรชัย นันทมงคล นวท.(สบ5) พฐก. และคณะ ได้เดินทางมาขอบคุณและอำลาหน่วยงาน กพอ.สพฐ.ตร. เนื่องในวาระที่ ผบช.สพฐ.ตร. จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยมี พ.ต.อ.หญิง เยาวลักษณ์ พุดไทย ผกก.กพอ.สพฐ.ตร. และข้าราชการตำรวจในสังกัด ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ ได้มีการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ผบช.สพฐ.ตร. ได้มอบเงินเพื่อสมทบกองทุนสวัสดิการ ให้แก่ กพอ.สพฐ.ตร. และขอบคุณข้าราชการตำรวจในสังกัดทุกนาย ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบตามแนวทางที่ ผบช.สพฐ.ตร. ได้มอบไว้ให้ และขอให้ข้าราชการตำรวจในสังกัด กพอ.สพฐ.ตร. ทุกนาย ยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปอย่างต่อเนื่อง โดยให้ร่วมกันพัฒนาหน่วย ทั้งด้านบุคลากร อาคารที่ทำการ รวมถึงสวัสดิการของกำลังพลในหน่วย และพัฒนาหน่วยให้มีศักยภาพและขีดความสามารถ เพื่อให้เป็นหน่วยงานที่พร้อมสนับสนุนภารกิจฉุกเฉินอย่างเต็มความสามารถ และทันท่วงทีตามสถานการณ์
วันที่ ๑๓ ก.ย.๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อม พ.ต.อ.หญิง สุรางค์กุล โพธิ์ไทรย์ รอง ผบก.ศพฐ.๑, พ.ต.อ.ฉัตรชัย นันทมงคล นวท.(สบ๕) พฐก., พ.ต.อ.หญิง สมบัติ จันทบาล รอง ผบก.อก.สพฐ.ตร. และคณะ ได้เดินทางมาขอบคุณและอำลาหน่วยงาน ทว. เนื่องในวาระที่ ผบช.สพฐ.ตร. จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยมี พล.ต.ต.ฐากูร นิ่มสมบุญ ผบก.ทว. และข้าราชการตำรวจในสังกัด ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ ได้มีการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดย ผบช.สพฐ.ตร. ได้มอบเงินเพื่อสมทบกองทุนสวัสดิการ ให้แก่ ผบก.ทว. และขอบคุณข้าราชการตำรวจในสังกัด ทว. ทุกนาย ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบตามแนวทางที่ ผบช.สพฐ.ตร. ได้มอบไว้นั้นให้ ข้าราชการตำรวจในสังกัด ทว.ทุกนาย ยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปอย่างต่อเนื่อง โดยให้ร่วมกันพัฒนาหน่วย ทั้งด้านบุคลากร พัฒนาระบบ AFIS ให้สามารถรองรับการปฏิบัติงาน รวมทั้งปรับปรุงอาคารที่ทำการและศูนย์บริการตรวจสอบประวัติบุคคล เพื่อให้สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างเป็นระบบ มีมาตรฐาน ประชาชนมีความเชื่อมั่น ศรัทธา ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับให้ความสำคัญด้านสวัสดิการของข้าราชการตำรวจในสังกัด
วันที่ ๑๐ ก.ย.๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อม พล.ต.ท. ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ที่ปรึกษา สพฐ.ตร., พ.ต.อ.หญิง สุรางค์กุล โพธิ์ไทรย์ รอง ผบก.ศพฐ.๑, พ.ต.อ.ฉัตรชัย นันทมงคล นวท.(สบ๕) พฐก., พ.ต.อ.หญิง สมบัติ จันทบาล รอง ผบก.อก.สพฐ.ตร. และคณะได้เดินทางมาขอบคุณและอำลาหน่วยงาน ศพฐ.๑ เนื่องในวาระที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยมี พล.ต.ต.หญิง ชุติมา ชัยมุสิก ผบก.ศพฐ.1 และข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ ทั้งนี้ ได้มีการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ผบช.สพฐ.ตร. ได้มอบเงินเพื่อสมทบกองทุนสวัสดิการ หน้ากากอนามัย และเสื้อสีฟ้าประจำหน่วย ให้แก่ ผบก.ศพฐ.๑ ผกก กลุ่มงานทั้ง 8 กลุ่มงาน และ ผกก.หน.พฐ.จว.ในสังกัด จำนวน ๘ แห่ง (พฐ.จว.นนทบุรี สมุทรปราการ พระนครศรีอยุธยา ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี และอ่างทอง) เนื่องในวาระที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ ๓๐ ก.ย.๖๔ นี้ โดยขอบคุณข้าราชการตำรวจในสังกัด ศพฐ.๑ ทุกนายที่ได้ปฏิบัติงานตามแนวทางที่ ผบช.สพฐ.ตร. ได้มอบไว้ โดย ผบช.สพฐ.ตร. ขอให้ข้าราชการตำรวจในสังกัด ศพฐ.๑
ทุกนายยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติต่อไปรวมทั้งช่วยกันพัฒนาหน่วยเพื่อให้หน่วยงานนี้มีศักยภาพและขีดความสามารถที่มีมาตรฐานของกระบวนการยุติธรรม เป็นหน่วยงานที่ประชาชน มีความเชื่อมั่น ศรัทธา และเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ และสิ่งที่สำคัญที่ หน.หน่วยทุกระดับจะต้องมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง คือ การพัฒนาหน่วย ทั้งด้านบุคลากร ระบบงาน และหน่วยงาน ร่วมทั้งสวัสดิการของกำลังพลในหน่วย หลังจากนั้น ผบก.ศพฐ.๑ ได้นำ ผบช.สพฐ.ตร.และคณะ ติดตามผลการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่และห้องปฏิบัติการของกลุ่มงานต่างๆ ที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณจาก สพฐ.ตร./ชมนิทรรศการภาพประวัติและผลการปฏิบัติราชการของ ผบช.สพฐ.ตร. บริเวณทางเข้าห้องประชุม ” นักรบเสื้อฟ้า ” เข้าห้องประชุมเพื่อชมวีดีทัศน์ประวัติการรับราชการ และความรู้สึกของผู้ใต้บังคับบัญชา ที่มีต่อท่าน ผบช.สพฐ.ตร.มอบของที่ระลึก รับฟังการกล่าวอำลาของ ผบช.สพฐ.ตร. หลังจากนั้น ผบก.ศพฐ.๑ และข้าราชการตำรวจในสังกัดทุกนาย เข้าแถวส่ง มอบดอกไม้ให้ ผบช.สพฐ.ตร.ก่อนเดินทางกลับ
วันที่ ๙ ก.ย.๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อม พล.ต.ท. ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ที่ปรึกษา สพฐ.ตร. และคณะได้เดินทางมาขอบคุณและอำลาหน่วยงาน ศขบ.สพฐ.ตร. เนื่องในวาระที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยมี พ.ต.อ. ยิ่งยศ เขินอำนวย ผกก.ศขบ.สพฐ.ตร. และข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ ทั้งนี้ได้มีการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ผบช.สพฐ.ตร. ได้ให้โอวาทแก่กำลังพลและกล่าวอำลาพร้อมมอบเงินเพื่อสมทบกองทุนสวัสดิการให้แก่ ศขบ.สพฐ.ตร. เนื่องในวาระที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ ๓๐ ก.ย.๖๔ นี้ โดยขอบคุณข้าราชการตำรวจในสังกัด ศขบ.สพฐ.ตร. ทุกนายที่ได้ปฏิบัติงานตามแนวทางที่ ผบช.สพฐ.ตร. ได้มอบไว้และเป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านฐานข้อมูลวัตถุระเบิดให้กับ ตร. และ ผบช.สพฐ.ตร. ขอให้ข้าราชการตำรวจในสังกัด ศขบ.สพฐ.ตร. ทุกนายปฏิบัติตามแนวทางที่ ผบช.สพฐ.ตร. ได้มอบไว้ รวมทั้งช่วยกันพัฒนาหน่วยให้มีศักยภาพและขีดความสามารถ เพื่อให้เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนด้านฐานข้อมูลวัตถุระเบิดที่มีมาตรฐาน
วันที่ ๘ ก.ย.๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อม พล.ต.ท. ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ที่ปรึกษา สพฐ.ตร. พ.ต.อ.หญิง สุรางค์กุล โพธิ์ไทรย์ รอง ผบก.ศพฐ.๑ พ.ต.อ.ฉัตรชัย นันทมงคล นวท.(สบ ๕) พฐก. พ.ต.อ.หญิง สมบัติ จันทบาล รอง ผบก.อก.สพฐ.ตร. และคณะได้เดินทางมาขอบคุณและอำลาหน่วยงาน ศพฐ.๒ จว.ชลบุรี เนื่องในวาระที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยมี พล.ต.ต.ทนงค์ ทองประดับเพชร ผบก.ศพฐ.๒ และข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ ทั้งนี้ได้มีการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
วันที่ ๗ ก.ย.๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. และคณะ ได้เดินทางมาขอบคุณและอำลา หน่วยงาน ศพฐ.๖ โดยมี พล.ต.ต.สาธิต ก้อนแก้ว ผบก.ศพฐ.๖ และข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ โดยได้มีการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
วีดิทัศน์คำกล่าวอำลาชีวิตการรับราชการตำรวจ ของ ผบช.สพฐ.ตร.เนื่องในโอกาสที่จะเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร. และถ่ายทอดไปทุกหน่วยงานในสังกัดผ่านระบบ Video conference และ ระบบถ่ายทอดสดของ ฝทส.บก.อก.สพฐ.ตร. และวีดีทัศ์คคณะผู้จัดงาน พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ในวาระข้าราชการตำรวจที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และผู้เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่นที่ ๒๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
วันที่ ๑ ก.ย.๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. ได้เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ในวาระข้าราชการตำรวจเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และผู้เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล (รุ่นที่ ๒๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ (ส่วนกลาง) พร้อมด้วย พล.ต.ท.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ที่ปรึกษา สพฐ.ตร.,พล.ต.ต.สันติ์ สุขวัจน์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๑), พล.ต.ต. ภาณุวิชญ์ ทองยิ้ม รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๒) และ พล.ต.ต. กิตติพันธุ์ จุนทการ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓) โดยทำพิธีพร้อมกันกับหน่วยงานในส่วนภูมิภาค ,ศพฐ.๑-๑๐ และ พฐ.จว.ที่มีผู้เกษียณและเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพลฯ ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร. ผ่านระบบ video conference ตร. สำหรับ พฐ.จว.ที่ไม่มีผู้เกษียณ/เข้าร่วมโครงการฯ ร่วมรับชมงานพิธีฯ ผ่านระบบถ่ายทอดสด ของ ฝทส.บก.อก.สพฐ.ตร.
