วันที่ 7 มี.ค.66 เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษย์ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ท.ดิเรก ธนานนท์นิวาส ที่ปรึกษา (สบ 8) สพฐ.ตร., พล.ต.ต.ทินกร รังมาตย์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(4), พล.ต.ต.เจนเชิง ประทุมสุวรรณ ผบก.ทว., พล.ต.ต.วาที อัศวุตมางกุร ผบก.พฐก. และข้าราชการตำรวจในสังกัด สพฐ.ตร. ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพบิดา ของ พ.ต.อ.ชัยวัฒน์ บูรณะ รอง ผบก.ศพฐ.1 ณ วัดตรีทศเทพวรวิหาร ศาลา 2 เขตพระนคร กทม.
วันที่ 7 มี.ค.66 เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ ผบช.สพฐ.ตร. พล.ต.ต.วาที อัศวุตมางกุร ผบก.พฐก. พ.ต.อ.หญิง วิภาวดี เกษมวรภูมิ นวท.(สบ4) กคม.พฐก. พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจที่ได้ร่วมทำงานวิจัยกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ซึ่งเป็นความร่วมมือของทั้ง 2 หน่วยงาน ในการจัด “กิจกรรมส่งเสริม และ สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม เรื่อง การตรวจพิสูจน์หลักฐาน จากเส้นผมที่ถูกตัด เพื่อใช้ในงานนิติวิทยาศาสตร์ " เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เพื่ออบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานทั้งประเทศ คณะนี้โครงการได้ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย ทั้งนี้ พล.ต.ท.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ ผบช.สพฐ.ตร. เป็นตัวแทนของสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจมอบโล่ขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครที่ได้ให้ความร่วมมือในการดำเนินการทำวิจัยเสมอมา
วันที่ 3 มี.ค.66 เวลา 14.00 น. พล.ต.ท.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมกับ พ.ต.อ.สมใจ พาทีทิน รอง ผบก.อก.สพฐ.ตร. และคณะฯ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม พฐ.จว.นครนายก โดยมี พ.ต.อ.คมสัน ชัยเจริญศิลป์ รอง ผบก.ศพฐ.2 พร้อมด้วย พ.ต.อ.หญิง สิริพร การุณวงษ์ นวท.(สบ 4) พฐ.จว.นครนายก และข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ ทั้งนี้ พล.ต.ท.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ ผบช.สพฐ.ตร. ได้เยี่ยมชมอาคารที่ทำการ, บริเวณโดยรอบ และห้องงานทะเบียนประวัติอาชญากร พร้อมทั้งให้คำแนะนำแนวทางในการปฏิบัติราชการ, แนวทางในการพัฒนาหน่วย, รับฟังปัญหาข้อขัดข้องของหน่วย และมอบเงินเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
วันที่ 3 มี.ค.66 เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมกับ พ.ต.อ.สมใจ พาทีทิน รอง ผบก.อก.สพฐ.ตร. และคณะฯ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม พฐ.จว.ปราจีนบุรี โดยมี พ.ต.อ.คมสัน ชัยเจริญศิลป์ รอง ผบก.ศพฐ.2 พร้อมด้วย พ.ต.อ.หญิง กิตติยา โตพัฒนกุล นวท.(สบ 4) พฐ.จว.ปราจีนบุรี และข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ ทั้งนี้ พล.ต.ท.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ ผบช.สพฐ.ตร. ได้เยี่ยมชมอาคารที่ทำการ, บริเวณโดยรอบ, ห้องปฏิบัติการตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือแฝง และห้องงานทะเบียนประวัติอาชญากร พร้อมทั้งให้คำแนะนำแนวทางในการปฏิบัติราชการ, แนวทางในการพัฒนาหน่วย, รับฟังปัญหาข้อขัดข้องของหน่วย และมอบเงินเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

