วันที่ ๑๐ ส.ค.๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.วีระ จิรวีระ ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานปรับปรุงแก้ไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ของ สพฐ.ตร. โดยมี พล.ต.ท.สันติ์ สุขวัจน์ ที่ปรึกษา (สบ ๘) สพฐ.ตร. , พล.ต.ต.กิตติพันธุ์ จุนทการ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๒) , พล.ต.ต.วรณัน สุขเจริญ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓) , พล.ต.ต.สัมฤทธิ์ เอมกมล ผบก.อก.สพฐ.ตร. , พล.ต.ต.ฉัตรชัย นันทมงคล ผบก.พฐก. พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร. อาคาร ๑๕ ตร. และ ศพฐ.๑-๑๐ เข้าประชุมผ่านระบบประชุมวีดิทัศน์ทางไกล สพฐ.ตร. .
วันที่ ๙ ส.ค.๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. พล.ต.ท.วีระ จิรวีระ ผบช.สพฐ.ตร. เข้าร่วมการประชุมแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ ผบก. ขึ้นไป วาระประจำปี ๒๕๖๕ ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร. อาคาร ๑๕ ตร.
โดยมี พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม ๒ อาคาร ๑ ตร. .
วันที่ ๘ ส.ค.๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. พล.ต.ท.วีระ จิรวีระ ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานการประชุมบริหาร สพฐ.ตร. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ โดยมี ที่ปรึกษา (สบ ๘) สพฐ.ตร. , รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๑,๓) , ที่ปรึกษา (สบ ๗) สพฐ.ตร. ผบก.อก.สพฐ.ตร., ผบก.ทว., ผบก.สฝจ. รอง ผบก.พฐก. , รอง ผบก. - ผกก. ในสังกัด บก.อก.สพฐ.ตร. , ผกก.กพอ.สพฐ.ตร. และ ผกก.ศขบ.สพฐ.ตร. พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร. ชั้น ๑ อาคาร ๑๕ ตร. และ ผบก.ศพฐ.๑-๑๐ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมวีดิทัศน์ทางไกล สพฐ.ตร. โดยมี พฐ.จว. ร่วมเฝ้าฟังผ่านระบบการประชุมวีดิทัศน์ทางไกล สพฐ.ตร. .
วันที่ ๒๖ ก.ค.๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.วีระ จิรวีระ ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ ก.ค.๖๕
โดยมี พล.ต.ต.ภาณุวิชญ์ ทองยิ้ม รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๑), พล.ต.ต.กิตติพันธ์ จุนทการ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๒), พล.ต.ต.วรณัน สุขเจริญ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓), ผบก.ในสังกัด สพฐ.ตร.(ส่วนกลาง),
ผู้ทรงคุณวุฒิ ตร. รรท.รอง ผบก.ทว., รอง ผบก.ในสังกัด สพฐ.ตร.(ส่วนกลาง) และ ผกก.ในสังกัด สพฐ.ตร.(ส่วนกลาง) เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ ห้องประชุมรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น ๑๓ อาคาร ๗ ตร. .

