วันที่ ๑๑ ต.ค.๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.วีระ จิรวีระ ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานการประชุมมอบนโยบาย การบริหารราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร. โดยมี ที่ปรึกษา (สบ ๘) สพฐ.ตร., รอง ผบช.สพฐ.ตร. (๑)-(๔),ที่ปรึกษา (สบ ๗) สพฐ.ตร. ,ผบก.อก.สพฐ.ตร., ผบก.พฐก.,ผบก.ทว., ผบก.สฝจ., รอง ผบก.-ผกก.ในสังกัด บก.อก.สพฐ.ตร., ผกก.ศขบ.สพฐ.ตร., ผกก.กพอ.สพฐ.ตร. และศพฐ.๑-๑๐ ร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล Video conference, พฐ.จว.เข้าประชุมเฝ้าฟัง ผ่านระบบ Zoom
วันที่ ๖ ต.ค.๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.วีระ จิรวีระ ผบช.สพฐ.ตร. ,พล.ต.ต.วรณัน สุขเจริญ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๔) ได้ประชุมมอบนโยบาย สอบถามปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ในปี ๒๕๖๔ และแนวทางในการปฏิบัติงานในปี ๒๕๖๕ โดยมี พล.ต.ต.สัมฤทธิ์ เอมกมล ผบก.อก.สพฐ.ตร.และข้าราชการระดับ รอง ผบก.-รอง ผกก.ในสังกัด บก.อก.สพฐ.ตร. เข้าร่วมประชุม
วันที่ ๑ ต.ค.๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. พล.ต.ท.วีระ จิรวีระ ผบช.สพฐ.ตร. ได้เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในโอกาสที่มาดำรงตำแหน่ง ผบช.สพฐ.ตร. โดยมีข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.อก.สพฐ.ตร. เข้าร่วมสักการะ
วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. ส่งมอบงานในหน้าที่ราชการ ผบช.สพฐ.ตร. ให้กับ พล.ต.ท.วีระ จิรวีระ ผบช.ภ.๒ ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผบช.สพฐ.ตร. ทั้งนี้ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป โดยมีข้าราชการตำรวจในสังกัดระดับ รอง ผบช.สพฐ.ตร. และ ผบก. ทุกนายในสังกัด รวมทั้ง ผู้บังคับบัญชาระดับ บช. และ บก. ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งใหม่ในสังกัด สพฐ.ตร. เข้าร่วมพิธีด้วย ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร. ทั้งนี้ หน่วยงานในส่วนภูมิภาค ศพฐ.๑-๑๐ เข้าร่วมพีธีฯ ผ่านระบบ video conference และ พฐ.จว. ทั้ง ๖๖ แห่ง ร่วมเฝ้าฟังผ่านระบบ Gin conference

วันที่ ๖ ต.ค.๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.สันติ์ สุขวัจน์ ที่ปรึกษา (สบ ๘) สพฐ.ตร.เป็นประธานการประชุมพิจารณาเห็นชอบการแก้ไขข้อบกพร่อง ระบบงานหน่วยตรวจ ISO/IEC 17020 ของกลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ พฐก.และ ศพฐ.๑-๑๐ โดยมี พล.ต.ต.ดิเรก ธนานนท์นิวาส ที่ปรึกษา (สบ ๗) สพฐ.ตร., พล.ต.ต.วาที อัศวุตมางกุร ผบก.สฝจ., พ.ต.อ.หญิง สุเจตนา โสตถิพันธุ์ นวท.(สบ ๕) สฝจ., พ.ต.อ.หญิง กนิษฐา ชื่นแย้ม นวท.(สบ ๔) กมฐ.สฝจ., เข้าร่วมด้วย และมี นวท.(สบ ๔) กสก.,ศพฐ.๑-๑๐ และ กมฐ.สฝจ. ร่วมประชุมผ่านโปรแกรม Google Meet ณ ห้องประชุม พฐก.สพฐ.ตร.
วันที่ ๔ ต.ค.๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ท.สันติ์ สุขวัจน์ ที่ปรึกษา (สบ ๘) สพฐ.ตร.เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับการรับรองห้องปฏิบัติการ ทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ครั้งที่ ๒ โดยมี Mr. Gregory Shaw ผู้อำนวยการฝ่ายความมั่นคงและบังคับใช้กฏหมายยาเสพติด (INL director) คุณปาลีรัตน์ ศรีศาสนรัตน์ เจ้าหน้าที่โครงการ INL เพื่อยืนยันเจนตนาในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการขอการรับรอง ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ทั้ง ๕ แห่ง โดยมี พล.ต.ต.วาที อัศวุตมางกุร ผบก.สฝจ. พ.ต.อ.หญิง สุเจตนา โสตถิพันธุ์ นวท.(สบ ๕) สฝจ. พ.ต.อ.หญิง กนิษฐา ชื่นแย้ม นวท.(สบ ๔) กมฐ.สฝจ. และผู้แทนจากห้องปฏิบัติทั้ง ๕ แห่ง ได้แก่ กชว.พฐก.,ศพฐ.๑,ศพฐ.๑๐ และ กคม.พฐก.,ศพฐ.๑๐ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.

