คุณลักษณะเฉพาะเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ปี ๒๕๕๗
เลขที่ ชื่อเครื่องมือ
๑/๒๕๕๗ เครื่องชั่งทศนิยม ๓ ตำแหน่ง
๒/๒๕๕๗ กล้องจุลทรรศน์เปรียบเทียบร่องรอยบนวัตถุที่เกิดจากเครื่องมือเครื่องใช้(TOOL MARKS)
๓/๒๕๕๗ เครื่อง Gas Chromatograph Mass Spectrometer (GCMS)
๔/๒๕๕๗ เครื่อง X-Ray Fluorescence spectrometer (XRF)
๕/๒๕๕๗ เครื่อง Scanning Electron Microscope (SEM) พร้อมอุปกรณ์
๖/๒๕๕๗ เครื่อง Raman Spectrometer
๗/๒๕๕๗ เครื่องมือสำหรับตรวจพิสูจน์ทางชีววิทยา (DNA) พร้อมอุปกรณ์
๘/๒๕๕๗ เครื่องมือและอุปรณ์สำหรับตรวจ DNA ตามโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจหลักฐานทางชีววิทยาและ DNA
๙/๒๕๕๗ ตู้อบความร้อน (Hot Air Oven)
๑๐/๒๕๕๗ ตู้ดูดความชื้น
๑๑/๒๕๕๗ ตู้เก็บสารเคมีพร้อมระบบดูดซับไอระเหยสารเคมีแบบไร้ท่อ
เว็บไซต์เเนะนำ
รวมเว็บไซต์สื่อมวลชน

ค้นหา
ข่าวประชาสัมพันธ์