วันที่ ๑๑ ก.ค.๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ต.ท.สันติ์ สุขวัจน์ ที่ปรึกษา (สบ ๘) สพฐ.ตร.
พร้อมด้วย พล.ต.ต.วรณัน สุขเจริญ รอง ผบช.สพฐ.ตร., พล.ต.ต.ดิเรก ธนานนท์นิวาส ที่ปรึกษา (สบ ๗) สพฐ.ตร., พล.ต.ต.หญิง ชุติมา ชัยมุสิก ผบก.ศพฐ.๑, พล.ต.ต.ฉัตรชัย นันทมงคล ผบก.พฐก.,
พล.ต.ต.วิสิทธิ์ ศิริสหวัฒน์ ผบก.ศพฐ.๗ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตำรวจสังกัด พฐก., ศพฐ.๑ และ ศพฐ.๗ เข้าชมสาธิตการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสถานที่เกิดเหตุ
ณ ห้องประชุมรพีพัฒนศักดิ์ อาคาร ๗ ชั้น ๑๓
วันที่ ๕ ก.ค.๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต.ท.สันติ์ สุขวัจน์ ที่ปรึกษา (สบ ๘) สพฐ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานปรับปรุงแก้ไขคำสั่ง สพฐ.ตร. ที่ ๕๕/๒๕๖๐ ลง ๑๖ มี.ค.๖๐
เรื่อง การกำหนดสาขาการตรวจพิสูจน์หลักฐาน และหลักเกณฑ์การแต่งตั้งผู้ตรวจพิสูจน์หลักฐาน
โดยมี พล.ต.ต.ดิเรก ธนานนท์นิวาส ที่ปรึกษา (สบ ๗) สพฐ.ตร. , พล.ต.ต.ฉัตรชัย นันทมงคล ผบก.พฐก. , พล.ต.ต.วาที อัศวุตมางกุร ผบก.สฝจ. พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร. ศพฐ.๑-๑๐ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)
วันที่ ๒๙ มิ.ย.๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. พล.ต.ท.สันติ์ สุขวัจน์ ที่ปรึกษา (สบ ๘) สพฐ.ตร. พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยม และมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ราชการตามนโยบายของ ตร. และของผู้บังคับบัญชา สพฐ.ตร. กำชับการปฏิบัติหน้าที่ในด้านต่างๆ การตรวจสถานที่เกิดเหตุ การตรวจพิสูจน์ยาเสพติด และติดตามปัญหาข้อขัดข้อง โดยมี พ.ต.อ.หญิงประทุม พรมมี นวท.(สบ ๔) พฐ.จว.น่าน พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ
วันที่ ๒๑ มิ.ย.๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต.ท.สันติ์ สุขวัจน์ ที่ปรึกษา (สบ ๘) สพฐ.ตร. เป็นประธานการประชุม การทบทวนของฝ่ายบริหาร (QP-09) เพื่อให้ห้องปฏิบัติการทดสอบมั่นใจว่าระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 ได้รับการทบทวน โดยมี พล.ต.ต.ดิเรก ธนานนท์นิวาส ที่ปรึกษา (สบ ๗) สพฐ.ตร., พล.ต.ต.วาที อัศวุตมางกุร ผบก.สฝจ. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร. ชั้น ๑ อาคาร ๑๕ ตร. ผู้แทน ศพฐ.๑ และ ศพฐ.๑๐ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference

วันที่ ๘ ก.ค.๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ต.กิตติพันธุ์ จุนทการ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๒) เข้าเฝ้าฟังการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ผ่านระบบ Zoom Conference โดยมีข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้องร่วมเฝ้าฟัง ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร. ชั้น ๑ อาคาร ๑๕ ตร. ศพฐ.๑-๑๐ เฝ้าฟังการชี้แจงงบประมาณฯ ผ่านระบบประชุมวีดิทัศน์ทางไกล สพฐ.ตร. ณ ที่ตั้ง
วันที่ ๗ ก.ค.๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ต.กิตติพันธุ์ จุนทการ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๒) , พล.ต.ต.ดิเรก ธนานนท์นิวาส ที่ปรึกษา (สบ ๗) สพฐ.ตร. เข้าเฝ้าฟังการสัมมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำหน่วยระดับ ผบช. และ ผบก. ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมี รอง ผบก. และ ผกก. หรือเทียบเท่า ในสังกัด สพฐ.ตร. (ที่มีที่ตั้งใน ตร.) ร่วมเฝ้าฟัง ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร. ศพฐ.๑-๑๐ เฝ้าฟังการสัมมนาฯ ผ่านระบบ Zoom Conference ตร. และ พฐ.จว. เฝ้าฟังการสัมมนาฯ ผ่านระบบประชุมวีดิทัศน์ทางไกล สพฐ.ตร.
วันที่ ๓๐ มิ.ย.๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ต.ดิเรก ธนานนท์นิวาส ที่ปรึกษา (สบ ๗) สพฐ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกำหนดกรอบอัตราครุภัณฑ์ สพฐ.ตร. โดยมีข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.อก.สพฐ.ตร.และ พฐก. ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม พฐก. ชั้น ๒ อาคาร ๑๕ ตร.
วันที่ ๒๗ มิ.ย.๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต.ต.กิตติพันธุ์ จุนทการ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๒) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ตร. พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบ Zoom Conference)ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร. ชั้น ๑ อาคาร ๑๕ โดยมี พล.ต.ท.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร.(บร ๕) เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น ๒๐ อาคาร ๑ ตร.

