ประกาศ

ผบช.สพฐ.ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน'ทว.' เข้มมาตรการป้องกันโควิด
“ผบช.สพฐ.”ตรวจ เพิ่มความเข้ม เพิ่มความมั่นใจ เน้นเซฟตี้โควิด ให้ผู้ใช้บริการตรวจประวัติ
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกาศผลคะแนนการสอบข้อเขียน ในการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ ๔๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบข้อเขียน ในการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรอำนวยการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจ ครั้งที่ ๒
ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจ
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอเชิญผู้ประกอบการที่สนใจเข้ายื่นข้อเสนอการจ้างจัดทำโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกาศให้ผู้สอบผ่านข้อเขียนในการรับสมัครและสอบเเข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิ
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและเเต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน
พ.ศ.๒๕๖๓ (กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน) ทำหน้าที่วิทยาการเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการตำรวจ เพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ทุนสนับสนุนความต้องการของส่วนราชการในภูมิภาค)
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกาศให้ผู้สอบผ่านข้อเขียนไปรายงานตัว และพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อตรวจสอบ
ประวัติทางคดีอาญา ในการรับสมัครและสอบเเข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือ เพื่อบรรจุและเเต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.๒๕๖๓ (กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน) ทำหน้าที่วิทยาการ
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการตำรวจ เพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ทุนสนับสนุนความต้องการของส่วนราชการในภูมิภาค)
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในการสอบแข่งขันบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.๒๕๖๓ (สายอำนวยการและสนับสนุน) ทำหน้าที่วิทยาการ
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.๒๕๖๒ (กลุ่มงานเทคนิค)
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้รสัญญาบัตร พ.ศ.๒๕๖๒ (กลุ่มงานเทคนิค)
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน วัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียน ผังที่นั่งสอบ อาคาร และห้องสอบ/แถวสอบ ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.๒๕๖๒ (กลุ่มงานเทคนิค)
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกาศผลคะแนนการสอบข้อเขียน ในการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ ๔๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
>ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบข้อเขียน ในการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ ๔๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
ประกาศ กองบัญชาการศึกษา เรื่องรับสมัครและสอบเเข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาสาขาต่างๆ เพื่อบรรจุและ
แต่งต้ังเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.๒๕๖๒
 