วันที่ 14 มี.ค.66 เวลา 14.30 น. พล.ต.ท.ดิเรก ธนานนท์นิวาส ที่ปรึกษา (สบ 8) สพฐ.ตร. พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมติดตามผลการปฏิบัติ ครั้งที่ 2 ศปนม.ตร. ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร. ชั้น 1 อาคาร 15 ตร. โดยมี พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร./ผอ.ศปนม.ตร. เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม ศรียานนท์ ชั้น 22 อาคาร 1 ตร.
วันที่ 16 - 17 ม.ค.66 เวลา 07.30 น. พล.ต.ท.ดิเรก ธนานนท์นิวาส ที่ปรึกษา (สบ 8) สพฐ.ตร. ประธานคณะอนุกรรมการสอบสัมภาษณ์, พล.ต.ต.ทินกร รังมาตย์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(4) รอง ประธานฯ, พล.ต.ต.ทนงค์ ทองประดับเพชร ที่ปรึกษา (สบ 7) สพฐ.ตร. รอง ประธานฯ พร้อมด้วย ผบก.อก.สพฐ.ตร., ผบก.พฐก., ผบก.สฝจ., ผู้แทน ทว., ผู้แทน รพ.ตร., ผู้แทน กมค., ผู้แทน สกพ., ผู้แทน บช.ส., ผู้แทน สอท. และข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการ สอบสัมภาษณ์ผู้สอบผ่านข้อเขียนการสอบคัดเลือก/แข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อเข้ารับราชการตำรวจชั้นประทวนและสัญญาบัตร ในส่วนของ สพฐ.ตร. ณ อาคารศูนย์สอบ ม.ธรรมศาสตร์ วิทยาเขตรังสิต
วันที่ 9 ม.ค.66 เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.ดิเรก ธนานนท์นิวาส ที่ปรึกษา (สบ 8) สพฐ.ตร. เป็นประธานการประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ในข้อกำหนด ISO/IEC 17020 โดยมี ผบก.พฐก. , ผบก.ศพฐ.8 , ผบก.สฝจ. และข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร. ชั้น 1 อาคาร 15 ตร. ที่ปรึกษา (สบ 7) รรท.ผบก.ศพฐ.5 และ ผู้แทน ผบก.ศพฐ.1-10 เข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล สพฐ.ตร.
วันที่ 27 ธ.ค.65 เวลา 13.30 น. พล.ต.ท.ดิเรก ธนานนท์นิวาส ที่ปรึกษา (สบ 8) สพฐ.ตร., พล.ต.ต.กิตติพันธุ์ จุนทการ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(2), พล.ต.ต.ไกรวิน วัฒนสิน ผบก.อก.สพฐ.ตร., รอง ผบก.อก.สพฐ.ตร(2) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบ Zoom Conference ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร ชั้น 1 อาคาร 15 ตร. โดยมี พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร.
วันที่ 26 ธ.ค.65 เวลา 08.30 น. พล.ต.ท.ดิเรก ธนานนท์นิวาส ที่ปรึกษา (สบ 8) สพฐ.ตร. ได้เดินทางมาที่ห้องประชุมนักรบเสื้อฟ้า ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1 มาติดตามการฝึกอบรม นวท.(สบ 1) พร้อมรับฟังปัญหาในการปฏิบัติงาน และมอบนโยบายให้ข้าราชการตำรวจ ศพฐ.1 ในการเป็น ศูนย์นำร่องใช้ระบบ FIDS โดยมี พล.ต.ต.หญิง สุเจตนา โสตถิพันธุ์ ผบก.ศพฐ.1 และข้าราชการตำรวจในสังกัด ศพฐ.1 จำนวน 48 นาย ร่วมรับฟังแนวทางการปฏิบัติและรับมอบนโยบาย
วันที่ 23 ธ.ค.65 เวลา 13.30 น. พล.ต.ท.ดิเรก ธนานนท์นิวาส ที่ปรึกษา (สบ 8) สพฐ.ตร. เดินทางมาตรวจเยี่ยมราชการ ศพฐ.7 โดยมอบนโยบาย และกำชับการปฏิบัติงานให้แก่นักวิทยาศาสตร์ (สบ 1) และได้มอบของที่ระลึกในนาม ผบช.สพฐ.ตร. เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ศพฐ.7 ต่อไป
วันที่ 20 ธ.ค.65 เวลา 11.30 น. พล.ต.ท.ดิเรก ธนานนท์นิวาส ที่ปรึกษา (สบ 8) สพฐ.ตร. ได้เดินทางมามอบนโยบายการฝึกปฏิบัติงานการตรวจสถานที่เกิดเหตุของ นวท.(สบ1) ในสังกัด ศพฐ.6 โดยมี พล.ต.ต.สาธิต ก้อนแก้ว ผบก.ศพฐ.6 และข้าราชการตำรวจ ศพฐ.6 ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ศปก.ศพฐ.6 ชั้น 1
วันที่ 19 ธ.ค.65 เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.ดิเรก ธนานนท์นิวาส ที่ปรึกษา (สบ 8) สพฐ.ตร. ได้เดินทางมาตรวจประเมิน นวท.(สบ 1) ในสังกัด ศพฐ.5 จำนวน 6 นาย เพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าในการฝึกปฏิบัติงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ โดยมี พล.ต.ต.ทนงค์ ทองประดับเพชร ที่ปรึกษา (สบ 7) สพฐ.ตร.รรท.ผบก.ศพฐ.5, พ.ต.อ.หญิง ดวงหทัย เลาหเวชรานันท์ นวท.(สบ 5) ศพฐ.5 พ.ต.อ.หญิง กิ่งกมล ตะยะพงค์ นวท.(สบ 4) กสก.ศพฐ.5 พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ กสก. ให้การต้อนรับ พร้อมเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ภ.จว.ลำปาง