วันที่ ๒๓ พ.ย.๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. พ.ต.อ.สันติรักษ์ มงคลนำ นวท.(สบ ๔) พฐ.จว.อุดรธานี พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมตำรวจจิตอาสาบริจาคโลหิต เนื่องในวันสำคัญของชาติ
ณ สภ.เมืองอุดรธานี โดย พล.ต.ต.พิษณุ อุณหเสรี ผบก.ภ.จว.อุดรธานี เป็นประธาน โดยก่อนเริ่มพิธีการได้ร่วมกับเวรรักษาความปลอดภัยทำความเคารพธงชาติร่วมกับข้าราชการตำรวจที่มาร่วมกิจกรรม
วันที่ ๒๑ พ.ย.๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. พฐ.จว.สุโขทัย
ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบริเวณสถานที่จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๔
ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย

ประกาศสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง รายชื่อข้าราชการตำรวจผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาล (ก.พ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา)
ประกาศสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง รายชื่อข้าราชการตำรวจผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาล (ก.พ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา)
ประกาศสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา)
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกาศผลคะแนนการสอบข้อเขียน ในการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ ๔๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบข้อเชียน ในการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจ ระดับ ผกก.-รอง สว. ครั้งที่ ๒
ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจ ระดับ ผกก.-รอง สว.
ประกาศสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง รายชื่อข้าราชการตำรวจผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาล (ก.พ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา)
ประกาศสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง รายชื่อข้าราชการตำรวจผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา)
ประกาศสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง รับสมัครบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา)
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง แจ้งเลื่อนกระบวนการสอบเเข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์เพื่อบรรจุและเเต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.๒๕๖๔ (กลุ่มงานเทคนิค)
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง แจ้งเลื่อนกระบวนการสอบเเข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและเเต่งตั้งเป็นข้าข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.๒๕๖๔ (กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน)
ประกาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและเเต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
แนวทางการปฏิบัติงานด้านมวลชนสันพันธ์สำหรับข้าราชการตำรวจต่อศาสนิกชนต่างๆ

ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ราคากลางการจัดซื้อพัสดุตามโครงการจัดเก็บข้อมูลดีเอ็นเอของบุคคลพ้นโทษ พักโทษ จากเรือนจำ/ทัณฑสถาน
ประกาศ กองทะเบียนประวัติอาชญากร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาการซื้อพัสดุตามโครงการจัดเก็บข้อมูลดีเอ็นเอของบุคคลพ้นโทษ พักโทษ จากเรือนจำและทัณฑสถาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขอบเขตของงาน 
ประกาศ กองทะเบียนประวัติอาชญากร เรื่อง ร่างประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาการตรวจสอบประวัติอาชญากรสำหรับสถานีตำรวจ ระยะที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ กองทะเบียนประวัติอาชญากร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพิสูจน์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ตารางราคากลาง, ร่างขอบเขตของงาน(TOR), ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพิสูจน์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ
เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา เลขที่โครงการ 65087620227
เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา เลขที่โครงการ 65087618668
เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา เลขที่โครงการ 65087572796
เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา เลขที่โครงการ 65087263209
เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา เลขที่โครงการ 65087295249
เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา เลขที่โครงการ 65087593309
ประกาศ กองทะเบียนประวัติอาชญากร เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์ระบบโครงการ AFIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกาศประกวดราคา, ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)และขอบเขตของงาน (Term Of Reference) การบำรุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์ระบบโครงการ AFIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาระบบเชื่อมข้อมูลด้านยาเสพติดกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๕ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพิสูจน์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตารางราคากลาง, ร่างขอบเขตของงาน(TOR), ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างซ่อมบำรุงและสอบเทียบชุดอุปกรณ์ตรวจพิสูจน์หลักฐานคอมพิวเตอร์พื้นฐาน จำนวน ๖ รายการ
  ดูเพิ่มเติม