ประกาศ กองบัญชาการศึกษา เรื่องรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็น
เป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.๒๕๖๒
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านแข่งขันได้และผู้สอบเเข่งขันสำรองในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.๒๕๖๒ (กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน)
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกาย และทดสอบสุขภาพจิต ในการรับสมัครสอบเเข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและเเต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.๒๕๖๒ (กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน)
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่องประกาศรายชื่อผู้รับสมัครให้เข้าสอบข้อเขียน วันเวลา สถานที่สอบข้อเขียนในการรับสมัครและสอบเเข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและเเต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.๒๕๖๒ (กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน)
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง รายชื่อข้าราชการตำรวจผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง รายชื่อข้าราชการตำรวจผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่องรับสมัครคัดเลือกข้าราชการตำรวจ เพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่องรับสมัครและสอบเเข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเเละเเต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.๒๕๖๒ (กลุ่มงานอำนวยการเเละสนับสนุน)
ประกาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๕๒๑ อัตรา
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง สถาบันฝึกอบรมและวิจัยการพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ได้รับการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพภายในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ระดับดีมาก
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกาย และทดสอบสุขภาพจิต ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2561 กลุ่มงานเทคนิค ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (สบ.1)
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
ประกาศ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ.๒๕๕๙
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสอบสวนกลาง-ตำรวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐานตำรวจ จำกัด
- การเปิดรับสมาชิกสมทบ และหลักเกณฑ์การปฏิบัติ
- ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
- ประชาสัมพันธ์ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๙๙
คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
คำสั่ง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ที่ ๑๖๘/๒๕๕๙ เรื่องการมอบอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
พัสดุในสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจ
คำสั่ง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานที่ ๒๗/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งยศ และบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ( สายอำนวยการและสนับสนุน )
คำสั่ง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานที่ ๒๖/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งยศ และบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ( สายเทคนิค )
ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และผู้สอบแข่งขันได้ลำดับสำรอง
แก้ไขข้อมูลประกาศลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจ ระดับ ผกก.
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำประกันภัยทรัพย์สินของทางราชการ
ประกาศรายชื่อผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.๒๕๕๘ (กลุ่มงานเทคนิค)
ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. ถึง ผกก.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม)(ทุน Forensic ballistics (นิติวิทยาศาสตร์สำหรับขีปนาวุธ)
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน ผังที่นั่งสอบ และสถาณที่สอบข้อเขียนและระบบระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียะบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.๒๕๕๘ (กลุ่มงานเทคนิค)
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการตำรวจเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘(เพิ่มเติม)
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกาศผลคะแนนการสอบข้อเขียนในการคัดเลือกข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ ๓๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง ผบก. - ผบก.
ผลงานวิชาการด้านนิติวิทยาศาสตร์ ประเภทผลงานวิชาการบุคคลดีเด่น เรื่อง ยิงปืนขึ้นฟ้า อาจฆ่าผู้บริสุทธิ์ได้
ผลงานวิชาการด้านนิติวิทยาศาสตร์ ประเภทผลงานวิชาการบุคคลดีเด่น เรื่อง ฐานข้อมูลเพลิงไหม้จากความผิดปกติของระบบ อุปกรณ์ไฟฟ้า
ผลงานวิชาการด้านนิติวิทยาศาสตร์ ประเภทผลงานทีมดีเด่น เรื่อง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจพิสูจน์พืชกระท่อมและการเตรียมสารมาตรฐานสำคัญ ที่พบในพืชกระท่อม คือ ไมทราไจนีน (Mitragynine)
ผลงานการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ ประเภทหน่วยงานดีเด่น
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารเงินค่าธรรมเนียมการขอสำเนาข้อมูลข่าวสารของราชการในส่วนที่เกี่ยวกับการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ครั้งที่๓/๒๕๕๘
แก้ไขประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับตำแหน่ง รอง ผบก. และ ผบก.
ประกาศรายชื่อข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานและหลักสูตร นวท.(สบ ๑) พ.ศ.๒๕๕๘
ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับตำแหน่ง รอง ผบก. ถึง ผบก. ในสังกัด
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนหลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษสาหรับนักวิทยาศาสตร์ในการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (Intensive English Language Skills in International Meeting and Conference Presentation)
รายละเอียดหลักสูตรการอบรม โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักวิทยาศาสตร์ในการประชุมสัมนาระดับนานาชาติเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ระหว่างวันที่ 18-29 พ.ค.2558 เวลา 09.00 น. - 16.00 น. ณ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศ บัญชีตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (สบ ๑) และ (สบ ๑) - (สบ ๓) ใช้รองรับการบรรจุและแต่งตั้ง บุคคลเข้ารับราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
- สาย สพฐ.๕
- สาย สพฐ.๖
- สาย สพฐ.๘
- สาย สพฐ.๙
- สาย สพฐ.๑๐
ประกาศ ราชกิจจานุเบกษา เรื่อง เลิกใช้กฎอัยการศึก และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓/๒๕๕๘ เรื่อง การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ
ประกาศรายชื่อข้าราชการตำรวจในสังกัด สพฐ.ตร.ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และสมัครใจเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีการสอบเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ฝอ.ตร.รุ่นที่ ๓๖
ประชาสัมพันธ์ โครงการศึกษาธรรมอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ ๒ เม.ย. สยามบรมราชกุมารี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาสาขาต่างๆ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้านราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.๒๕๕๗
ประกาศ รายชื่อบุคลกรภาครัฐผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๘ (ปริญญาโท)
ประกาศ รายชื่อบุคลกรภาครัฐผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๘ (ปริญญาเอก)
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๘
ประกาศ_รายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน ผังที่นั่งสอบ และสถานที่สอบข้อเขียน ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคล
ภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีสาขาต่างๆ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.๒๕๕๗

