คุณลักษณะเฉพาะเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ปี ๒๕๖๓
เลขที่ ชื่อเครื่องมือ
๑/๒๕๖๓ กล้องวีดีโอไมโครสโคปแบบ ๓ มิติสำหรับการตรวจทางเคมี และฟิสิกส์ พร้อมอุปกรณ์
๒/๒๕๖๓ เครื่องตรวจเปรียบเทียบลายนิ้วมือและฝ่ามือแบบอัติโนมัติชนิดกระเป๋าหิ้ว
๓/๒๕๖๓ เครื่องตรวจเปรียบเทียบลูกกระสุนปืน และปลอกกระสุนปืนแบบอัติโนมัติพร้อมอุปกรณ์กล้องจุลทรรศน์เปรียบเทียบ (Comparison Microscope) และเครื่องยิงเก็บลูกกระสุนปืนแบบน้ำวน (Bullet Recovery Tank)
(แก้ไข)
๔๑/๒๕๖๑
แก้ไขคุณลักษณะเฉพาะเครื่องตรวจเปรียบเทียบลูกกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืนแบบอัติโนมัติพร้อมอุปกรณ์กล้องจุลทรรศน์เปรียบเทียบ (Comparison Microscope) อุปกรณ์เก็บข้อมูล (Server) ความจุสูง เเละเครื่องยิงเก็บลูกกระสุนปืนแบบน้ำวน Bullet Recovery Tank)
๔/๒๕๖๓ เครื่องทำความร้อนแบบแห้ง
๕/๒๕๖๓ เครื่องตรวจพิสูจน์เอกสาร
๖/๒๕๖๓ เครื่องตรวจหาชนิดของสารประกอบในตัวอย่างโดยการวิเคราะห์โดยตรงจากสารตัวอย่าง (DART-Time of Flight Mass Spectrometry System,DART-TOF MS)
๗/๒๕๖๓ กล้องวีดีโอไมโครสโคปแบบ ๓ มิติ พร้อมอุปกรณ์
(แก้ไข)
๕/๒๕๖๓
เครื่องตรวจพิสูจน์เอกสาร
๘/๒๕๖๓ ชุดอุปกรณ์กล้องตรวจพิสูจน์หลักฐานความละเอียดสูง
๙/๒๕๖๓ ตู้ปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยจากสารจุลชีพพร้อมอุปกรณ์
๑๐/๒๕๖๓ เครื่องตรวจเปรียบเทียบลายนิ้วมือแฝง
๑๑/๒๕๖๓ เครื่อง X-Ray Fluorescence Sprctrometer Handheld (XRF) ชนิดเคลื่อนที่ได้
๑๒/๒๕๖๓ เครื่องวิเคราะห์สารโดยใช้แสงรังสีอินฟาเรด (Fourier Tranfrom Infrared Spectrometer :FTIR) พร้อมอุปกรณ์แบบเคลื่อนที่ได้
๑๓/๒๕๖๓ เครื่อง Gas Chromatograph Mass Spectrometer (GCMS)

เว็บไซต์เเนะนำ
รวมเว็บไซต์สื่อมวลชน

ค้นหา
ข่าวประชาสัมพันธ์