คำสั่ง สพฐ.ตร. / แผน / ระเบียบ / นโยบาย

 

วิสัยทัศน์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
แผนปฏิบัติราชการ สพฐ.ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
นโยบายการบริหารราชการ สพฐ.ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลสัมฤทธิ์ และเป้าหมายหน่วยงาน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 61 - 62
แผนปฏิบัติราชการ สพฐ.ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)
ร่างแผนปฏิบัติราชการ สพฐ.ตร. ประจำปีงบประมาณ 2561
แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสารประกอบการสัมมนาการทำแผนยุทธศาสตร์ ที่ชะอำ วันที่ ๑๑-๑๒ ก.ย.๒๕๖๐
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มและแนวทางการเตรียมการจัดทำคำขอปี 62 สพฐ.ตร.
แผนปฏิบัติราชการ สพฐ.ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)
หนังสือ สงป. ด่วนที่สุด ที่ 0010.272/4777 เรื่องเพื่อทราบหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และกรมบัญชีกลาง
หนังสือ ตร. ที่ 0010.25/3953 เรื่อง เเจ้งเเนวทางการปฏิบัติการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
นำเสนอแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)
(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)
สรุปผลการดำเนินงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ๖ เดือน
ยุทธศาสตร์การปฎิรูปกิจการตำรวจระยะ ๒๐ ปี ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
หนังสือ สพฐ.ตร. ที่ ๐๐๓๒.๑๔/๑๒๖๗ ลง ๑๗ มิ.ย.๕๙ เรื่องการจัดทำข้อมูลต้นทุนหน่วยปฏิบัติ(Operation Unit
Cost:OUC) รองรับการปฏิรุประบบงบประมาณของ ตร.

คู่มือแผนปฏิบัติราชการ สพฐ.ตร. (ฉบับเต็ม) ปี พ.ศ.๒๕๕๙ร่างแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แผนปฎิบัติราชการ ตร.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙กำชับการปฏิบัติและให้หามาตรการควบคุมการปฏิบัติการด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ  แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๙ ตามหนังสือ ตร.ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๑๐.๑๘๑/ว ๗๖ ลง ๑ ต.ค.๕๘
 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ (รอบ ๑๒ เดือน)หนังสือ กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค.๐๔๒๗/ว ๘๖ ลง ๓๐ ก.ย.๕๘
เรื่องหลักเกณฑ์การขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินตามข้อบังคับหรือระเบียบกระทรวงการคลังหนังสือ สพฐ.ตร. ที่ ๐๐๓๒.๑๔/๒๓๕๔ ด่วนที่สุด ลง ๑๑ ก.ย.๕๘ เรื่อง การเร่งรัดดำเนินการรายการงบลงทุนปี ๕๘ ให้เป็นไปตามมติ ครม.
หนังสือ กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค. ๐๔๐๖.๖/ว๙๘ ด่วนที่สุด ลง ๔ ก.ย. ๕๘ เรื่อง การกันเงินไว้เหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณหนังสือ กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค. ๐๔๐๙.๓/ว๓๑๒ ด่วนที่สุด ลง ๔ ก.ย. ๕๘ เรื่องการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
หนังสือ สพฐ.ตร.ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๓๒.๑๔(กง)/๒๗๗๘ ลง ๗ ก.ย.๕๘ เรื่องการกันเงินไว้เหลื่อมปีหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินรอบ กันยายน ๒๕๕๘
หนังสือ กองบัญชี สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ กช.งป.ที่ ๐๐๑๐.๓๔/๑๔๖๓ ลง ๔ ก.ย.๕๘ เรื่องการเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GMIS
หนังสือ สพฐ.ตร. ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๓๒.๑๔(กง)/๒๗๗๘ ลง ๗ ก.ย.๒๕๕๘ เรื่องการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีหรือการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินรอบ
กันยายน ๒๕๕๘
หนังสือ กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๖/ว๙๘ ลง ๔ ก.ย.๒๕๕๘ การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและการขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ
หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว๓๑๒ ลง ๔ ก.ย.๒๕๕๘ เรื่องการเตรียมความพร้อมการปฎิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๘
หนังสือ สำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๔/ว๑๐๓ ลง ๓ ก.ย. ๒๕๕๘ เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
หนังสือ สำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๔/ว๑๐๒ ลง ๒ ก.ย. ๒๕๕๘ เรื่องการบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (ปรับเมื่อ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘)
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘

ข้อมูลการอบรมโครงการฝึกอบรมสัมนาเชิงปฎิบัติการขอสำเนาข้อมูลข่าวสารของทางราชการในการตรวจสอบทะเบียนประวัติอาชญากรรม
- ความรู้ทั่วไปและการจัดทำคำขอ
- การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินค่าธรรมเนียมการขอสำเนาข้อมูลข่าวสารของราชการในส่วนที่เกี่ยวกับการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม
- รายงานการประชุม(สำหรับการแก้ไข)
หนังสือ สงป. ที่ ๐๐๓๒.๑๕๒/๒๐๒๗ ลง ๖ พ.ค. ๕๘ เรื่อง รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
หนังสือ สงป. ที่ นร ๐๗๑๙.๑/ว ๔๙ ลง ๒๔ ก.พ.๕๘ เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธาณูปโภค
หนังสือ สงป. ที่ นร ๐๗๐๔.๑/ว ๔๘ ลง ๒๔ ก.พ.๕๘ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ และแนวทางในการปฏิบัติสำหรับรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณตามมาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เพิ่มเติม และการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบ
ประมาณภาครัฐ

หนังสือ สงป. ที่ นร ๐๗๑๙.๑/ว ๔๕ ลง ๒๔ ก.พ.๕๘ เรื่อง หลักเกณฑ์ อัตรา ค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
หนังสือ สงป. ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๑๐.๑๕๒/๙๙๖ ลง ๖ มี.ค.๕๘ เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พใศใ๒๕๕๘ เพิ่มเติม และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม)
หนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๕๗ ลง ๖ มี.ค.๕๘ เรื่อง การปรับปรุงการปฏิบัติราชการและหลักเกณฑ์การปฏิบัตตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ของสำนักงบประมาณ
หนังสือ สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๔/๗๖๖๓ ลง ๒ มี.ค.๕๘ เรื่อง การปรับปรุงการปฏิบัติราชการและหลักเกณฑ์การปฏิบัตตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ของสำนักงบประมาณ
มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม)
รายงานสถานภาพ ภาพรมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
แผนปฏิบัติราชการ สพฐ.ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารเงินค่าธรรมเนียมการขอสำเนาข้อมูลข่าวสารของราชการในส่วนที่เกี่ยวกับการ
ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม
ศปก.สพฐ.ตร.
กำชับการปฏิบัติและให้หามาตรการควบคุมการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสด
คำสั่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๖๑๓/๒๕๕๗ เรื่อง จัดตั้งศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว และป้องกันปรามปรามการค้ามนุษย์
แผนป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
แผนพิทักษ์เด็ก สตรี และครอบครัว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
นโยบายการบริหารราชการ ผบช.สพฐ.ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
แผนที่นำทางของหน่วยงานในสังกัดของสถาบันฝึกอบรมและวิจัยการพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
หนังสือ สพฐ.ตร. ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๓๒.๑๔/๒๘๓๓ ลง ๕พ.ย.๕๗ เรื่องการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ของ สพฐ.ตร.(ยกเว้นงบลงทุน)
กระบวนทัศน์แนวทางของสถาบันฝึกอบรมและวิจัยการพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ในการพัฒนาข้าราชการตำรวจ นักวิทยาศาสตร์ ในสังกัด สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ 
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร. ๐๗๑๗/ว๗๔ ลง ๔ ก.ย. ๕๗
การบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร. ๐๗๐๔/ว๘๑ ลง ๑๖ ก.ย. ๕๗
แนวทางปฏิบัติตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ ๓ เดือนแรก หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร. ๐๗๑๖/ว๑ ลง ๖ ต.ค. ๕๗
หนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๕๗ ลง ๖ มี.ค.๕๘ เรื่อง การปรับปรุงการปฏิบัติราชการและหลักเกณฑ์การปฏิบัตตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ของสำนักงบประมาณ
หนังสือ สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๔/๗๖๖๓ ลง ๒ มี.ค.๕๘ เรื่อง การปรับปรุงการปฏิบัติราชการและหลักเกณฑ์การปฏิบัตตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ของสำนักงบประมาณ
มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม)
รายงานสถานภาพ ภาพรมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
แผนปฏิบัติราชการ สพฐ.ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารเงินค่าธรรมเนียมการขอสำเนาข้อมูลข่าวสารของราชการในส่วนที่เกี่ยวกับการ
ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม
ศปก.สพฐ.ตร.
กำชับการปฏิบัติและให้หามาตรการควบคุมการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสด
คำสั่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๖๑๓/๒๕๕๗ เรื่อง จัดตั้งศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว และป้องกันปรามปรามการค้ามนุษย์
แผนป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
แผนพิทักษ์เด็ก สตรี และครอบครัว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
นโยบายการบริหารราชการ ผบช.สพฐ.ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
แผนที่นำทางของหน่วยงานในสังกัดของสถาบันฝึกอบรมและวิจัยการพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
หนังสือ สพฐ.ตร. ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๓๒.๑๔/๒๘๓๓ ลง ๕พ.ย.๕๗ เรื่องการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ของ สพฐ.ตร.(ยกเว้นงบลงทุน)
กระบวนทัศน์แนวทางของสถาบันฝึกอบรมและวิจัยการพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ในการพัฒนาข้าราชการตำรวจ นักวิทยาศาสตร์ ในสังกัด สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ 
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร. ๐๗๑๗/ว๗๔ ลง ๔ ก.ย. ๕๗
การบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร. ๐๗๐๔/ว๘๑ ลง ๑๖ ก.ย. ๕๗
แนวทางปฏิบัติตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ ๓ เดือนแรก หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร. ๐๗๑๖/ว๑ ลง ๖ ต.ค. ๕๗
เเนวทางการบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจำยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ หนังสือ ตร.ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๑๐.๑๕๒/๒๙๙๗ ลง ๑๑ ก.ย. ๕๗
การบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจำยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ หนังสือ ตร.ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๑๐.๑๘๑/ว๖๙ ลง ๓๐ ก.ย. ๕๗
แนวทางการบริหารงบประมาณรายจำยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ หนังสือ ตร.ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๑๐.๑๘๑/ว๗๖ ลง ๖ ต.ค. ๕๗
แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ ๓ เดือนแรก หนังสือ สงป.ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๑๐.๑๕๒/๕๐๗๕ ลง ๙ ต.ค. ๕๗ ท้ายหนังสือ สงป. ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๑๐.๑๕/๕๗๕ ลง ๘ ต.ค. ๕๗
แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ หนังสือ สพฐ.ตร.ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๓๒.๑๔/๒๕๕๓ ลง ๑๕ ต.ค. ๕๗
การบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
เเนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ หนังสือ ตร.ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๑๐.๑๘๑/ว ๗๐ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗
รายงานการประชุมสัมมนามอบนโยบายการบริหารราชการของ ตร.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
แผนปฏิบัติราชการ สพฐ.ตร. ปี ๒๕๕๗
นโยบายการบริหารราชการ สพฐ.ตร. ปี ๒๕๕๗
แนวทางการปฏิบัติในการขอหนังสือรับรองเงินเดือนเหลือจ่ายและส่งรายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินเดือน
มาตรการป้องกันการทุจริตทางด้านการเงิน
สรุปผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายการบริหารราชการ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของสพฐ.ตร.
มอบหมายการปฏิบัติในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง
นโยบายการบริหารราชการของสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
แผนปฏิบัติราชการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ พ.ศ. ๒๕๕๒
รายงานการรับ-จ่ายเงินค่าธรรมเนียมฯ และผลการดำเนินการที่ใช้จากเงินค่าธรรมเนียมฯ ประจำสัปดาห์
ระกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตและการกำกับดูแลการใช้คลื่นความถี่กลางสำหรับการติดต่อ
ประสานงาน ระหว่างหน่วยงานของรัฐและประชาชน