คุณลักษณะเฉพาะ จอภาพแบบระบบสัมผัส (Touch Sceen)
คุณลักษณะเฉพาะ ตู้จำหน่ายเครื่องดื่มอัตโนมัติ
คุณลักษณะเฉพาะ ตู้อบซุปเปอร์กลูขนาดใหญ่ชนิดควบคุมอุณหภูมิได้
คุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็น)
คุณลักษณะเฉพาะ ชุดถ่ายภาพและอุปกรณ์
คุณลักษณะเฉพาะ ชุดไฟฉายหลายความถี่ตรวจสถานที่เกิดเหตุ แบบพกพา
คุณลักษณะเฉพาะ เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา
คุณลักษณะเฉพาะ เครื่องลอกลายฝุ่น
คุณลักษณะเฉพาะ เครื่องวัดระยะโดยใช้เเสงเลเซอร์
คุณลักษณะเฉพาะ กล้องถ่ายภาพดิจิตอลพร้อมขาตั้ง
คุณลักษณะเฉพาะ กระเป๋าตรวจสถานที่เกิดเหตุ
คุณลักษณะเฉพาะ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่อง Matcher
คุณลักษณะเฉพาะ ตู้เก็บแผ่นลายนิ้วมือและแฟ้มประวัติชนิดรางเลื่อน ระบบพวงมาลัยหมุน
คุณลักษณะเฉพาะ เก้าอี้อเนกประสงค์บุนวม แบบมีพนักพิง
คุณลักษณะเฉพาะ เก้าอี้แถวเดี่ยว ๔ ที่นั่ง
คุณลักษณะเฉพาะ เก้าอี้ทำงานเจ้าหน้าที่งานทะเบียนประวัติ
คุณลักษณะเฉพาะ เก้าอี้ผู้ชำนาญการ
คุณลักษณะเฉพาะ โต๊ะพับอเนกประสงค์ แบบที่ ๓
คุณลักษณะเฉพาะ โต๊ะพับอเนกประสงค์ แบบที่ ๒
คุณลักษณะเฉพาะ โต๊ะพับอเนกประสงค์ แบบที่ ๑
คุณลักษณะเฉพาะ โต๊ะคอมพิวเตอร์สำหรับงานทะเบียนประวัติ
คุณลักษณะเฉพาะ โต๊ะทำงานเจ้าหน้าที่งานทะเบียนประวัติ

คำสั่ง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ที่ ๒๔๑/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศ และบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร
คำสั่ง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ที่ ๕๗/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศ และบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน
คำสั่ง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ที่ ๕๖/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศ และบรรจุแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร
คำสั่ง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ที่ ๕๕/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศ และแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ
คำสั่ง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ที่ ๑๒๓/๒๕๖๔ เรื่อง เเนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสถานที่เกิดเหตุ
คำสั่ง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ที่ ๑๒๒/๒๕๖๔ เรื่อง เเนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์เอกสาร

ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง เจตนารมณ์ที่จะไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่องเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
แผนปฏิบัติราชการ สพฐ.ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
แนวทางการปฏิบัติด้านมวลชนสัมพันธ์สำหรับข้าราชการตำรวจ
ยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)
กรอบอัตราครุภัณฑ์ประเภทเครื่องมือวิทยาศาสตร์ สพฐ.ตร.

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
(รอบ ๖ เดือน)
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของหน่วยในสังกัด ตร. ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๙
คู่มือการประเมินผลการปฎิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ของสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ปี พ.ศ.๒๕๕๙
การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
- หนังสือการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
- รายละเอียดตัวชี้วัดกรอบการประเมินผลฯ ก.พ.ร.
- แนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
- ตัวชี้วัด การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
- ตัวชี้วัด การประหยัดน้ำ
- ตัวชี้วัด การประหยัดพลังงานของหน่วยงานราชการ
- ตัวชี้วัด ระดับความสาเร็จของการพัฒนาองค์การ

คู่มือเงินค่าธรรมเนียมตรวจสอบประวัติ
     
เว็บไซต์เเนะนำ
รวมเว็บไซต์สื่อมวลชน

ค้นหา
ข่าวประชาสัมพันธ์