วันที่ 8 มี.ค.66 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.ทินกร รังมาตย์ รอง ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม พฐ.จว.อุดรธานี โดยมี พ.ต.อ.สันติรักษ์ มงคลนำ นวท.(สบ 4) พฐ.จว.อุดรธานี และข้าราชการตำรวจ พฐ.จว.อุดรธานี ให้การต้อนรับ โดยได้เน้นย้ำกำชับการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานให้บริการด้านการขอสำเนาข้อมูลข่าวสารของราชการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและได้ตรวจติดตามให้คำปรึกษา แนะนำ ตลอดจนรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานและเป็นขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด
วันที่ 7 มี.ค.66 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.ทินกร รังมาตย์ รอง ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมพวก ได้มาตรวจเยี่ยม พฐ.จว.หนองคาย โดยได้เน้นย้ำ กำชับการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานให้บริการด้านการขอสำเนาข้อมูลข่าวสารของราชการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง เเละได้ตรวจติดตามให้คำปรึกษา แนะนำ ตลอดจนรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน เเละเป็นขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด

วันที่ 23 พ.ย.64 เวลา 08.00 น. พ.ต.อ.สันติรักษ์ มงคลนำ นวท.(สบ 4) พฐ.จว.อุดรธานี พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมตำรวจจิตอาสาบริจาคโลหิต เนื่องในวันสำคัญของชาติ
ณ สภ.เมืองอุดรธานี โดย พล.ต.ต.พิษณุ อุณหเสรี ผบก.ภ.จว.อุดรธานี เป็นประธาน โดยก่อนเริ่มพิธีการได้ร่วมกับเวรรักษาความปลอดภัยทำความเคารพธงชาติร่วมกับข้าราชการตำรวจที่มาร่วมกิจกรรม
วันที่ 21 พ.ย.64 เวลา 09.30 น. พฐ.จว.สุโขทัย
ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบริเวณสถานที่จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564
ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย

ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกาศผลคะแนนการสอบข้อเขียน ในการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 44 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบข้อเขียน ในการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา)
ประกาศสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง รายชื่อข้าราชการตำรวจผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาล (ก.พ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา)
ประกาศสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง รายชื่อข้าราชการตำรวจผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาล (ก.พ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา)
ประกาศสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา)
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกาศผลคะแนนการสอบข้อเขียน ในการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 43 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบข้อเชียน ในการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจ ระดับ ผกก.-รอง สว. ครั้งที่ 2
ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจ ระดับ ผกก.-รอง สว.
ประกาศสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง รายชื่อข้าราชการตำรวจผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาล (ก.พ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา)
ประกาศสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง รายชื่อข้าราชการตำรวจผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา)
ประกาศสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง รับสมัครบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา)
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง แจ้งเลื่อนกระบวนการสอบเเข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์เพื่อบรรจุและเเต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2564 (กลุ่มงานเทคนิค)
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง แจ้งเลื่อนกระบวนการสอบเเข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและเเต่งตั้งเป็นข้าข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2564 (กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน)
ประกาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและเเต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แนวทางการปฏิบัติงานด้านมวลชนสันพันธ์สำหรับข้าราชการตำรวจต่อศาสนิกชนต่างๆ

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ม.ค. - ก.พ.66 บก.อก.สพฐ.ตร.
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ต.ค.65 - ก.พ.66 กองทะเบียนประวัติอาชญากร
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสารมาตรฐาน ยาเสพติดให้โทษ วัตถุออกฤทธิ์ และอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอ จำนวน 14 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอ จำนวน 14 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์ระบบ F-Net ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพัสดุตามโครงการพัฒนาการตรวจพิสูจน์ยาเสพติด เพื่อรองรับการปฏิรูปงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ตารางราคากลางตามแบบ บก.06, ร่างขอบเขตของงาน (TOR), ร่างประกาศและประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding) การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอ จำนวน 14 รายการ
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกวดราคาซื้อสารมาตรฐานยาเสพติดให้โทษ วัตถุออกฤทธิ์ และอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตารางราคากลางตามแบบ บก.06, ร่างขอบเขตของงาน (TOR), ร่างประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาดิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Bidding : e - bidding) การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอ จำนวน 14 รายการ
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกวดราคาจ้างค่าบำรุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์ระบบ F-Net ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลํกฐานตำรวจ เรื่อง ประกวดราคาซื้อสารมาตรฐานยาเสพติดให้โทษ วัตถุออกฤทธิ์ และอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลํกฐานตำรวจ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา ซื้อพัสดุตามโครงการจัดเก็บข้อมูลดีเอ็นเอของบุคคลพ้นโทษ พักโทษ จากเรือนจำและทัณฑสถาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกวดราคาซื้อสารมาตรฐานยาเสพติดให้โทษ วัตถุออกฤทธิ์ และอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา เลขที่โครงการ 65127461444
เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา เลขที่โครงการ 65127422242
เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา เลขที่โครงการ 65127548155
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565 กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
ร่างประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกวดราคาซื้อสารมาตรฐานยาเสพติดให้โทษ วัตถุออกฤทธิ์ และอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดซื้อสารมาตรฐานยาเสพติดให้โทษ วัตถุออกฤทธิ์ และอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกวดราคาซื้อพัสดุตามโครงการพัฒนาการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดเพื่อรองรับการปฏิรูปงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ร่างประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกวดราคาซื้อพัสดุโครงการพัฒนาการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดเพื่อรองรับการปฏิรูปงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการพัฒนาการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดเพื่อรองรับการปฏิรูปงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา เลขที่โครงการ 65117087987
เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา เลขที่โครงการ 65117420371
เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา เลขที่โครงการ 65117535069
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ต.ค.65-พ.ย.65 กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกวดราคาซื้อพัสดุตามโครงการจัดเก็บข้อมูลดีเอ็นเอของบุคคลพ้นโทษ พักโทษจากเรือนจำ/ทัณฑสถาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดเก็บข้อมูลดีเอ็นเอของบุคคลพ้นโทษ พักโทษจากเรือนจำ/ทัณฑสถาน กิจกรรมที่ 1 และ 3
เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา เลขที่โครงการ 65117218879
เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา เลขที่โครงการ 65117168471
  ดูเพิ่มเติม