วันที่ ๒๗ ส.ค.๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. ได้เข้าร่วมประชุมบริหาร ตร. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ โดยมี พล.ต.อ. สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. เป็นประธานในที่ประชุม ผ่านระบบ video conference ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.
วันที่ ๒๖ ส.ค.๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานคณะกรรมการฯ ในการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นวท.(สบ๑)-(สบ๔) ของ สพฐ.ตร.โดยมี พล.ต.ต. ภาณุวิชญ์ ทองยิ้ม รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๒), พล.ต.ต. กิตติพันธ์ุ จุนทการ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓) กรรมการฯ และข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประเมิน ณ ศปก.สพฐ.ตร. พล.ต.ต.สันติ์ สุขวัจน์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๑) กรรมการฯ ร่วมประเมินผ่านระบบ video conference จาก ศพฐ.๘ และ ผบก.พฐก., ผบก.ศพฐ.๑- ๘,๑๐ กรรมการฯ เข้าร่วมการประเมิน พร้อมผู้เข้ารับการประเมิน จำนวน ๕๕ นาย ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video conference ณ ที่ตั้ง
วันที่ ๒๕ ส.ค๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย พ.ต.อ.พลศักดิ์ ชูสมานศิริ รอง ผบก.ก.ตร. และข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการตรวจสอบและติดตามการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาการทำประมงและแรงงานในภาคประมง ตามคำสั่งคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ที่ ๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ ม.ค.๖๔ โดยมี พล.ต.อ.จารุวัฒน์ ไวศยะ ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. เป็นประธานในที่ประชุม ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้อง ศปก.สพฐ.ตร.
วันที่ ๑๗ ส.ค. ๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ต. สันติ์ สุขวัจน์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๑) และ พล.ต.ต.ภาณุวิชญ์ ทองยิ้ม รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๒) เป็นประธานมอบเสื้อกั๊กแบบสวมทับสำหรับข้าราชการตำรวจที่ทำหน้าที่ในสถานที่เกิดเหตุ ให้กับ กำลังพลของ กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ พฐก. ทุกนาย และ นวท.(สบ๔) พฐก. ทั้ง ๗ กลุ่มงาน ทั้งนี้ ผบช.สพฐ.ตร. ได้เล็งเห็นความสำคัญและเพื่อเป็นสวัสดิการสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด่านหน้าในสถานที่เกิดเหตุ
โดย พล.ต.ต. วิสูตร นาคจู ผบก.พฐก. เป็นผู้แทนรับมอบ และข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมพิธีฯ ณ ลานสรัลนุช
วันที่ ๕ ส.ค.๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. ได้ร่วมประชุมให้ข้อมูลประกอบการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ระดับ ผบก.ขึ้นไป ผ่านระบบ video conference ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร. โดยมี
พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒ อาคาร ๑ ตร.
วันที่ ๗ ก.ค. ๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย พ.ต.อ.หญิง สมบัติ จันทบาล รอง ผบก.อก.สพฐ.ตร. ได้ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ทว. เพื่อติดตามผลการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารที่ทำการ ทั้งในส่วนของจุดคัดกรอง (ใต้อาคาร บช.ก.) ศูนย์ตรวจสอบประวัติบุคคล และอาคารสำนักงาน (อาคาร ๗ ทว.) โดยมี พล.ต.ต. ฐากูร นิ่มสมบุญ ผบก.ทว. และข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ และนำตรวจเยี่ยม ทั้งนี้ ผบช.สพฐ.ตร. ได้สั่งการให้ตรวจสอบอาคารที่ทำการในส่วนที่ต้องการซ่อมแซมเพิ่มเติม เพื่อให้มีความพร้อม เป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์สำหรับระบบ Video Conference ของ ทว. ตรวจสอบมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยภาพรวมพบว่ามีการดำเนินการตามมาตรการ ทั้งการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย สวมหน้ากากอนามัย จุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล การทำความสะอาดสถานที่ทำการและอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ให้สะอาดอยู่เสมอ
วันที่ ๗ ก.ค. ๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. ได้เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำ ตามคำสั่งคณะอนุกรรมการตรวจสอบและติดตามการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ไขปัญหาการทำประมงและแรงงานในภาคประมง ที่ ๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓ มี.ค.๖๔ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ โดยมี คณะทำงาน ซึ่งประกอบด้วย นายไกรสฤษดิ์ พูนพาณิชย์ หัวหน้ากลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต กรมประมง, นายประทีป สมมัง ผู้อำนวยการส่วนสืบสวนปราบปราม ๑ กองสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร พร้อมคณะ, ร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference พ.ต.อ.อมร ศรีทุนะโยธิน รอง ผบก.ภจว.สระบุรี, พ.ต.อ.พลศักดิ์ ชูสมานศิริ รอง ผบก.ก.ตร., พ.ต.อ.หญิง สมบัติ จันทบาล รอง ผบก.อก.สพฐ.ตร., พ.ต.อ.คฑายุทธ โรจน์วงศ์สุริยะ ผกก.ฝกม.บก.อก.สพฐ.ตร. พร้อมข้าราชการในสังกัด ฝกม.อก.สพฐ.ตร. เข้าร่วมประชุม ณ ห้อง ศปก.สพฐ.ตร.
วันที่ ๑ ก.ค. ๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานการประชุมบริหาร สพฐ.ตร. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ โดยมี พล.ต.ท.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ที่ปรึกษา สพฐ.ตร., พล.ต.ต.สันติ์ สุขวัจน์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๑), พล.ต.ต. ภาณุวิชญ์ ทองยิ้ม รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๒) และ พล.ต.ต. กิตติพันธุ์ จุนทการ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓), ผบก.อก.สพฐ.ตร., ผบก.พฐก., ผบก.สฝจ., ผบก.ศพฐ.๑, รอง ผบก., ผกก.ในสังกัด บก.อก.สพฐ.ตร. ส่วนกลาง ผบก.ทว., ศพฐ.๒-๑๐, ผกก.ศขบ.สพฐ.ตร., ผกก.กพอ.สพฐ.ตร. ร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล Video conference, พฐ.จว. เข้าประชุมผ่านระบบ GIN ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร. ในการประชุมได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันไวรัส COVID-๑๙ มีการทำความสะอาดห้องประชุมก่อนทำการประชุม การวัดอุณหภูมิของร่างกาย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ของข้าราชการที่เกี่ยวข้องก่อนเข้าร่วมประชุม ขณะประชุมจัดให้มีการนั่งเว้นระยะห่างและสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-๑๙
วันที่ ๑ ก.ค. ๖๔ เวลา ๐๖.๓๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. ได้เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนา สพฐ.ตร. ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ในส่วนกลาง พร้อมด้วย พล.ต.ท.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ที่ปรึกษา สพฐ.ตร.,พล.ต.ท.ฐิติพงศ์ อาทิตยานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร., พล.ต.ต.สันติ์ สุขวัจน์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(1), พล.ต.ต. ภาณุวิชญ์ ทองยิ้ม รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๒) และ พล.ต.ต. กิตติพันธุ์ จุนทการ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓) โดยมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานและเจริญพระพุทธมนต์ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการตำรวจปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ และมอบโอวาทให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดส่วนกลางเข้าร่วมพิธีฯทั้งนี้การจัดพิธีฯได้ถือปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-๑๙ โดยได้มีการทำความสะอาดบริเวณลานพิธีฯ การวัดอุณหภูมิของร่างกาย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ของข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้องก่อนเข้าร่วมพิธีฯ รวมทั้งจำกัดจำนวนข้าราชการตำรวจที่เข้าร่วมพิธีฯ จัดให้มีการนั่งเว้นระยะห่างและสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าให้เป็นไปตามข้อกำหนด ฉบับที่ ๒๕ เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-๑๙