วันที่ ๗ ต.ค.๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. พล.ต.ต.วรณัน สุขเจริญ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๔) ได้รับมอบหมายจาก พล.ต.ท.วีระ จิรวีระ ผบช.สพฐ.ตร.ให้มาตรวจเยี่ยมกลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ ศพฐ.๗ ณ ศพฐ.๗ จว.นครปฐม โดยได้มาตรวจดูระบบแอพพลิเคชันการตรวจสถานที่เกิดเหตุ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงระบบการตรวจสถานที่เกิดเหตุของ สพฐ.ตร. ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
วันที่ ๒๔ ธ.ค.๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ต.สันติ์ สุขวัจน์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๑) เดินทางมาตรวจเยี่ยม พฐ.จว.ราชบุรี โดยมี พ.ต.อ.เชิดพงศ์ ชูกลิ่น นวท.(สบ ๔) พฐ.จว.ราชบุรี และข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ ได้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะด้านการตรวจพิสูจน์สถานที่เกิดเหตุและการตรวจพิสูจน์ยาเสพติด ให้ถูกต้องและมีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ได้กำชับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -๑๙) ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมาตรฐานและตามข้อสั่งการที่กำหนด
วันที่ ๒๓ ธ.ค.๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. พล.ต.ต.สันติ์ สุขวัจน์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๑) เดินทางมาตรวจเยี่ยม พฐ.จว.เพชรบุรี พบ พ.ต.ท.หญิง มาริษา ปักษาสวย นวท.(สบ ๓) พฐ.จว.เพชรบุรี และข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ ได้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ด้านการตรวจพิสูจน์ฯให้มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ได้กำชับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -๑๙) ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมาตรฐานและตามข้อสั่งการที่กำหนด
วันที่ ๒๓ ธ.ค.๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต.ต.กิตติพันธุ์ จุนทการ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๔) เป็นประธาน ในการประชุมตรวจสอบความถูกต้องของร่างคุณลักษณะเฉพาะฯ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ โดยมี พล.ต.ต.วินัย นุชชา ผบก.อก.สพฐ.ตร. และคณะกรรมการผู้เเทน ศพฐ.๑-๑๐ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video conference ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.
วันที่ ๒๓ ธ.ค.๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ต.ต.สันติ์ สุขวัจน์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๑) เดินทางมาตรวจเยี่ยม พฐ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมี พ.ต.อ.วิรัช ทองไทย นวท.(สบ ๔) พฐ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ ได้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ทั้งในส่วนของงานตรวจพิสูจน์และงานทะเบียนประวัติอาชญากร พร้อมทั้งได้เสนอแนวทางการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบและกำชับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -๑๙) ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมาตรฐานและตามข้อสั่งการที่กำหนด

  
       ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร
        อัยการผู้ช่วย รุ่นที่ ๕๐/๑
     ดูงานการตรวจสถานที่เกิดเหตุ
  และการเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน
ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร
นายทหารชั้นนายพล ของ
กองทัพไทย รุ่นที่ ๓๖ เยี่ยม
ชมสพฐ.ตร.
    คณะอาจารย์จากม.สงขลานครินทร์
 วิทยาเขตหาดใหญ่ เข้าดูงานระบบ FIDS

ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจ ระดับ ผกก.-รอง สว. ครั้งที่ ๒
ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจ ระดับ ผกก.-รอง สว.
ประกาศสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง รายชื่อข้าราชการตำรวจผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาล (ก.พ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา)
ประกาศสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง รายชื่อข้าราชการตำรวจผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา)
ประกาศสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง รับสมัครบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา)
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง แจ้งเลื่อนกระบวนการสอบเเข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์เพื่อบรรจุและเเต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.๒๕๖๔ (กลุ่มงานเทคนิค)
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง แจ้งเลื่อนกระบวนการสอบเเข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและเเต่งตั้งเป็นข้าข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.๒๕๖๔ (กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน)
ประกาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและเเต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
แนวทางการปฏิบัติงานด้านมวลชนสันพันธ์สำหรับข้าราชการตำรวจต่อศาสนิกชนต่างๆ