(ร่าง) คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของสพฐ.ตร.
(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการของ ตร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี(พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘) และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๕
ของ สพฐ.ตร.
แผนปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ.๒๕๕๕ สพฐ.ตร.
เผยแพร่ข้อมูลงานด้านพลาธิการ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัด สพฐ.ตร.นำข้อมูลไปประกอบการ
 ปฏิบัติงาน  
(ร่าง) เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อแผนเเม่บทกิจการกระจาย
เสียงและกิิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙
(ร่าง) เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อแผนเเม่บทการบริหารคลื่น
 ความถี่
(ร่าง) เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อแผนเเม่บทกิจการโทรคมนาคม
เผยแพร่ข้อมูลงานด้านพลาธิการ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัด สพฐ.ตร.นำข้อมูลไปประกอบการ
 ปฏิบัติงาน  
(ร่าง) เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อแผนเเม่บทกิจการกระจาย
เสียงและการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙
(ร่าง) เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อแผนเเม่บทการบริหารคลื่น
 ความถี่
(ร่าง) เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อแผนเเม่บทกิจการโทรคมนาคม
 เผยแพร่ข้อมูลงานด้านพลาธิการ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัด สพฐ.ตร.นำข้อมูลไปประกอบการปฏิบัติงาน  
 (ร่าง) เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อแผนเเม่บทกิจการกระจายเสียง
 และกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙       
(ร่าง) เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อแผนเเม่บทการบริหารคลื่นความถี่  
(ร่าง) เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อแผนเเม่บทกิจการโทรคมนาคม  
 ร่างแผนปฏิบัติราชการสำนักงานพิสูจน์หลักฐาน ตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
 ร่างแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๘) สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ

 ร่างคู่มือการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร
 ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๓๒  การพิมพ์ลายนิ้วมือ พ.ศ.๒๕๕๔
 แผนปฏิบัติราชการด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๒
 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๔๒
 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๒
 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๔๑
 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๓๙
 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๘
 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕
 แผนปฏิบัติราชการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ตรวจพิสูจน์ยาเสพติด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓
 นโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรว  


หน้า 1

 

เว็บไซต์เเนะนำ
รวมเว็บไซต์สื่อมวลชน

ค้นหา
ข่าวประชาสัมพันธ์