วันที่ ๒๓ มิ.ย.๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ต.สันติ์ สุขวัจน์ รอง ผบช.สพฐ.ตร. และทีมงานขับเคลื่อนโครงการ FIDS ได้เข้าร่วมการประชุมบริหาร ตร. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ โดยมี พล.ต.อ. สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. เป็นประธานในที่ประชุม ผ่านระบบ video conference ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร. โดยการประชุมบริหาร ตร. ในครั้งนี้กำหนดให้ สพฐ.ตร. นำเสนอการจัดทำและการเชื่อมโยงฐานข้อมูลนิติวิทยาศาสตร์ (FIDS) ซึ่ง สพฐ.ตร. ได้นำเสนอในรูปแบบวิดีทัศน์ ที่ได้แนบไฟล์มาท้ายนี้ หลังจากจบการนำเสนอ ผบ.ตร. ได้สั่งการให้ สพฐ.ตร. รักษามาตรฐานในการปฏิบัติงาน และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้สั่งการให้ สยศ.ตร. นำวิดีทัศน์ดังกล่าวเสนอในที่ประชุม ผบ.เหล่าทัพ ที่กำหนดในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นี้ด้วย เพื่อให้ทุกเหล่าทัพได้เห็นถึงศักยภาพและขีดความสามารถของ สพฐ.ตร. และ ตร. ต่อไป
วันที่ ๑๘ มิ.ย.๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. ได้เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง " ตำรวจพิสูจน์ตำรวจพิสูจน์หลักฐานในยุคดิจิทัล " ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนักวิทยาศาสตร์ (สบ ๔) รุ่นที่ ๑๕ จำนวน ๒๒ นาย สำหรับข้าราชการตำรวจในสังกัด สำนักงานพิสูจน์หลักฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมในส่วนภูมิภาครับฟังการบรรยาย ผ่านระบบการประชุมทางไกล ( video conference) และในส่วนกลางเข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร. โดยการบรรยายในครั้งนี้ ผบช.สพฐ.ตร. ได้เน้นย้ำถึงความเป็นผู้นำ หลักคิด วิธีคิด การบริหารงานในยุคดิจิทัล
วันที่ ๑๖ มิ.ย.๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. ได้ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำ ตามคำสั่งคณะอนุกรรมการตรวจสอบ และติดตามการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาการทำประมงและแรงงานในภาคประมง ที่ ๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓ มี.ค.๖๔ โดยมี คณะทำงาน ซึ่งประกอบด้วย นายคณิศร์ นาคสังข์ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบเรือประมงสินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตกรมประมง พร้อมคณะ, นายประทีป สมมัง ผู้อำนวยการส่วนสืบสวนปราบปราม ๑ กองสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร พร้อมคณะ, พ.ต.อ.หญิง สมบัติ จันทบาล รอง ผบก.อก.สพฐ.ตร., พ.ต.อ.อมร ศรีทุนะโยธิน รอง ผบก.ภจว.สระบุรี, พ.ต.อ.พลศักดิ์ ชูสมานศิริ รอง ผบก.ก.ตร., พ.ต.อ.รชตโชค ลีวาณิชคุณ ผกก. กลุ่มงานสอบสวน สอท., พ.ต.อ.คฑายุทธ โรจน์วงศ์สุริยะ ผกก.ฝกม.อก.สพฐ.ตร. พร้อมข้าราชการในสังกัด ฝกม.อก.สพฐ.ตร. เข้าร่วมประชุม ณ ห้อง ศปก.สพฐ.ตร.
วันที่ ๑๖ มิ.ย.๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. ได้ตรวจติดตามความคืบหน้าในการซ่อมแซมห้องปฏิบัติการกลุ่มงาน กคม.พฐก. โดยมี พล.ต.ต.วิสูตร นาคจู ผบก.พฐก. พร้อมด้วย พ.ต.อ. ฉัตรชัย นันทมงคล นวท. (สบ๕) พฐก.(๑), พ.ต.อ. นิรันดร์ ทองฤทธิ์ นวท. (สบ๕) พฐก.(๔), พ.ต.อ.หญิง วิภาวดี เกษมวรภูมิ นวท.(สบ ๔) กคม.พฐก., ข้าราชการตำรวจในสังกัด และตัวแทนจาก บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเม้นต์ ให้การต้อนรับ พร้อมนำ ผบช.สพฐ.ตร. ตรวจอาคารและติดตามผลการซ่อมแซม โดย ผบช.สพฐ.ตร. ได้กำชับ บริษัทฯ ให้ดำเนินการตามเงื่อนไขที่ได้มีการร่วมประชุมหารือ และทำข้อตกลงกันไว้โดยเคร่งครัด โดยให้ บริษัทฯ ติดตั้งเครื่องดูดอากาศและเครื่องปรับอากาศภายในห้องทำงาน/ห้องปฎิบัติการ ติดตั้งชั้นวางเอกสารในตู้จัดเก็บเอกสาร ติดตั้งฉากกั้นระหว่างโต๊ะทำงาน และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทดแทนเครื่องที่ได้รับความเสียหาย ทั้งนี้ ให้เร่งรัดดำเนินการให้ครบถ้วนโดยเร็ว
วันที่ ๑๖ มิ.ย.๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. ได้ทำพิธีมอบเครื่องฟอกอากาศ ให้กับ พฐก. และ กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ พฐก. รวมจำนวน ๕ เครื่อง พร้อมทั้งได้มอบโอวาทให้แก่กำลังพล ของกลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ ทั้งนี้ ผบช.สพฐ.ตร. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเครื่องแต่งกายของกำลังพล กสก.พฐก. จึงได้พิจารณาจัดหาเสื้อกั๊กตรวจสถานที่เกิดเหตุให้แก่กำลังพล กสก.พฐก.ทุกนาย โดยมี พล.ต.ต. วิสูตร นาคจู ผบก.พฐก., พ.ต.อ. นิรันดร์ ทองฤทธิ์ นวท. (สบ๕) พฐก., พ.ต.อ.หญิง ศิริประภา รัตตัญญู นวท.(สบ๔) กสก.พฐก. และข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมพิธีฯ ณ ลานสรัลนุช
วันที่ ๒๘ พ.ค.๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานในการประชุมติดตามความคืบหน้าและเร่งรัดโครงการปรับปรุงระบบห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ให้เข้าสู่มาตรฐาน เพื่อรองรับการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ที่จะทำการปรับปรุงที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสวนพลู วงเงินงบประมาณ จำนวน ๑๒๐ ล้านบาท ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย พ.ต.อ.ฉัตรชัย นันทมงคล นวท.(สบ๕) พฐก., พ.ต.อ.หญิง สุเจตนา โสตถิพันธุ์ นวท.(สบ๕) สฝจ.,ประธานกรรมการตรวจรับและกรรมการตรวจรับ พ.ต.อ.หญิง สมบัติ จันทบาล รอง ผบก.บก.อก.สพฐ.ตร. ผกก.ฝกบ.ฝงป บก.อก.และข้าราชการตำรวจในสังกัดที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สง.ผบช.สพฐ.ตร.
วันที่ ๒๗ พ.ค.๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. ได้ตรวจเยี่ยมการเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ของข้าราชการตำรวจในสังกัด สพฐ.ตร.ส่วนกลาง จำนวน ๓๒๕ นาย โดยมี รศ.ทพ.ดร. พรชัย จันศิษย์ยานนท์ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ผู้แทนคณะทันตแพทยศาสตร์ให้การต้อนรับ และนำตรวจเยี่ยมขั้นตอนการฉีดวัคซีนให้กับข้าราชการตำรวจ ณ อาคารสมเด็จย่า คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้มีระบบการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี จึงได้ขอบคุณผู้เกี่ยวข้องที่ได้ดำเนินการให้การฉีดวัคซีนในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
วันที่ ๒๕ พ.ค.๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. ได้เข้าร่วมการประชุมบริหาร ตร. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ โดยมี พล.ต.อ. สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. เป็นประธานในที่ประชุม ผ่านระบบ video conference ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.
วันที่ ๒๕ พ.ค.๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานในการประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงศูนย์ฝึกอบรม สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ตำบลปึกเตียน อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย พล.ต.ต. กิตติพันธ์ุ จุนทการ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓), พล.ต.ต. พงษ์พิษณุ ภักดีณรงค์ ผบก.สฝจ., พล.ต.ต.วินัย นุชชา ผบก.อก.สพฐ.ตร. และข้าราชการตำรวจในสังกัดที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.
วันที่ ๒๕ พ.ค.๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาและรับรองข้าราชการตำรวจผู้มีสิทธิได้รับคะแนนเพิ่ม เป็นพิเศษ ในการรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ผู้มีวุฒิปริญญตรีนิติศาสตร์เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. ๒๕๖๔ กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม (สายงานสอบสวน) จำนวน ๔๐๐ อัตรา พร้อมด้วย พล.ต.ต. กิตติพันธ์ุ จุนทการ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓), พล.ต.ต.วินัย นุชชา ผบก.อก.สพฐ.ตร. และข้าราชการตำรวจในสังกัด ฝธร.บก.อก.สพฐ.ตร. ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สง.ผบช.สพฐ.ตร.
