รายนาม ผบช.สพฐ.ตร. ตั้งเเต่อดีตถึงปัจจุบัน

ลำดับที่ ยศ ชื่อ สกุล ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง
1
พล.ต.ท. สุพาสน์ จีระพันธุ์ 15 ต.ค.2532 - 30 ก.ย.2533
2
พล.ต.ท. ประชุม สถาปิตานนท์ 01 ต.ค.2533 - 30 ก.ย.2535
3
พล.ต.ท. ประสาน วงศ์ใหญ่ 16 ต.ค.2535 - 22 ม.ค.2537
4
พล.ต.ท. ชำนาญ สุวรรณรักษ์ 23 ม.ค.2537 - 30 ก.ย.2538
5
พล.ต.ท. สมบัติ สุนทรวร 01 ต.ค.2538 - 30 ก.ย.2539
6
พล.ต.ท. โสภณ สะวิคามิน 04 ต.ค.2539 - 06 ธ.ค.2540
7
พล.ต.ท. อรรถพล แช่มสุวรรณวงศ์ 06 ธ.ค.2540 - 13 ต.ค.2542
8
พล.ต.ท. โสภณ ปันกาญจนโต 14 ต.ค.2542 - 01 ต.ค.2543
9
พล.ต.ท. บุญฤทธิ์ รัตนะพร 02 ต.ค.2543 - 30 ก.ย.2545
10
พล.ต.ท. ประกาศ ศาตะมาน 01 ต.ค.2545 - 30 ก.ย.2546
11
พล.ต.ท. ถาวรศักดิ์ เทพชาตรี 01 ต.ค.2546 - 30 ก.ย.2548
12
พล.ต.ท. อัมรินทร์ เนียมสกุล 01 ต.ค.2548 - 30 ก.ย.2549
13
พล.ต.ท. เอก อังสนานนท์ 01 ต.ค.2549 - 29 เม.ษ.2550
14
พล.ต.ท. อัมพร จารุจินดา 30 เม.ษ.2550 - 30 ก.ย.2551
15
พล.ต.ท. ดนัยธร วงศ์ไทย 01 ต.ค.2551 - 30 ก.ย.2553
16
พล.ต.ท. จรัมพร สุระมณี 01 ต.ค.2553 - 17 พ.ย.2554
17
พล.ต.ท. พีระพงศ์ ดามาพงศ์ 18 พ.ย.2554 - 30 ก.ย.2555
18
พล.ต.ท. ปัญญา มาเม่น 1 ต.ค.2555 - 30 ก.ย.2556
19
พล.ต.ท. คำรบ ปัญญาแก้ว 1 ต.ค.2556 - 30 ก.ย.2557
20
พล.ต.ท. มนู เมฆหมอก 1 ต.ค.2557 - ปัจจุบัน
         


เว็บไซต์เเนะนำ
รวมเว็บไซต์สื่อมวลชน

ค้นหา
ข่าวประชาสัมพันธ์