โครงการชลประทานเมืองกาญจนบุรี - พนมทวน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ


พระราชดำริ : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ที่มาพระราชดำริ  : ร้อยตำรวจตรี พัฒนา สัมมาทิตฐิ (ยศในขณะนั้น) ราษฎรภูมิลำเนาอำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรีได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูล พระกรุณา ขอให้ทางราชการขุดคลองชลประทานเดิมที่รับน้ำจากเขื่อนเเม่กลอง (เขื่อนวชิราลงกรณ์เดิม)   เพื่อส่งน้ำให้ราษฎรในเขตตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับ โครงการชลประทาน เมืองกาญจนบุรี-พนมทวน ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2544

เเนวทางการช่วยเหลือ : สภาพพื้นที่ของตำบลหนองโรงมีระดับความสูงมากกว่าตัวเขื่อนเเม่กลองและคลองส่งน้ำฝั่งซ้าย 1 หากหากจะส่งน้ำให้แก่ในพื้นที่ต้องใช้วิธีสูบเท่านั้น โดยสร้างบ่อพัก ตั้งสถานีสูบน้ำเป็นช่วงๆ และสร้างคลองส่งน้ำในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12 สาย การแก้ ปัญหาในระยะสั้นเห็นสมควรพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ปรับปรุงแหล่งน้ำดื่มเพื่อกักเก็บน้ำไว้ในฤดูแล้ง และส่งเสริมการให้เกษตรกรประกอบอาชีพตาม แนวทฤษฎีใหม่ เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้ตลอดปี

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ : มีแหล่งเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง สามารถประกอบอาชีพเกษตรกรตามเเนวทฤษฎีใหม่ได้ตลอดปี ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ประวัติ พ.ต.ท.พัฒนา สัมมาทิตฐิ ตำแหน่ง สว.ศขบ.สพฐ.ตร.


ประวัติการศึกษา  1. ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า
                       2. ปริญญาตรี   รัฐศาสตร์
                       3. หลักสูตร กอส.18 ตร.

คุณวุฒิ              1. หลักสูตร สืบสวนฯรุ่นที่ 79 สบพ.ตร.
                       2. หลักสูุตร สารวัตรรุ่นที่ 95 สบพ.ตร.

Experience       - Training course for policeman and who assing or tranfer as Goverment officer in the commission level of police
                        cadet academy
                      -  Investigate of Criminal Case
                      -  Electronic Incedent Mapping And Intelligence Analysis Workshop
                      -  Explosive Ordnance Disposal
                      -  Australian Bomb Data Centre Workshop JCLEC Semarang , Indonesia 12-23 April 2010

ประวัติการดำรงตำแหน่ง 1.รอง สว.งาน 5 กก.2 บก.สส.
                                2.นว.(สบ 1) ผบก.สส.
                                3.รอง สว.งาน 5 กก.2 บก.สส.
                                4.รอง สว.งาน 4 กก.5 บก.จร.
                                5.รอง สว.งานสถิติฯ กก.5 บก.จร.
                                6.รอง สว.งานตรวจพิสูจน์มลภาวะ กก.5 บก.จร.
ปัจจุบัน              ดำรงตำแหน่ง สารวัตรศูนย์ข้อมูลวัตถุระเบิด สพฐ.ตร.                  

หลักในการดำเนินชีวิต    อุดมคติตำรวจ 9 ประการ 

 

เว็บไซต์เเนะนำ
รวมเว็บไซต์สื่อมวลชน

ค้นหา
ข่าวประชาสัมพันธ์