วันที่ ๒๕ พ.ค.๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย พ.ต.อ.หญิง สมบัติ จันทบาล รอง ผบก.อก.สพฐ.ตร. ได้ตรวจเยี่ยมการเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ของข้าราชการตำรวจในสังกัด สพฐ.ตร.ส่วนกลาง จำนวน ๑๒๐ นาย โดยมี พล.ต.ต. สามารถ ม่วงศิริ นายแพทย์ (สบ๖) รพ.ตร. และ ผู้แทนคณะทันตแพทย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ และนำตรวจเยี่ยมขั้นตอนการฉีดวัคซีนให้กับข้าราชการตำรวจ ณ อาคารสมเด็จย่า คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้มีระบบการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี จึงได้ขอบคุณผู้เกี่ยวข้องที่ได้ดำเนินการให้การฉีดวัคซีนครั้งนี้เรียบร้อยไปด้วยดี และจะได้เร่งรัดดำเนินการขอรับการสนับสนุนจาก ตร เพื่อฉีดวัคซีนให้กับข้าราชการตำรวจส่วนกลางที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนอีก จำนวน ๓๑๒ นาย โดยเร่งด่วนต่อไป
วันที่ ๑๗ พ.ค.๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ต. สันติ์ สุขวัจน์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๑) และ พล.ต.ต. กิตติพันธ์ุ จุนทการ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓) ได้ทำพิธีมอบเครื่องฟอกอากาศ ให้กับ รอง ผบช.สพฐ.ตร. และ ผบก.ในสังกัดส่วนกลาง, ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร. และศูนย์บริการตรวจสอบประวัติบุคคล ทว. รวมจำนวน ๖๐ เครื่อง และเครื่องให้บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ แบบเท้าเหยียบ จำนวน ๕ ชุด ให้กับ พฐก. และ ทว. เพื่อใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ สำหรับจุดคัดกรอง พฐก. และ งานให้บริการประชาชนด้านงานตรวจสอบประวัติบุคคล โดยมี พล.ต.ต.วินัย นุชชา ผบก.อก.สพฐ.ตร., พล.ต.ต. ฐากูร นิ่มสมบุญ ผบก.ทว., พล.ต.ต. วิสูตร นาคจู ผบก.พฐก. และ พล.ต.ต. พงษ์พิษณุ ภักดีณรงค์ ผบก.สฝจ. ร่วมพิธีฯ ด้วย ณ ลานสรัลนุช

วันที่ ๑๓ พ.ค. ๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. ได้ตรวจติดตามความคืบหน้าในการซ่อมแซมห้องปฏิบัติการกลุ่มงาน กคม.พฐก. โดยมี พล.ต.ต.วิสูตร นาคจู ผบก.พฐก. พร้อมด้วย พ.ต.อ.วิวัฒน์ สิทธิสรเดช นวท.(สบ ๕) พฐก., พ.ต.อ.หญิง วิภาวดี เกษมวรภูมิ นวท.(สบ ๔) กคม.พฐก., ข้าราชการตำรวจในสังกัด และตัวแทนจาก บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเม้นต์ ให้การต้อนรับ พร้อมนำ ผบช.สพฐ.ตร. ตรวจอาคารและติดตามผลการซ่อมแซม รวมทั้งตรวจสอบการดำเนินการต่างๆของบริษัทฯตามมาตรการป้องกันของบริษัทฯในกรณีอาจจะเกิดผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารที่ทำการที่กำลังทำการก่อสร้าง (ศูนย์ฝึกอบรมของ สตม.) ผบช.สพฐ.ตร. ได้กำชับบริษัทฯให้ดำเนินการตามมาตรการการป้องกันที่ได้มีการร่วมประชุมหารือและทำข้อตกลงกันไว้โดยเคร่งครัด พร้อมทั้งให้ทางบริษัทติดตั้งเครื่องดูดอากาศภายในห้องทำงานของห้องปฎิบัติการ ปรับปรุงทางเดินที่เชื่อมระหว่างห้องทำงานและห้องปฏิบัติการ กคม. ให้มีความสะดวกและปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน รวมไปถึงจัดทำหลังคาทางเข้า-ออก ลานสรัสนุช สพฐ.ตร. และทางเดินเท้า เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตราย จากการก่อสร้างอาคารที่จอดรถ ๑๒ ชั้น (ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง) ตลอดจนเร่งรัดชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดโดยเร็

วันที่ ๑๓ พ.ค. ๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. ได้ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ทว. เพื่อติดตาม/ตรวจสอบมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) ทั้งในส่วนของจุดคัดกรอง(ใต้อาคาร บช.ก.) และจุดที่ให้บริการประชาชน (อาคาร ๗ ทว.) โดยมีข้าราชการตำรวจ ในสังกัดให้การต้อนรับ และนำตรวจเยี่ยม ภาพรวมพบว่ามีการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า จุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล การทำความสะอาดสถานที่ทำการ และอุปกรณ์เครื่องมือให้สะอาดปราศจากเชื้อโรค ทั้งนี้ ผบช.สพฐ.ตร. ได้สำรวจจุดที่จะติดตั้งเครื่องฟอกอากาศภายในอาคาร ทว. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ได้รับอากาศที่บริสุทธิ์ พร้อมทั้งได้แนะนำให้ตรวจสอบพัดลมดูดอากาศ ภายในศูนย์บริการให้สามารถใช้งานได้ทุกจุด เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรคภายในอาคารที่มีลักษณะปิดได้

วันที่ ๖ พ.ค. ๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ต. ภาณุวิชญ์ ทองยิ้ม รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๒) และ พล.ต.ต. กิตติพันธ์ุ จุนทการ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓) และข้าราชการตำรวจในสังกัด ได้รับมอบสิ่งของป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ จาก ตัวแทนหลักสูตรการบริหารงานตำรวจในยุคดิจิตอลรุ่นที่ ๖ ได้แก่
-เครื่องยิงวัดไข้ จำนว ๑๒ เครื่อง
-แผ่นกรองหน้ากากอนามัยจำนวน ๔๐๐ ห่อ
-เจลแอลกอฮอล์ ๕๐ ml จำนวน ๓๐๐ หลอด
-เจลแอลกอฮอล์ ๕๐๐ ml จำนวน ๓๐ ขวด
-เจลแอลกอฮอล์ ๖๐ ml จำนวน ๒ กล่อง
-เจลโทบี้ ๓๐๐ ml จำนวน ๗๒๐ ขวด
-หน้ากากอนามัย จำนวน ๓ ลัง
-น้ำดื่ม จำนวน ๕๐ แพค
โดยมอบให้ สพฐ.ตร.เพื่อใช้ในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ตามมาตรการของรัฐบาล, ตร. และ สพฐ.ตร. ให้แก่กำลังพลในสังกัด ณ ลานสรัลนุช

วันที่ ๖ พ.ค. ๖๔ เวลา ๐๙.๔๕ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานการประชุมบริหาร สพฐ.ตร. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ โดยมี พล.ต.ต. ภาณุวิชญ์ ทองยิ้ม รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๒), พล.ต.ต.กิตติพันธุ์ จุนทการ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓), ผบก.อก.สพฐ.ตร., ผบก.พฐก., ผบก.ทว., ผบก.สฝจ., รอง ผบก., ผกก.ในสังกัด สพฐ.ตร. ส่วนกลาง ศพฐ.๑-๑๐ ร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล Video conference, พฐ.จว. เข้าประชุมผ่านระบบ GIN ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.ในการประชุมได้ถือปฏิบัติตามหลักการป้องกันไวรัส COVID-๑๙ มีการทำความสะอาดห้องประชุมก่อนทำการประชุมการวัดอุณหภูมของร่างกาย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ของข้าราชการที่เกี่ยวข้องก่อนเข้าร่วมประชุม ขณะประชุมจัดให้มีการนั่งเว้นระยะห่างและสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-๑๙
วันที่ ๖ พ.ค. ๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ต. ภาณุวิชญ์ ทองยิ้ม รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๒) และ พล.ต.ต. กิตติพันธ์ุ จุนทการ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓) ได้มอบหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้แก่กำลังพลในสังกัดส่วนกลาง ได้แก่ สง.รอง ผบช. สพฐ.ตร.(1-3) จำนวน สง. ละ 10 กล่อง, บก.อก.สพฐ.ตร. จำนวน 210 กล่อง, พฐก. จำนวน ๔๕๐ กล่อง, ทว. จำนวน ๖๓๐ กล่อง, สฝจ. จำนวน ๑๒๐ กล่อง, กพอ. จำนวน ๔๘ กล่อง และ ศขบ. จำนวน ๓๔ กล่อง รวมทั้งหมด ๑,๕๓๒ กล่อง จำนวน ๗๖,๖๐๐ ชิ้น (เจ็ดหมื่นหกพันหกร้อยชิ้น) และ Face Shield อีกจำนวน ๗๑๔ ชิ้น โดยมี พล.ต.ต.วินัย นุชชา ผบก.อก.สพฐ.ตร., พล.ต.ต. วิสูตร นาคจู ผบก.พฐก., พล.ต.ต. ฐากูร นิ่มสมบุญ ผบก.ทว., พล.ต.ต. พงษ์พิษณุ ภักดีณรงค์ ผบก.สฝจ., พ.ต.อ.หญิง เยาวลักษณ์ พุดไทย ผกก.กพอ.สพฐ.ตร. และ พ.ต.อ.ยิ่งยส เขินอำนวย ผกก.ศขบ.สพฐ.ตร. เป็นผู้รับมอบ ณ ลานสรัลนุช เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ตามมาตรการของรัฐบาล, ตร. และ สพฐ.ตร. ให้แก่กำลังพลในสังกัด
วันที่ ๑๙ เม.ย.๖๔ เวลา ๑๑.๓๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. ได้ตรวจเยี่ยมกลุ่มงาน กคม.พฐก. โดยมี พล.ต.ต.วิสูตร นาคจู ผบก.พฐก พร้อมด้วย พ.ต.อ.วิวัฒน์ สิทธิสรเดช นวท.(สบ ๕) พฐก., พ.ต.อ.หญิง วิภาวดี เกษมวรภูมิ นวท.(สบ ๔) กคม.พฐก. และข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ พร้อมนำ ผบช.สพฐ.ตร. ตรวจอาคารที่ใช้เป็นห้องปฏิบัติงาน (ชั่วคราว) ตรวจสภาพอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจพิสูจน์หลักฐานที่ได้รับเสียหายจากกรณีวัสดุจากอาคารที่กำลังก่อสร้าง (ศูนย์ฝึกอบรมของ สตม.) ตกลงมาและทำให้เกิดเพลิงลุกไหม้ โดย ผบช.สพฐ.ตร. ได้ให้กำลังใจแก่กำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ และได้มอบเงินช่วยเหลือเพื่อเป็นสวัสดิการของกลุ่มงานฯ หลังจากนั้น ได้เชิญประชุมผู้จัดการโครงการก่อสร้างฯ และ ผบก.พฐก. เพื่อมอบแนวทางในการเร่งรัดให้ทำการซ่อมแซมโดยเร่งด่วน ให้เรียบร้อยภายใน ๑ สัปดาห์ รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือที่ได้รับความเสียหายมาทดแทน ตลอดจนชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดโดยเร็ว