- สาย สพฐ.๕
- สาย สพฐ.๖
- สาย สพฐ.๗
- สาย สพฐ.๘
- สาย สพฐ.๙
- สาย สพฐ.๑๐
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษ ในการรับสมัคร และสอบ
แข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาสาขาต่างๆ เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.๒๕๕๗
ขอให้ส่งตัวข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพกำลังพล ตร. จำนวน ๓ โครงการ
ประกาศสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการตำรวจเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องรับสมัครและสอบเเข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิ ปริญญาตรี เพื่อบรรจุและเเต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2557
ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.policeadmission.org
ประกาศสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ประกาศลำดับอาวุโส ข้าราชการตำรวจตำแหน่ง รอง สว.-ผกก.(แก้ไข)
ประกาศลำดับอาวุโส ข้าราชการตำรวจตำแหน่ง รอง สว.-ผกก.
ประกาศลำดับอาวุโส ข้าราชการตำรวจตำแหน่ง ผกก.
ประกาศลำดับอาวุโส ข้าราชการตำรวจตำแหน่ง รอง ผกก.
ประกาศลำดับอาวุโส ข้าราชการตำรวจตำแหน่ง สว.
ประกาศลำดับอาวุโส ข้าราชการตำรวจตำแหน่ง รอง สว.
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ ตํารวจสอบสวนกลาง-ตํารวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐานตํารวจ จํากัด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจําปี 2557 สําหรับผลการศึกษาประจําปีการศึกษา 2556
พระราชกฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นๆ (ฉบับที่๕) พ.ศ.๒๕๕๕
พระราชบัญญัติ บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕
ลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับตำแหน่ง รอง ผบก. และ ผบก.
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสอบสวนกลาง-ตำรวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐานตำรวจ จำกัด เรื่อง ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (สัมภาษณ์)
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก(สัมภาษณ์)  
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและเเต่งตั้งเข้า
รับราชการ เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
ประกาศรายชื่อข้าราชการตำรวจในสังกัด สพฐ.ตร. ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และสมัครใจเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีการสอบเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ฝอ.ตร. รุ่นที่ ๓๕
ประกาศชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
บัญชีตำแหน่งว่างที่ใช้รองรับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และผู้ได้รับการคัดเลือกสำรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร สังกัด สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๖
แก้ไขประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รองสว.ถึง ผกก.    
คำแนะนำ สำหรับผู้เข้ารับการตรวจร่างกายบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ในสังกัด สพฐ.ตร.
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร สังกัด สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๖
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสอบสวนกลาง-ตำรวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐานตำรวจ จำกัด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี ๒๕๕๖ สำหรับผลการศึกษาประจำปี ๒๕๕๖
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง แก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก (สัมภาษณ์)
คำแนะนำ สำหรับผู้เข้ารับการตรวจร่างกายบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ในสังกัด สพฐ.ตร.
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร สังกัด สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๖
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสอบสวนกลาง-ตำรวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐานตำรวจ จำกัด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี ๒๕๕๖ สำหรับผลการศึกษาประจำปี ๒๕๕๖
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง แก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก (สัมภาษณ์)
วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๖ ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก (สัมภาษณ์)
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนรัฐบาล สาขาวิชา Forensic Science ระดับปริญญาโท
ประกาศ แก้ไขลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง ผบก. หน่วย สพฐ.ตร.
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และสถานที่คัดเลือก
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการตำรวจเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ
ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. ถึง ผบก. หน่วย สพฐ.ตร.
ขอเรียนเชิญเข้ารับฟังการบรรยายความรู้เกี่ยวกับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ แก้ไขเอกสาร ผนวก ก.ในการประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคล
ภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร สังกัด
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖
วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่องรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร สังกัด สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสอบสวนกลาง-ตำรวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐานตำรวจ จำกัด
เรื่อง ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
ประกาศ เรื่อง ขอทำความตกลงขอเพิ่มเงินค่าตอบแทนผู้ตรวจพิสูจน์ยาเสพติด
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่องประกาศรายชื่อข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ยศดาบตำรวจอายุ
๕๐ ปัขึ้นไปที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรพ.ศ.๒๕๕๖
กรมบัญชีกลาง เรื่องประชาสัมพันธ์วารสารกรมบัญชีกลาง
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกาศผลคะแนนการสอบข้อเขียน ในการคัดเลือกข้าราชการ
ตำรวจชั้นประทวน ยศดาบตำรวจ ๕๐ ปีขึ้นไปเข้ารับการอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร
พ.ศ.๒๕๕๖ จำนวน ๕๐๐ อัตรา
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่องประกาศรายชื่อให้เข้าสอบข้อเขียน รหัสประจำตัวสอบ ผังที่นั่ง
สอบ ขอบเขตวิชาสอบ ในการสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ยศดาบตำรวจ อายุ๕๐ปี ขึ้นไป เข้า
รับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.๒๕๕๖ จำนวน ๕๐๐ อัตรา
ประกาศ ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ จาก น.ส.พรรณวิภา คารวะกุล ผู้อำนวยการส่วนกฎหมาย สำนักงานสรรพากร ๖ ให้แก่ พ.ต.ท.สมหมาย โชติกะวิน นวท.(สบ ๓) ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๗ จังหวัดนครปฐม ที่ช่วยติดตามทรัพย์สินคืนแก่เจ้าของ >>> Download
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และผู้ได้รับการคัดเลือกสำรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ ในตำแหน่ง รองสารวัตร กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ กองทะเบียนประวัติอาชญากร จำนวน ๑ ตำแหน่ง >>> Download
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและสถานที่คัดเลือก บุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ >>> Download
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. ถึง ผกก.(ฉบับแก้ไข) >>> Download
ประกาศ เรื่องขอให้ผู้นับถือศาสนาอิสลามลาหยุดราชการเนื่องในวัลอีฎิ้ลอัดฮา >>> Download
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. ถึง ผกก. >>> Download
ประกาศ ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสอบสวนกลาง จำกัด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ยศดาบตำรวจ/จ่าสิบตำรวจ เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร กอร. (ทว.) ประจำปี ๒๕๕๕ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่ง >>> Download
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. ถึง ผบก.(ฉบับปรับปรุงแก้ไข) >>> Download
ด้วย ฝกบ.บก.อก.สพฐ.ตร.ต้องการขอข้อมูลราคาค่าสอบเทียบและค่าบำรุงรักษาเครื่อง
ตรวจพิสูจน์ยาเสพติด(GC,GCMS)เพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับ
หน่วยงานต่างๆในสังกัดสพฐ.ตร. >>> อ่านรายละเอียด
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และผู้ได้รับการคัดเลือกสำรอง
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และสถานที่คัด
เลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและผู้ได้รับคัดเลือก
สำรอง ในการรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรม    เพื่อแต่งตั้งเป็น
ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.๒๕๕๕ จำนวน ๓๐ อัตรา
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจ อายุ ๕๐ ปีขึ้นไป ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. ๒๕๕๕
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกาศผลคะแนนการสอบข้อเขียน ในการคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ยศดาบตำรวจ ๕๐ ปีขึ้นไป เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเข้าเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. ๒๕๕๕จำนวน ๕๐๐ อัตรา
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้า รับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ สังกัด สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ พ.ศ. ๒๕๕๕
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกาศผลคะแนนการสอบข้อเขียน ในการคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ยศดาบตำรวจ ๕๐ ปีขึ้นไป เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเข้าเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. ๒๕๕๕จำนวน ๕๐๐ อัตรา
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้า รับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ สังกัด สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ พ.ศ. ๒๕๕๕
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกาศรายชื่อให้เข้าสอบข้อเขียน รหัสประจำตัวสอบ ผังที่นั่งสอบ สถานที่สอบข้อเขียน และขอบเขตวิชาสอบ ในการคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ยศดาบตำรวจ อายุ ๕๐ ปีขึ้นไป เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเเต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.๒๕๕๕ จำนวน ๕๐๐ อัตรา [Posted : ๒๘ มี.ค.๒๕๕๕]
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง เรียงตามลำดับคะแนน ในการรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเเต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.๒๕๕๕
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษ ในการรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเเต่งตั้งเป็นข้าราชการ
ตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.๒๕๕๕
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง คุณลักษณะเฉพาะกล้องถ่ายภาพชนิดสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยวบันทึกข้อมูลด้วยระบบ ดิจิตอล(Digital Single Lens Reflex)ความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า ๑๔ ล้านพิกเซล
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน ผังที่นั่งสอบ และสถานที่สอบข้อขียนในการรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อ
แต่งตั้งเป้นข้าราชการ ตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.๒๕๕๕ จำนวน ๓๐ อัตรา
ประกาศ การเผยแพร่ข้อมูลรายชื่อข้าราชการตำรวจเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี ๒๕๕๔ 
ประกาศรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเเต่งตั้งเป็นข้าราชการ
ตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.๒๕๕๕