คุณลักษณะเฉพาะ จอภาพแบบระบบสัมผัส (Touch Sceen)
คุณลักษณะเฉพาะ ตู้จำหน่ายเครื่องดื่มอัตโนมัติ
คุณลักษณะเฉพาะ ตู้อบซุปเปอร์กลูขนาดใหญ่ชนิดควบคุมอุณหภูมิได้
คุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็น)
คุณลักษณะเฉพาะ ชุดถ่ายภาพและอุปกรณ์
คุณลักษณะเฉพาะ ชุดไฟฉายหลายความถี่ตรวจสถานที่เกิดเหตุ แบบพกพา
คุณลักษณะเฉพาะ เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา
คุณลักษณะเฉพาะ เครื่องลอกลายฝุ่น
คุณลักษณะเฉพาะ เครื่องวัดระยะโดยใช้เเสงเลเซอร์
คุณลักษณะเฉพาะ กล้องถ่ายภาพดิจิตอลพร้อมขาตั้ง
คุณลักษณะเฉพาะ กระเป๋าตรวจสถานที่เกิดเหตุ
คุณลักษณะเฉพาะ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่อง Matcher
คุณลักษณะเฉพาะ ตู้เก็บแผ่นลายนิ้วมือและแฟ้มประวัติชนิดรางเลื่อน ระบบพวงมาลัยหมุน
คุณลักษณะเฉพาะ เก้าอี้อเนกประสงค์บุนวม แบบมีพนักพิง
คุณลักษณะเฉพาะ เก้าอี้แถวเดี่ยว 4 ที่นั่ง
คุณลักษณะเฉพาะ เก้าอี้ทำงานเจ้าหน้าที่งานทะเบียนประวัติ
คุณลักษณะเฉพาะ เก้าอี้ผู้ชำนาญการ
คุณลักษณะเฉพาะ โต๊ะพับอเนกประสงค์ แบบที่ 3
คุณลักษณะเฉพาะ โต๊ะพับอเนกประสงค์ แบบที่ 2
คุณลักษณะเฉพาะ โต๊ะพับอเนกประสงค์ แบบที่ 1
คุณลักษณะเฉพาะ โต๊ะคอมพิวเตอร์สำหรับงานทะเบียนประวัติ
คุณลักษณะเฉพาะ โต๊ะทำงานเจ้าหน้าที่งานทะเบียนประวัติ

คำสั่ง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ที่ 48/2566 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศ และบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน
คำสั่ง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ที่ 47/2566 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศ และแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ
คำสั่ง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ที่ 46/2566 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศ และบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร
คำสั่ง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ที่ 241/2565 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศ และบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร
คำสั่ง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ที่ 57/2565 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศ และบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน
คำสั่ง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ที่ 56/2565 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศ และบรรจุแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร
คำสั่ง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ที่ 55/2565 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศ และแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ
คำสั่ง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ที่ 123/2564 เรื่อง เเนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสถานที่เกิดเหตุ
คำสั่ง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ที่ 122/2564 เรื่อง เเนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์เอกสาร

ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ พ.ศ.2566
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง เจตนารมณ์ที่จะไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่องเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
แผนปฏิบัติราชการ สพฐ.ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แนวทางการปฏิบัติด้านมวลชนสัมพันธ์สำหรับข้าราชการตำรวจ
ยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)
กรอบอัตราครุภัณฑ์ประเภทเครื่องมือวิทยาศาสตร์ สพฐ.ตร.

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
(รอบ 6 เดือน)
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของหน่วยในสังกัด ตร. ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2559
คู่มือการประเมินผลการปฎิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ของสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ปี พ.ศ.2559
การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
- หนังสือการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
- รายละเอียดตัวชี้วัดกรอบการประเมินผลฯ ก.พ.ร.
- แนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
- ตัวชี้วัด การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
- ตัวชี้วัด การประหยัดน้ำ
- ตัวชี้วัด การประหยัดพลังงานของหน่วยงานราชการ
- ตัวชี้วัด ระดับความสาเร็จของการพัฒนาองค์การ

คู่มือเงินค่าธรรมเนียมตรวจสอบประวัติ
     
เว็บไซต์เเนะนำ
รวมเว็บไซต์สื่อมวลชน

ค้นหา
ข่าวประชาสัมพันธ์