ทั้งนี้ ได้กำชับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ตามคำสั่งรัฐบาล, ตร.,และ สพฐ.ตร. อย่างเคร่งครัด
วันที่ ๗ เม.ย.๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ท.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ที่ปรึกษา สพฐ.ตร. และคณะได้ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน พฐ.จว.เชียงใหม่ โดยมี พล.ต.ต.ดิเรก ธนานนท์นิวาส ผบก.ศพฐ.๕, พ.ต.อ.ฐานันดร วิทยาวุฑฒิกุล นวท.(สบ๔) พฐ.จว.เชียงใหม่ และข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ พร้อมนำ ผบช.สพฐ.ตร. และคณะตรวจเยี่ยมอาคารที่ทำการและห้องปฏิบัติงาน รวมทั้งสภาพอุปกรณ์เครื่องมือในการตรวจสถานที่เกิดเหตุ และตรวจพิสูจน์หลักฐานในหน้างานที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วย การปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนได้มีการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
วันที่ ๗ เม.ย.๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ท.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ที่ปรึกษา สพฐ.ตร. และคณะได้ตรวจสถานที่ อาคารที่ทำการ สภ.เมืองเชียงใหม่ (เดิม) เพื่อพิจารณาขอใช้อาคาร จากนั้นได้ตรวจอาคารบนโฉนดเลขที่ ๓๕๗๑ ถ.ราชดำเนิน ต.พระสิงห์ อ.เมือง จว.เชียงใหม่ -พฐ.จว.เชียงใหม่(เดิม) เพื่อประกอบการพิจารณาว่าเป็นสถานที่ที่เหมาะสมที่จะใช้ในการก่อสร้างอาคารที่ทำการ พฐ.จว. เชียงใหม่ แห่งใหม่หรือไม่ อย่างไร โดยมี พล.ต.ต.ดิเรก ธนานนท์นิวาส ผบก.ศพฐ.๕, พ.ต.อ. ฐานันดร วิทยาวุฑฒิกุล นวท.(สบ๔) พฐ.จว.เชียงใหม่ และข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้องนำตรวจและให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา
วันที่ ๖ เม.ย.๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ท.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ที่ปรึกษา สพฐ.ตร. และคณะได้ตรวจสถานที่ (ที่ราชพัสดุ ชม.๑๗๒๓ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จว.เชียงใหม่ -ห้วยตึงเฒ่า ) เพื่อประกอบการพิจารณาว่าเป็นสถานที่ที่เหมาะสมที่จะใช้ในการก่อสร้างอาคารที่ทำการ พฐ.จว. เชียงใหม่ แห่งใหม่หรือไม่ อย่างไร โดยมี พล.ต.ต.ดิเรก ธนานนท์นิวาส ผบก.ศพฐ.๕, พ.ต.อ. ฐานันดร วิทยาวุฑฒิกุล นวท.(สบ๔) พฐ.จว.เชียงใหม่ และข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้องนำตรวจและให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา
วันที่ ๖ เม.ย.๖๔ เวลา ๑๑.๓๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ท.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ที่ปรึกษา สพฐ.ตร. และคณะได้ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน พฐ.จว.ลำพูน โดยมี พล.ต.ต.ดิเรก ธนานนท์นิวาส ผบก.ศพฐ.๕, พ.ต.อ.อนุ เนินหาด รอง ผบก.ภ.จว. ลำพูน, พ.ต.อ.หญิง นลินรัตน์ สังวรสิงห์ นวท.(สบ๔) พฐ.จว.ลำพูน และข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ พร้อมนำ ผบช.สพฐ.ตร. และคณะตรวจเยี่ยมอาคารที่ทำการและห้องปฏิบัติงาน รวมทั้งสภาพอุปกรณ์เครื่องมือในการตรวจสถานที่เกิดเหตุและตรวจพิสูจน์หลักฐานในหน้างานที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วย การปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนได้มีการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
วันที่ ๖ เม.ย.๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ท.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ที่ปรึกษา สพฐ.ตร. และคณะได้ตรวจสถานที่ (ที่ราชพัสดุ เลขที่ ลป ๑๙๙ ถ.จามเทวี อ.เมือง จ.ลำปาง ที่ตั้ง สภ.เมืองลำปาง ปัจจุบัน) ที่จะใช้ในการก่อสร้างอาคารที่ทำการ ศพฐ.๕ แห่งใหม่ (ตั้งคำของบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๕ วงเงิน ๙๓.๙๙ ล้านบาท)โดยมี พล.ต.ต.ดิเรก ธนานนท์นิวาส ผบก.ศพฐ.5 และข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้องนำตรวจและให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการชี้แจงคำ ของบประมาณ
วันที่ ๕ เม.ย.๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ท.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ที่ปรึกษา สพฐ.ตร. และคณะได้ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ศพฐ.๕ โดยมี พล.ต.ต.ดิเรก ธนานนท์นิวาส ผบก.ศพฐ.๕ และข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ พร้อมนำ ผบช.สพฐ.ตร. และคณะตรวจเยี่ยมอาคารที่ทำการและห้องปฏิบัติงาน รวมทั้งสภาพอุปกรณ์เครื่องมือในการตรวจสถานที่เกิดเหตุและตรวจพิสูจน์หลักฐานในหน้างานที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วย การปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนได้มีการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
วันที่ ๒๕ มี.ค.๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ต. กิตติพันธุ์ จุนทการ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๔), พล.ต.ต.วิสูตร นาคจู ผบก.พฐก., พล.ต.ต.เนติพงศ์ ธาตุทำเล ผบก.ทว., พล.ต.ต.หญิง ชุติมา ชัยมุกสิก ผบก.ศพฐ.๑, พล.ต.ต.ทนงค์ ทองประดับเพชร ผบก.ศพฐ.๒, และ พล.ต.ต.วิสิทธิ์ ศิริสหวัฒน์ ผบก.ศพฐ.๗ เป็นประธานในการพิธีปิดการอบรมและมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าอบรม โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน (ต.ว.ท.) สำหรับข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รุ่นที่ ๒๖ จำนวน ๑๓๓ นาย โดยมี พ.ต.อ.หญิง สุเจตนา โสตถิพันธุ์ นวท.(สบ ๕) สฝจ. และข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี ณ โรงแรม รอยัลเจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท โดยพิธีปิดครั้งนี้ได้ถือปฏิบัติตามหลักการป้องกันไวรัส COVID-19
วันที่ ๒๕ มี.ค.๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. ได้เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง บทบาท อำนาจหน้าที่ของตำรวจพิสูจน์หลักฐานในยุคปัจจุบัน ให้แก่หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน (ต.ว.ท.) รุ่นที่ ๒๖ จำนวน ๑๓๓ นาย สำหรับข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานพิสูจน์หลักฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ณ โรงแรม รอยัลเจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ทโดยการบรรยายในครั้งนี้ ผบช.สพฐ.ตร. ได้เน้นย้ำถึงหลักคิด วิธีคิดในการปฏิบัติงาน และกำชับการใช้สื่อโซเซียลมีเดียให้เหมาะสมตามข้อสั่งการของ ตร.
วันที่ ๑๑ มี.ค.๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ต.ภาณุวิชญ์ ทองยิ้ม รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓), พล.ต.ต.กิตติพันธุ์ จุนทการ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๔) และนายยุทธนิน สุวรรณอำไพ ปลัดเทศบาล เมืองสระบุรี ได้เป็นประธานในพิธียกเสาเอก เสาโท และทำขวัญเสาเอก อาคารที่ทำการ พฐ.จว.สระบุรี หลังใหม่ ณ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างอาคารที่ทำการ พฐ.จว.สระบุรี ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จว.สระบุรี โดยมี พล.ต.ต.หญิง ชุติมา ชัยมุสิก ผบก.ศพฐ.๑, รอง ผบก., ผกก.ในสังกัด ศพฐ.๑ และข้าราชการตำรวจในสังกัด พฐ.จว.สระบุรีให้การต้อนรับ
วันที่ ๑๐ มี.ค.๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมคณะผู้บริหารของ สพฐ.ตร. ประกอบด้วย พล.ต.ท.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ที่ปรึกษา ผบช.สพฐ.ตร., พล.ต.ต.สันติ์ สุขวัจน์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๑), พล.ต.ต.ภาณุวิชญ์ ทองยิ้ม รอง ผบช.สพฐ.ตร. (๓), พล.ต.ต.กิตติพันธุ์ จุนทการ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๔) และข้าราชการตำรวจในสังกัดที่เกี่ยวข้อง เข้าพบ พ.ต.ท.ไพศิษฎ์ สังคหะพงศ์ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. เพื่อหารือแนวทาง ในการเชื่อมโยงข้อมูลการตรวจพิสูจน์สารเสพติด รวมทั้งการขอสนับสนุนงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการตรวจพิสูจน์ยาเสพติด ณ สำนักงาน ป.ป.ส. เขตดินแดง กทม.