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ส.ค. - ก.ย.๖๔
เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา เลขที่โครงการ 64097276676
เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา เลขที่โครงการ 64097303244
เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา เลขที่โครงการ 64097355820
เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา เลขที่โครงการ 64097550306
เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา เลขที่โครงการ 64097447509
เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา เลขที่โครงการ 64097481822
เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา เลขที่โครงการ 64087656444
เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา เลขที่โครงการ 64087696711
เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา เลขที่โครงการ 64087509234
เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา เลขที่โครงการ 64087638166
เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา เลขที่โครงการ 64087683218
เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา เลขที่โครงการ 64087609919
เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา เลขที่โครงการ 64097322974
ประกาศ กองทะเบียนประวัติอาชญากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์ระบบโครงการ AFIS ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบประชุมวีดีทัศน์ทางไกล ของสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ระยะที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ดูเพิ่มเติม

คุณลักษณะเฉพาะ จอภาพแบบระบบสัมผัส (Touch Sceen)
คุณลักษณะเฉพาะ ตู้จำหน่ายเครื่องดื่มอัตโนมัติ
คุณลักษณะเฉพาะ ตู้อบซุปเปอร์กลูขนาดใหญ่ชนิดควบคุมอุณหภูมิได้
คุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็น)
คุณลักษณะเฉพาะ ชุดถ่ายภาพและอุปกรณ์
คุณลักษณะเฉพาะ ชุดไฟฉายหลายความถี่ตรวจสถานที่เกิดเหตุ แบบพกพา
คุณลักษณะเฉพาะ เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา
คุณลักษณะเฉพาะ เครื่องลอกลายฝุ่น
คุณลักษณะเฉพาะ เครื่องวัดระยะโดยใช้เเสงเลเซอร์
คุณลักษณะเฉพาะ กล้องถ่ายภาพดิจิตอลพร้อมขาตั้ง
คุณลักษณะเฉพาะ กระเป๋าตรวจสถานที่เกิดเหตุ
คุณลักษณะเฉพาะ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่อง Matcher
คุณลักษณะเฉพาะ ตู้เก็บแผ่นลายนิ้วมือและแฟ้มประวัติชนิดรางเลื่อน ระบบพวงมาลัยหมุน
คุณลักษณะเฉพาะ เก้าอี้อเนกประสงค์บุนวม แบบมีพนักพิง
คุณลักษณะเฉพาะ เก้าอี้แถวเดี่ยว ๔ ที่นั่ง
คุณลักษณะเฉพาะ เก้าอี้ทำงานเจ้าหน้าที่งานทะเบียนประวัติ
คุณลักษณะเฉพาะ เก้าอี้ผู้ชำนาญการ
คุณลักษณะเฉพาะ โต๊ะพับอเนกประสงค์ แบบที่ ๓
คุณลักษณะเฉพาะ โต๊ะพับอเนกประสงค์ แบบที่ ๒
คุณลักษณะเฉพาะ โต๊ะพับอเนกประสงค์ แบบที่ ๑
คุณลักษณะเฉพาะ โต๊ะคอมพิวเตอร์สำหรับงานทะเบียนประวัติ
คุณลักษณะเฉพาะ โต๊ะทำงานเจ้าหน้าที่งานทะเบียนประวัติ

คำสั่ง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ที่ ๑๒๓/๒๕๖๔ เรื่อง เเนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสถานที่เกิดเหตุ
คำสั่ง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ที่ ๑๒๒/๒๕๖๔ เรื่อง เเนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์เอกสาร

ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่องเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
แผนปฏิบัติราชการ สพฐ.ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ >
แนวทางการปฏิบัติด้านมวลชนสัมพันธ์สำหรับข้าราชการตำรวจ
ยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)
กรอบอัตราครุภัณฑ์ประเภทเครื่องมือวิทยาศาสตร์ สพฐ.ตร.

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของหน่วยในสังกัด ตร. ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๙
คู่มือการประเมินผลการปฎิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ของสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ปี พ.ศ.๒๕๕๙
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กองทะเบียนประวัติอาชญากร
การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
- หนังสือการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
- รายละเอียดตัวชี้วัดกรอบการประเมินผลฯ ก.พ.ร.
- แนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
- ตัวชี้วัด การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
- ตัวชี้วัด การประหยัดน้ำ
- ตัวชี้วัด การประหยัดพลังงานของหน่วยงานราชการ
- ตัวชี้วัด ระดับความสาเร็จของการพัฒนาองค์การ

คู่มือเงินค่าธรรมเนียมตรวจสอบประวัติ
     
เว็บไซต์เเนะนำ
รวมเว็บไซต์สื่อมวลชน

ค้นหา
ข่าวประชาสัมพันธ์