คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของหน่วยในสังกัด ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
คู่มือการประเมินผลการปฎิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ของสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ปี พ.ศ.๒๕๕๙
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กองทะเบียนประวัติอาชญากร
การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
- หนังสือการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
- รายละเอียดตัวชี้วัดกรอบการประเมินผลฯ ก.พ.ร.
- แนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
- ตัวชี้วัด การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
- ตัวชี้วัด การประหยัดน้ำ
- ตัวชี้วัด การประหยัดพลังงานของหน่วยงานราชการ
- ตัวชี้วัด ระดับความสาเร็จของการพัฒนาองค์การ
สรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (รอบ ๙ เดือน )
คู่มือการประเมินผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของ สพฐ.ตร. (แก้ไขน้ำหนักตัวชี้วัด)
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ของ ตร .
แนวทางการจัดทำตัวชี้วัด ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
คู่มือการประเมินผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของ สพฐ.ตร.
คู่มือการประเมินผลการปฎิบัติราชการตามแผนการปฎิบัติราชการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม ตัวชี้วัดที่ ๙ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ
ภาคผนวก 1 แบบรายงานลักษณะสำคัญองค์กร แผนพัฒนาองค์การ.
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของสพฐ.ตร.
แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ตัวที่ ๑.๑.๑-๑.๑.๔ และ ๖
ร่าง คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ของ ตร.
การสรรหาข้าราชการตำรวจและหน่วยงานในสังกัดเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี ๒๕๕๔
เเจ้งข้อมูลจัดทำแผนนิติบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘
เร่งรัดรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการ ตามแผนบริหารความเสี่ยง ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ รอบ ๑๒ เดือน
รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓
รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลของคณะกรรมการระดับต่างๆ
>>กดที่นี่
การสรรหาข้าราชการตำรวจและหน่วยงานในสังกัดเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี ๒๕๕๔
เเจ้งข้อมูลจัดทำแผนนิติบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘
เร่งรัดรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการ ตามแผนบริหารความเสี่ยง ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ รอบ ๑๒ เดือน
แบบฟอร์มแสดงการดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน(FL)  หมวด ๑ การนำองค์กร,หมวด ๓ การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย,หมวด ๖การจัดการกระบวนการ
 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของ สพฐ.ตร.
แบบฟอร์มแสดงการดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน(FL) หมวด ๒ การรวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ รหัส SP๑-SP๗
เว็บไซต์เเนะนำ
รวมเว็บไซต์สื่อมวลชน

ค้นหา
ข่าวประชาสัมพันธ์