วันที่ ๗ มี.ค.๖๔ เวลา ๑๘.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ต. พยูห์ ธนะศรีสืบวงศ์ รอง ผบช. ภ.๖, พล.ต.ต.จิระวัฒน์ ผดุงธรรม รอง ผบช.สงป.,พล.ต.ต.เนติพงศ์ ธาตุทำเล ผบก.ทว., พล.ต.ต.หญิง ชุติมา ชัยมุสิก ผบก.ศพฐ.๑, พล.ต.ต.สุนทร พิศปั้น นักบิน (สบ ๖) บ.ตร., พล.ต.ต.อรรถสิทธิ์ สุดสงวน ผบก.ภ.จว.เพชรบูรณ์ และข้าราชการตำรวจในสังกัด สพฐ.ตร. ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ พ.ต.อ.ธนดล แก้วอุบล รอง ผบก.ศพฐ.๘ ปฏิบัติราชการ ทว. ณ วัดโพธิ์ศรี อ.อินทร์บุรี จว.สิงห์บุรี พร้อมนี้ได้มอบเงินฌาปนกิจของ สพฐ.ตร. ให้กับครอบครัวของ พ.ต.อ.ธนดล แก้วอุบล เพื่อช่วยเหลือในเบื้องต้น
วันที่ ๓ มี.ค.๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานการประชุมบริหาร สพฐ.ตร. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ โดยมี พล.ต.ท. ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ที่ปรึกษา สพฐ.ตร., พล.ต.ต. สันติ์ สุขวัจน์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๑), พล.ต.ต.กิตติพันธุ์ จุนทการ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๔), ผบก.อก.สพฐ.ตร., ผบก.พฐก., ผบก.ทว., รอง ผบก., ผกก.ในสังกัด สพฐ.ตร. ส่วนกลาง ศพฐ.๑-๑๐ ร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล Video conference, พฐ.จว. เข้าประชุมผ่านระบบ GIN ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร. ในการประชุมได้ถือปฏิบัติตามหลักการป้องกันไวรัส COVID-19 มีการทำความสะอาดห้องประชุมก่อนทำการประชุม การวัดอุณหภูมิของร่างกาย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ของข้าราชการที่เกี่ยวข้องก่อนเข้าร่วมประชุม ขณะประชุมจัดให้มีการนั่งเว้นระยะห่างและสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-19
วันที่ ๒๘ ก.พ.๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. ปฏิบัติหน้าที่เวรอำนวยการผู้ใหญ่ประจำ ศปก.ตร. โดยได้เข้าร่วมประชุม ศปก.ตร. ครั้งที่ ๕๙/๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. โดยมี พล.ต.ท.เพิ่มพูน ชิดชอบ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานในการประชุม
วันที่ ๒๔ ก.พ.๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ต.ภาณุวิชญ์ ทองยิ้ม รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓), พล.ต.ต.กิตติพันธุ์ จุนทการ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๔) และ พล.ต.ท.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข และคณะได้เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยงาน พฐ.จว.พระนครศรีอยุธยา โดยมี พล.ต.ต.หญิง ชุติมา ชัยมุสิก ผบก.ศพฐ.๑ พร้อมด้วย พ.ต.อ.สมพิศ เสียงสวัสดิ์ นวท. (สบ๔) พฐ.จว.พระนครศรีอยุธยาและข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ พร้อมนำ ผบช.สพฐ.ตร. และคณะตรวจเยี่ยมอาคารที่ทำการและห้องปฏิบัติงาน รวมทั้งสภาพอุปกรณ์เครื่องมือในการตรวจสถานที่เกิดเหตุ และตรวจพิสูจน์หลักฐานในหน้างานที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วย การปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนได้มีการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
วันที่ ๒๔ ก.พ.๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ต.ภาณุวิชญ์ ทองยิ้ม รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓), พล.ต.ต.กิตติพันธุ์ จุนทการ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๔) และ พล.ต.ท. ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ได้เป็นประธานในพิธียกเสาเอก เสาโท และทำขวัญเสาเอก อาคารที่ทำการ พฐ.จว.สิงห์บุรี หลังใหม่ ณ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างอาคารที่ทำการ พฐ.จว.สิงห์บุรี ต.พรหมบุรี อ.พรหมบุรี จว.สิงห์บุรี โดยมี พล.ต.ต.หญิง ชุติมา ชัยมุสิก ผบก.ศพฐ.๑, พล.ต.ต. วีรวิชญ์ บัวประเสริญยิ่ง ผบก.ภ.จว.สิงห์บุรี, รอง ผบก., ผกก.ในสังกัด ศพฐ.๑ และข้าราชการตำรวจในสังกัด พฐ.จว.สิงห์บุรี ให้การต้อนรับ
วันที่ ๒๒ ก.พ.๖๔ เวลา ๑๐.๑๕ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ต. กิตติพันธ์ุ จุนทการ รอง ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน (ตวท.) รุ่นที่ ๒๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยระบบศึกษาทางไกล (ออนไลน์) ระหว่างวันที่ ๒๒ ก.พ. – ๒๕ มี.ค.๖๔ จำนวน ๑๓๓ นาย พร้อมทั้งให้โอวาท หลักคิด หลักการทำงาน การปฏิบัติหน้าที่เป็นข้าราชการตำรวจ สพฐ.ตร. โดยมี พล.ต.ต. วินัย นุชชา ผบก.อก., พล.ต.ต. วิสูตร นาคจู ผบก.พฐก., พ.ต.อ.หญิง สุเจตนา โสตถิพันธุ์ นวท.(สบ๕) สฝจ. รรท.ผบก.สฝจ. และข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น ๑๓ ทว. โดยพิธีเปิดครั้งนี้และการอบรมตลอดหลักสูตรได้ถือปฏิบัติตามหลักการป้องกันเชื้อไวรัส COVID-๑๙
วันที่ ๒๘ ม.ค.๖๔ เวลา ๒๐.๓๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร., พ.ต.อ.ฉัตรชัย นันทมงคล นวท.(สบ ๕) พฐก., พ.ต.อ.หญิง ศิริประภา รัตตัญญู นวท.(สบ ๔) กสก.พฐก. ข้าราชการตำรวจฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร ๕ และข้าราชการตำรวจสังกัดกองบังคับการตำรวจสันติบาล ๓ ได้เตรียมความพร้อมสถานที่บริเวณใต้ตึกอาคาร ๑๒ (กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง) เพื่อใช้เป็นจุดคัดกรองและรองรับประชาชนที่จะเข้าใช้บริการการตรวจสอบทะเบียนประวัติอาชญากร ในวันรุ่งขึ้น โดยเน้นย้ำให้มีการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ทั้งการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า จุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และติดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณประตู ๑ ประตู ๖ และประตู ๕ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการรับบัตรคิวและพักคอยใต้อาคาร ๑๒ ก่อนเข้าตรวจสอบประวัติที่ศูนย์บริการตรวจสอบประวัติบุคคล ณ อาคาร ๗ (กองทะเบียนประวัติอาชญากร)
วันที่ ๒๘ ม.ค.๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อม พ.ต.อ.ฉัตรชัย นันทมงคล นวท.(สบ ๕) พฐก. ได้ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ทว. เพื่อติดตาม/ตรวจสอบมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ในส่วนที่ให้บริการประชาชน โดยมี พล.ต.ต.เนติพงศ์ ธาตุทำเล ผบก.ทว. และข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ และนำตรวจศูนย์บริการตรวจสอบประวัติบุคคล รวมทั้งสภาพอุปกรณ์เครื่องมือในหน้างานของส่วนบริการประชาชน ซึ่งได้มีการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ทั้งการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า จุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล การทำความสะอาดสถานที่ทำการและอุปกรณ์เครื่องมือ ให้สะอาดปราศจากเชื้อโรค การใช้แผ่นใสกั้นระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและประชาชนเพื่อป้องกันการสัมผัสทางอากาศ หลังจากตรวจเยี่ยมส่วนบริการประชาชนแล้วได้เข้าประชุม ณ ห้อง ๓๐๒ เพื่อแก้ไขปัญหาความแออัดของผู้เข้าใช้บริการ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้ารับการบริการได้อย่างปลอดภัย และมั่นใจได้ว่าการให้บริการของ ทว. นั้นปลอดภัย ปราศจากเชื้อไวรัสโควิด-19