-คู่มิอการทะเบียนประวัติอาชญากรและพิมพ์ลายนิ้วมือแฝง
-ลักษณะที่ ๓๒ การพิมพ์ลายนิ้วมือ
ประกาศสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในการรับสมัครและคัดเลือก บุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔ 
ระกาศสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง เลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุและเเต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ
ชั้นสัญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔ (ล่าสุด)  
ประกาศสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง เลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ในการรับสมัครและ คัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุเุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔
  ระกาศสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ  เรื่อง ประกาศผลคะแนนการสอบข้อเขียน ในการคัดเลือกข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวน ยศดาบตำรวจ อายุ ๕๐ ปีขึ้นไป เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.๒๕๕๔ จำนวน ๕๐๐ อัตรา
ประกาศสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกาศรายชื่อให้เข้าสอบข้อเขียน รหัสประจำตัวสอบ ผังที่สอบ สถานที่สอบข้อเขียนและขอบเขตวิชาที่สอบ ในการคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ยศดาบตำรวจอายุ ๕๐ ปีขึ้นไป เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๕๐๐ อัตรา 
  ระกาศสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในการรับสมัครและ คัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔
  ารรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงในรอบ ๖ เดือน
  รายละเอียดข้อมูลประกอบตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน(PMQA) เรื่องการบริหารความเสี่ยง ของหน่วยงานใสังกัดตร.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
  รายละเอียดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดที่ ๓.๑.๑๗ ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมจริยธรรมจรรยาบรรณ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ 
คู่มือการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔


                                                                    หน้า > 2

เว็บไซต์เเนะนำ
รวมเว็บไซต์สื่อมวลชน

ค้นหา
ข่าวประชาสัมพันธ์