วันที่ ๒๒ ม.ค.๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท. วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ต. ภาณุวิชญ์ ทองยิ้ม รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓) และ พล.ต.ต. กิตติพันธ์ุ จุนทการ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๔) เป็นประธานในพิธี มอบรถยนต์โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งในงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ (ทดแทน) สพฐ.ตร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๕๗ คัน โดยมี พล.ต.ต.วินัย นุชชา ผบก.อก.สพฐ.ตร. และข้าราชการตำรวจในสังกัดที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ พร้อมด้วย ผบก.ศพฐ.๑, ผบก.ศพฐ.๒, ผบก.ศพฐ.๗ และ ข้าราชการตำรวจในสังกัด พฐก., ทว., สฝจ., ศขบ., กพอ., ศพฐ.๑-๑๐ ที่ได้รับจัดสรรรถยนต์ตรวจสถานที่เกิดเหตุ รับมอบรถยนต์ ณ ลานจอดรถบริษัท อีซูซุ สยามซิตี้ จำกัด ซอยนิมิตรใหม่ ๕๐ กทม. โดยในพิธีได้ถือปฏิบัติตามหลักการป้องกันไวรัส COVID-๑๙ มีการทำความสะอาดสถานที่ การวัดอุณหภูมิของร่างกาย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ของข้าราชการที่เกี่ยวข้องก่อนเข้าร่วมพิธี จัดให้มีการนั่งเว้นระยะห่าง และสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-๑๙
วันที่ ๑๑ม.ค.๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ต. กิตติพันธุ์ จุนทการ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๔) และข้าราชการตำรวจในสังกัด อก.สพฐ.ตร., ทว., สฝจ., พฐก., กพอ., ศขบ. และ พฐ.จว. นนทบุรี ร่วมประชุมหารือการใช้ “อาคารที่ทำการพร้อมอาคารสนับสนุนการปฎิบัติหน้าที่และอาคารที่พักอาศัยให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี” ร่วมกับ กองโยธาธิการ สกบ.ตร. จากนั้นได้สำรวจสถานที่ที่ สพฐ.ตร.ได้รับการจัดสรรเพื่อเตรียมความพร้อม ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง อ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี
ันที่ ๖ ม.ค.๖๔ เวลา ๑๘.๓๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ต. ภาณุวิชญ์ ทองยิ้ม รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓) และ พล.ต.ต. กิตติพันธ์ุ จุนทการ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๔) และ ข้าราชการตำรวจใน สง.ผบช.สพฐ.ตร. ร่วมเป็นประธานในการสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อนาวิน ภมรมานพ (บิดา พ.ต.อ.อรรถพร ภมรมานพ นวท.(สบ ๔) กคพ.ศพฐ.๙ ปรก.สง.รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓)) ณ วัดตรีทศเทพ
ันที่ ๖ ม.ค.๖๔ เวลา ๑๕.๓๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อม พ.ต.อ.ฉัตรชัย นันทมงคล นวท. (สบ ๕) พฐก. ได้ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ทว. เพื่อติดตาม/ตรวจสอบมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ใน ส่วนที่ให้บริการประชาชน โดยมี พล.ต.ต.เนติพงศ์ ธาตุทำเล ผบก. ทว. และข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ และนำตรวจเยี่ยมอาคารที่ทำการและห้องปฏิบัติงานรวมทั้งสภาพอุปกรณ์เครื่องมือในหน้างานของส่วนบริการประชาชนซึ่งได้มีการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ทั้งการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า จุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล การทำความสะอาดสถานที่ทำการและอุปกรณ์เครื่องมือ ให้สะอาดปราศจากเชื้อโรค โดย ผบช.สพฐ.ตร. ได้มีข้อสั่งการให้จัดทำแผ่นใสกั้นระหว่างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและประชาชนผู้เข้ารับบริการเพื่อป้องกันการสัมผัสทางอากาศ โดยให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน
วันที่ ๖ ม.ค. เวลา ๑๔.๓๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อม พล.ต.ต.กิตติพันธุ์ จุนทการ รอง ผบช.สพฐ.ตร. และ พ.ต.อ.ฉัตรชัย นันทมงคล นวท. (สบ๕) พฐก. ได้ตรวจเยี่ยมเพื่อติดตาม/ตรวจสอบการปรับปรุงอาคารที่ทำการ ทว. ทั้งในส่วนที่ให้บริการประชาชน สถานที่ทำงานและห้องประชุม ทว. รวมไปถึงห้องน้ำในส่วนบริการประชาชนและข้าราชการตำรวจในสังกัด ให้มีมาตรฐานและสะดวกในการทำงานและให้บริการ และโครงการปรับปรุงดาดฟ้า ทว ชั้น ๑๔ เพื่อจัดทำเป็นลานเอนกประสงค์ โดยมี พล.ต.ต.เนติพงศ์ ธาตุทำเล ผบก. ทว. และข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ และนำตรวจเยี่ยมอาคารที่ทำการและห้องปฏิบัติงานรวมทั้งสภาพอุปกรณ์เครื่องมือในหน้างานที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วย โดยการตรวจติดตามในครั้งนี้ได้ถือปฏิบัติตามหลักการป้องกันไวรัส COVID-๑๙ มีการใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์
วันที่ ๖ ม.ค. เวลา ๑๐.๓๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานการประชุมบริหาร สพฐ.ตร. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ โดยมี พล.ต.ต. สันติ์ สุขวัจน์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๑), พล.ต.ต.ภาณุวิชญ์ ทองยิ้ม รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓), พล.ต.ต.กิตติพันธุ์ จุนทการ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๔), ผบก.อก.สพฐ.ตร., ผบก.พฐก., ผบก.ทว., รอง ผบก., ผกก.ในสังกัด สพฐ.ตร. ส่วนกลาง ศพฐ.๑-๑๐ ร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล Video conference, พฐ.จว. เข้าประชุมผ่านระบบ GIN Conference ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร. ในการประชุมได้ถือปฏิบัติตามหลักการป้องกันไวรัส COVID-๑๙ มีการทำความสะอาดห้องประชุมก่อนทำการประชุม การวัดอุณหภูมิของร่างกาย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ของข้าราชการที่เกี่ยวข้องก่อนเข้าร่วมประชุม ขณะประชุมจัดให้มีการนั่งเว้นระยะห่างและสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-๑๙
วันที่ ๖ ม.ค. เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ต. สันติ์ สุขวัจน์ รองผบช.สพฐ.ตร. (๑), พล.ต.ต. ภาณุวิชญ์ ทองยิ้ม รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓) และ พล.ต.ต. กิตติพันธ์ุ จุนทการ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๔) ได้มอบหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ให้แก่กำลังพลในสังกัดส่วนกลาง ได้แก่ สง.รอง ผบช. สพฐ.ตร.(๑-๔) จำนวน สง. ละ ๑๐ กล่อง, บก.อก.สพฐ.ตร. จำนวน ๓๐๐ กล่อง, พฐก. จำนวน ๓๐๐ กล่อง, ทว. จำนวน ๓๐๐ กล่อง, สฝจ. จำนวน ๑๐๐ กล่อง, กพอ. จำนวน ๑๐๐ กล่อง และ ศขบ. จำนวน ๑๐๐ กล่อง รวมทั้งหมด จำนวน ๖๒,๐๐๐ ชิ้น(หกหมื่นสองพันชิ้น)โดยมี พล.ต.ต.วินัย นุชชา ผบก.อก.สพฐ.ตร., พ.ต.อ.ฉัตรชัย นันทมงคล นวท.(สบ ๕) พฐก., พล.ต.ต.เนติพงศ์ ธาตุทำเล ผบก.ทว., พ.ต.อ.หญิง สุเจตนา โสตถิพันธุ์ นวท.(สบ ๕) สฝจ., พ.ต.อ.หญิง เยาวลักษณ์ พุดไทย ผกก.กพอ.สพฐ.ตร. และ พ.ต.อ.ยิ่งยส เขินอำนวย ผกก.ศขบ.สพฐ.ตร. เป็นผู้รับมอบ ณ ลานสรัลนุช เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ตามมาตรการของรัฐบาล, ตร. และ สพฐ.ตร. ให้แก่กำลังพลในสังกัด
วันที่ ๔ ม.ค.๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัดที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมประชุมหารือโครงการ “อาคารที่ทำการพร้อมอาคารสนับสนุนการปฎิบัติหน้าที่และอาคารที่พักอาศัยให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๐ อาคาร” ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒ อาคาร ๑ โดยมี พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. เป็นประธานในการประชุม
วันที่ ๔ ม.ค.๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัดที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ “อาคารที่ทำการพร้อมอาคารสนับสนุนการปฎิบัติหน้าที่และอาคารที่พักอาศัยให้ กับหน่วยงานต่าง ๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๐ อาคาร” ร่วมกับ ยธ.สกบ., สอท., และ ภ.๑ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๔ อาคาร สกบ.
วันที่ ๔ ม.ค.๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. ได้เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ศูนย์ข้อมูลวัตถุระเบิด สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ โดยมี พ.ต.ท.หญิง ทิพวัลย์ จันทร์แจ่ม สว.ศขบ.สพฐ.ตร. และข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ พร้อมนำ ผบช.สพฐ.ตร. และคณะตรวจเยี่ยมอาคารที่ทำการและห้องปฏิบัติงาน รวมทั้งสภาพอุปกรณ์เครื่องมือในหน้างานที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วย หลังจากนั้น ผบช.สพฐ.ตร. ได้ให้โอวาทแก่กำลังพลและให้คำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่ ได้กำชับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย นายกรัฐมนตรี, ผบ.ตร. และ สพฐ.ตร. เพื่อให้สามารถคลี่คลายคดีและสามารถที่จะรู้ตัวผู้กระทำความผิดได้ด้วย ความรวดเร็ว ผู้กระทำผิดต้องจำนนต่อหลักฐานชิ้นสำคัญ และขอชมเชยการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมาที่กำลังพลทุกนายได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำงานอย่างทุ่มเทและสร้างชื่อเสียงให้กับหน่วยงานในภาพรวม ทำงานอย่างมีมาตรฐาน ขอให้ทุกท่านช่วยกันรักษาผลงานและร่วมกันพัฒนาหน่วยงานต่อไป เพื่อให้เป็น “ตำรวจมืออาชีพ” ที่ประชาชน มีความเชื่อมั่น และศรัทธา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเขื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ยังมีการแพร่ระบาดในหลายพื้นที่ จึงกำชับให้มีการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในทุกมาตรการทั้งการทำความสะอาดอาคารสถานที่ทำงาน การล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์อยู่เป็นประจำ การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า การเว้นระยะห่าง และ ยึดมั่นในการปฏิบัติตามชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)
วันที่ ๒๒ ธ.ค.๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ต.สันติ์ สุขวัจน์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๑), ผบก.อก.สพฐ.ตร., ผบก.พฐก., ผบก.ทว. , รอง ผบก., ผกก. ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ใน สพฐ.ตร. และ ศพฐ.๑-๑๐ (ประชุมผ่านระบบ video conference) เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายสำหรับข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งระดับ สว.- รอง ผบก. วาระประจำปี ๒๕๖๓ ผ่านระบบ video conference ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร. โดยการประชุมครั้งนี้ได้มี พล.ต.อ. สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. เป็นประธานในที่ประชุม จากนั้น ผบช.สพฐ.ตร. ได้เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายสำหรับข้าราชการตำรวจในสังกัด สพฐ.ตร. ระดับ สว-รอง ผบก. วาระประจำปี ๒๕๖๓ ในการประชุมได้ถือปฏิบัติตามหลักการป้องกันไวรัส COVID-๑๙ มีการทำความสะอาดห้องประชุมก่อนทำการประชุม การวัดอุณหภูมิของร่างกาย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ของข้าราชการที่เกี่ยวข้องก่อนเข้าร่วมประชุม ขณะประชุมจัดให้มีการนั่งเว้นระยะห่างและสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-๑๙
วันที่ ๕ ธ.ค.๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. ได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ณ ห้องสารสิน ชั้น ๒ อาคาร ๑ ตร. จากนั้น เวลา ๐๗.๔๕ น. ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๘๙ รูปถวายเป็นพระราชกุศล ณ ลานหน้าอาคาร ๑ ตร. โดยมี พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รอง ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธี
วันที่ ๒๒ ต.ค.๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ต.ภาณุวิชญ์ ทองยิ้ม รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓), พล.ต.ต.กิตติพันธุ์ จุนทการ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๔) ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม ศพฐ.๑ โดย พล.ต.ต.ทนงค์ ทองประดับเพชร ผบก.ศพฐ.๒ และข้าราชการตำรวจในสังกัด ศพฐ.๒ ให้การต้อนรับและนำตรวจเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการกลุ่มงานต่างๆ ทั้งนี้ ผบช.สพฐ.ตร. ได้ให้คำแนะนำและแนวทางในการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ศพฐ.๒ ด้วย
วันที่ ๒๒ ต.ค.๖๓ เวลา ๐๘.๒๙ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ต.ภาณุวิชญ์ ทองยิ้ม รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓), พล.ต.ต.กิตติพันธุ์ จุนทการ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๔) เดินทางโดย ฮ. ของ บ.ตร. ไปในพิธียกเสาเอก เสาโท และทำขวัญเสาเอก อาคารที่ทำการ ศพฐ.๒ ณ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างอาคาร ศพฐ.๒ (แห่งใหม่) ต.หนองข้างคอก อ.เมืองชลบุรี จว.ชลบุรี โดยมี พล.ต.ต.ทนงค์ ทองประดับเพชร ผบก.ศพฐ.๒ และข้าราชการตำรวจในสังกัด ศพฐ.๒ ให้การต้อนรับ จากนั้น ผบช.สพฐ.ตร. ได้เป็นประธาน พิธียกเสาเอก เสาโท และทำขวัญเสาเอก อาคารที่ทำการ ศพฐ.๒ พร้อมทั้งปลูกต้นรวงผึ้ง เพื่อความเป็นสิริมงคลและความร่มเย็นให้เกิดกับข้าราชการตำรวจ ศพฐ.๒
วันที่ ๑๔ ต.ค.๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานในการประชุม ศปก.สพฐ.ตร. ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๓ โดยมี พล.ต.ต.สันต์ สุขวัจน์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๑) , พล.ต.ต.ภาณุวิชญ์ ทองยิ้ม รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓) พร้อมด้วย ผบก.ในสังกัด สพฐ.ตร. ส่วนกลาง, ผบก.ศพฐ.๑-๑๐ , รอง ผบก.ในสังกัด บก.อก.สพฐ.ตร., ผกก.กพอ.,ผกก.ศขบ,ผกก.ในสังกัด บก.อก.สพฐ.ตร. และข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล Video conference, พฐ.จว. เข้าประชุมผ่านระบบ GIN ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร. โดยการประชุมในครั้งนี้ได้ถือปฏิบัติตามหลักการป้องกันไวรัส COVID-๑๙ โดยมีการทำความสะอาดห้องประชุมก่อนทำการประชุม การวัดอุณหภูมิของร่างกาย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ของข้าราชการที่เกี่ยวข้องก่อนเข้าร่วมประชุม ขณะประชุมจัดให้มีการนั่งเว้นระยะห่างและสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-๑๙
วันที่ ๘ ต.ค.๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานการประชุมสรุปผลการปฏิบัติราชการ สพฐ.ตร.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ไตรมาส ๑-๔) และมอบนโยบายการบริหารราชการของ สพฐ.ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยมี พล.ต.ต.สันต์ สุขวัจน์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๑) ,พล.ต.ต.ฐิติพงศ์ อาทิตยานนท์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๒) พล.ต.ต.ภาณุวิชญ์ ทองยิ้ม รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓), พล.ต.ต.กิตติพันธุ์ จุนทการ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๔), ผบก.อก.สพฐ.ตร., ผบก.พฐก., ผบก.ทว. , ผบก.ศพฐ.๑-๑๐, รอง ผบก., ผกก.ในสังกัด สพฐ.ตร. ส่วนกลาง ศพฐ.๑-๑๐ ร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล Video conference, พฐ.จว. เข้าประชุมผ่านระบบ GIN ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร. ในการประชุมได้ถือปฏิบัติตามหลักการป้องกันไวรัส COVID-๑๙ มีการทำความสะอาดห้องประชุมก่อนทำการประชุม การวัดอุณหภูมิของร่างกาย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ของข้าราชการที่เกี่ยวข้องก่อนเข้าร่วมประชุม ขณะประชุมจัดให้มีการนั่งเว้นระยะห่างและสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-๑๙
วันที่ ๘ ต.ค.๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ต.สันต์ สุขวัจน์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๑) ,พล.ต.ต.ฐิติพงศ์ อาทิตยานนท์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๒) พล.ต.ต.ภาณุวิชญ์ ทองยิ้ม รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓), พล.ต.ต.กิตติพันธุ์ จุนทการ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๔) ผบก.อก.สพฐ.ตร., ผบก.พฐก., ผบก.ทว. , ผบก.ศพฐ.๑-๑๐, รอง ผบก., ผกก.ในสังกัด สพฐ.ตร. ส่วนกลาง และข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รอง ผบ.ตร.(สส) ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ ควบคุม กำกับดูแล สพฐ.ตร. ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการบริหารราชการให้กับข้าราชการตำรวจสังกัด สพฐ.ตร. จากนั้น รอง ผบ.ตร.(สส) เยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการระบบฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงด้านนิติวิทยาศาสตร์ (FIDS) และเป็นประธานประชุมมอบนโยบายการบริหารราชการ พร้อมทั้งรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน ของข้าราชการตำรวจในสังกัด สพฐ.ตร. ในการประชุมมอบนโยบายครั้งนี้ ศพฐ.๑-๑๐ ร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล Video conference, พฐ.จว. เข้าประชุมผ่านระบบ GIN ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร. ในการประชุมได้ถือปฏิบัติตามหลักการป้องกันไวรัส COVID-๑๙ มีการทำความสะอาดห้องประชุมก่อนทำการประชุม การวัดอุณหภูมิของร่างกาย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ของข้าราชการที่เกี่ยวข้องก่อนเข้าร่วมประชุม ขณะประชุมจัดให้มีการนั่งเว้นระยะห่างและสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-๑๙
วันที่ ๒ ต.ค.๖๓ เวลา ๑๑.๓๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ต.สันต์ สุขวัจน์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๑), พล.ต.ต.ฐิติพงศ์ อาทิตยานนท์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๒), พล.ต.ต.ภาณุวิชญ์ ทองยิ้ม รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓), พล.ต.ต.กิตติพันธุ์ จุนทการ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๔) ผบก.อก.สพฐ.ตร., ผบก.พฐก., ผบก.ทว. และ ผบก.ศพฐ.๑-๑๐ เข้าร่วมสัมมนามอบนโยบายบริหารราชการ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดย พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. เป็นผู้มอบนโยบาย ซึ่งการสัมนาในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบไปด้วย ผู้บังคับบัญชาระดับ ตร., ผบช.หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่า รอง ผบช.หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่า และ ผบก.หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าของทุกหน่วยงาน ในสังกัด ตร. เข้าร่วมสัมมนา ณ สโมสรตำรวจ ถ.วิภาวดีรังสิต กทม.


หน้า 1/หน้า 2

 

เว็บไซต์เเนะนำ
รวมเว็บไซต์สื่อมวลชน

ค้นหา
ข่าวประชาสัมพันธ์